News

News

Sunday
October, 1

ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း(48) ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်ႈၸွမ်း

မိူဝ်ႈဝႃး September ,13 ဝၼ်း   ပၢင်ၵုမ်ၵူႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်း(48)တီႈမိူင်း သုတ်ႊသလၢၼ်ႊ ဝဵင်းၵျီႊၼီႊပႃႊ  ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းတၢင်တူဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းတၢင်တူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ၼႆႉ ပေႃးပၢင်ၵုမ်လူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇတႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၼႆ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ဢၼ်ယူႇတီႈတၢင်တူဝ် မိူင်းမၢၼ်ႈသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit DVB

ပၢင်ၵုမ်လူင်ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း တေႃႇထိုင်ၼႂ်းလိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ဝၼ်းထီႉ 8 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ဢၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တၢင်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈ IIMM   ၼၼ်ႉသေ  ဝၼ်းထီႉ 22 ဝၼ်းမႃး ဢၼ်တေၸတ်းပၢင်ၵုမ်လွင်ႈပူၼ်ႉ ပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 23 ဝၼ်းၸိုင် ယူႇတီႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၽၢႆႇၵူတ်ႇ ၸႅတ်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း တွမ်ႇဢၢၼ်ႇတရူး တေတၢင်ႇၼႄၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉယူႇၼႆႉ ဢူးဢွင်ႇမဵဝ်း ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈမၼ်းၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉ  ယူႇတီႈ ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG သေ ဢမ်ႇႁိုင်သင် တေသူင်ႇလိၵ်ႈထိုင်ၸူးမိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်တေယိုၼ်ႈတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၵမ်းလိုၼ်းသိုၼ်းသုတ်း တီႈ UPR Report ၼႆႉ လႆႈသုတ်ႉၶၢႆႉ တၢင်ႇၼႂ်းလိူၼ်မၢသ်ႉ ပီႊ 2022 ၼႆလႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ ။

ယူႇတီႈၽွင်းတၢင် ဢူးၵျေႃႇမူဝ်းထုၼ်း ဢၼ်တၢင်တူဝ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်တၢင်တူဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁိုဝ် တေပဵၼ်ၽႂ် ဢၼ်တေလိူၵ်ႈပၼ် ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 24 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပၢင်ၵုမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တေတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။

Source  News Credit.DVB Burmese News

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ-ရၢတ်ႉသျႃး လူတ်းယွမ်းလူင်း

ဝၢႆး‌သေ ရၢတ်ႉသျႃး တေႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ တၢင်းႁိူင် ၸမ်ၼိူင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇ တေၶိုၼ်းမႄး ၼမ်ႉသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ် ...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၽူႈၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁိူၼ်း တႃႇထတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူႉႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။ ပူၼ်ႉမႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2023...

မိူင်းၶႄႇပၼ်ႁႅင်း တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၶိုၼ်းမီးလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းမႃး လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း  Zhao Lijian လၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တီႈပၢင် သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းၶႄႇဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝုၼ်ႇပိူဝ်ႊ 15 ပီႊ 2021 ၼႆႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇၼႂ်းဢႄးသျႃး Mr. ၸၢၼ်ႉၵေႃႇသိၼ်း ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း  ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ...

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တင်း ၶႄႇတေႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းၵမ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ

မိူင်းဢၼ် ပွႆႇဢွၵ်ႇလႆႈ ထၢတ်ႈငူၼ်ႉ ၵႃႇပုၼ်ႇတၢႆႇဢွၵ်ႉသၢႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢမ်ႇၽႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႊ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ သွင်မိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 November ၼၼ်ႉလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ သွင်မိူင်းမီး...