News

News

Wednesday
June, 19

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA

ၶေႃႈထၢမ် – ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းႁူဝ်ၶၢႆးႁမ်းငၢႆးၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်ၵေႃႈ ထၢမ်မႃးဝႃႈ ႁဵတ်းသင် တႆးတေႃႇတႆး ဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈႁႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈတုၵ်ႉၶယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်ၼႆႉ  ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်ႇႁႃၶေႃႈၵႂၢမ်း လွင်ႈသွင်မူႇသွင်ၸုမ်း ၸွင်ႇမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးယူႇဢေႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ ? ။

တွပ်ႇ- ပၢင်တိုၵ်းတေႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်း တေႃႇသိုၵ်းလႄႈၼႆ သွင်ၽၢႆႇသွင်ၸုမ်းတေႉ လႆႈၵႄႈလႅတ်ႈပၼ်ႁႃၵၼ်မႃး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃး တေၸိမ်မိူဝ်ႈ ပီႊ2011 မႃးတေႃႇပေႃးထိုင်မႃး ပီႊ2021 ၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇယဝ်ႉလႆႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၶဝ် သိမ်းဢႃႇၼႃႇ တေႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ  မၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈမၢပ်ႇၼေးႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ  ႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်း တပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႃးလႃး။

တီႈတေႉမၼ်း ႁဝ်းၵႄႈလွင်ႈပၼ်ႁႃၵၼ်မႃး တေမိူဝ်ႈပၢၼ် ဢူးတိင်းၸဵင်ႇ ၶဝ်ၼၼ်ႉမႃးဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃး ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်း ၶႂ်ႈပဵၼ် လႄႈ တင်းဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ထုၵ်ႇမီးထုၵ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃး လႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးၵူၺ်း  ။

ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းမႃးတုမ်ႉၺႃးသႂ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ်လႃႇၼႆ ပၼ်ႁႃၼႆႉ ဢၼ်လႆႈဢဝ်လၢႆးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင် ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၼႆႉ   မႃးတုမ်ႉၺႃးမိူဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် သိမ်းဢႃႇၼႃႇ သေ ၊ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလႅၼ်ၼႃႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ  ႁဝ်းႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တၢင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေႁဵတ်းၼႆ ဢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ   ၶႂ်ႈဝႃႈတေႉ မီးသၢၵ်ႈသေႇလၢၵ်းထၢၼ်မၼ်းမူတ်းဝႆႉယူႇ ။

မိူဝ်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ NCA ၼႆႉဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းဝႃႈမႃးသေ ၽၢႆႇၼိုင်ႈ ႁဵတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းသေ ႁဵတ်းၵႂႃႇမႃးၼႆၵေႃႈ ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းမႃးလူး ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉလူးၼေႃႈ၊ ဢၼ်ၼႆႉတေႉဢဝ်ပဵၼ်လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင် ၸႂ်ႉတိုဝ်းတေႃႇမၢၵ်တႃတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈပေႃးႁၼ် ၽိတ်းၼိူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းမႃး ။

တီႈတႄႉမၼ်းတႄႉ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ၽၢႆႇ  RCSS ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေႁဵတ်းတေႃႇႁဝ်းမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽဝ်မႃးသေပွၵ်ႈ ဝႃႈ RCCS ၼႆႉဢမ်ႇလီၼိူဝ်ႁဝ်း ဢမ်ႇလီၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈဝႃႈမႃးသေၶေႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈသေႉၼႄးမႃးသေပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းၽိုၼ်ႉတူၺ်းလႄႈ     ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽဝ် ၼိူဝ် Social Media ၼိူဝ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈဝႃႈသေပွၵ်ႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ။

ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းလိုၼ်းသုတ်းမႃးယဝ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းၵေႈၶႆၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉသေ ပိူၼ်ႈတေ ပိတ်ႉတိၼ်ႁဝ်းလူမ်ႉယဝ်ႉၼႆ ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းႁူႉသေၵေႃႈ ႁဝ်းၸင်ႇၶိုၼ်းလႆႈၵႅတ်ႇၶႄ တူဝ်ႁဝ်းၵူၺ်းၶႃႈ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈႁဝ်း ၵႂႃႇပိတ်ႉတိၼ်သိုၵ်း RCSS သေပွၵ်ႈ ပေႃးႁဝ်းၶႂ်ႈပိတ်ႉ RCSS ၼႆႁဝ်းၵႂႃႇပိတ်ႉတိၼ် တၢင်း ႁူဝ်မိူင်း၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းပၼ်ႇ လႄႈ တၢင်းလွႆတႆးလႅင်း ပုၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉဢိူဝ်ႈ ၼႆႉႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းသေပွၵ်ႈ သေႉၵေႃႈဢမ်ႇသေႉသေပွၵ်ႈ”။

“ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈထိုင်ယၢမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉမႃး မၼ်းမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵၼ်သေၵႃႈဝႃႈ ႁဝ်းႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်လၢႆးၵၢၼ်မၼ်း၊ ၶိုၼ်းမေးၽိုၼ်ႉတူၺ်းၶိုၼ်းပိုၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉသဵင်ႈသဵင်ႈၵေႃႈ တေလႆႈႁူႉယူႇၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ ။

ၼၼ်လႄႈ ပွႆးတိုၵ်းတီႈ မိူင်းၵိုင်၊ ႁူဝ်ၶၢႆး၊ ႁၢမ်းငၢႆး ဢၼ်ဝႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်မွၵ်ႈႁေ ၼိဝ်ႉၶဵမ်ဢွၼ်ႇၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်းဢၼ်ဝႃႈ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ မူႇၸေႈ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မိူင်းၵိုင် လႄႈ လၢႆးၶႃႈ တမ်ႉပႆႇၵႂႃႇၵွၼ်ႇၼႃ၊ ၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၺ်း မီးႁေမွၵ်ႈၼိဝ်ႉၶႅမ်ဢွၼ်ႇၵူၺ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေႃႉတေႉဢဝ်မႆႉသေႇၶဵဝ်ႈဢွၼ်ႇတေႃႉတေႉသေႇၺႃးဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ၽိတ်းၸႂ်သႄႈ ၊ ၼႆႉပဵၼ်လၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းဢိူဝ်ႈ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ယႃႇပေၼႅတ်ႈယုမ်ႇၵႃႈၼေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ SSPP/SSA ၶႆႈၵႂႃႇသိမ်းၼႃႈတီႈ သိုၵ်း RCSS သေၵေႃႈ  ပဵၼ်မႃးပၢင်တိုၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၶႃႈ ၊ ပေႃးထၢၼ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတုၵ်ႉၶ၊ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၸိုင် ၊  ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၼႆ ႁႂ်ႈလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈႁူႉထိုင် ဢၼ်ၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမႄးဝူၼ်ႉၼပ်ႉသၢင်ႈတူၺ်းလီလီၼေႃႈ”  ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ – ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ၸွႆႈထႅမ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်တေႃႇသူပၢင်တိုၵ်း သေ လႆႈပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ

ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁူပ်ႉထူပ်းၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် တေႃႇၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢၼ်မီးၼမ်ႉ ၸႂ်ႁတ်းႁၢၼ် တေႃႇသူႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းမႃး ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽူႈၶႂၢၵ်ႈမိူင်းလႄႈ ၽူႈယႃႉၽွၵ်ႈသႅတ်ႉၸႃႇၼိူဝ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တႄႇဢဝ်ၼႂ်းပီႊ1995မႃး တေႃႇထိုင် ပီႊ2024ၼီႈ။ ပီႃ2024ၼီႈ လိူၼ်June(3)ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုဝ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းယႃ လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ...

SSPP/SSA ၏ နာမည်ကို Shwe Phee Myay News Agency (ရွှေဖီမြေ...

“ မိုင်းရယ် ဒေသမှာ ခြေကုပ် ယူလာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ ဉီးဆောင်တဲ့ အွန်လိုင်း ငွေလိမ်ဂိုဏ်း ” ခေါင်းစဉ် ဖြင့် Shwe Phee Myay News Agency...

နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းနဲ့ အဖြေရှာမရရင် စစ်ရေးနည်းလမ်းဖြင့် အဖြေရှာရလိမ့်မည်ဟု SSPP/SSA ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆို

စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီ ရရှိရန် နိုင်ငံရေး စားပွဲဝိုင်းတွင် အဖြေရှာသည့် နည်းလမ်း မရှိတော့ ခြင်းကြောင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA မှ...