News

News

Tuesday
September, 26

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA

ၶေႃႈထၢမ် – ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းႁူဝ်ၶၢႆးႁမ်းငၢႆးၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်ၵေႃႈ ထၢမ်မႃးဝႃႈ ႁဵတ်းသင် တႆးတေႃႇတႆး ဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈႁႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈတုၵ်ႉၶယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်ၼႆႉ  ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်ႇႁႃၶေႃႈၵႂၢမ်း လွင်ႈသွင်မူႇသွင်ၸုမ်း ၸွင်ႇမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးယူႇဢေႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ ? ။

တွပ်ႇ- ပၢင်တိုၵ်းတေႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်း တေႃႇသိုၵ်းလႄႈၼႆ သွင်ၽၢႆႇသွင်ၸုမ်းတေႉ လႆႈၵႄႈလႅတ်ႈပၼ်ႁႃၵၼ်မႃး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃး တေၸိမ်မိူဝ်ႈ ပီႊ2011 မႃးတေႃႇပေႃးထိုင်မႃး ပီႊ2021 ၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇယဝ်ႉလႆႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၶဝ် သိမ်းဢႃႇၼႃႇ တေႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ  မၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈမၢပ်ႇၼေးႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ  ႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်း တပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႃးလႃး။

တီႈတေႉမၼ်း ႁဝ်းၵႄႈလွင်ႈပၼ်ႁႃၵၼ်မႃး တေမိူဝ်ႈပၢၼ် ဢူးတိင်းၸဵင်ႇ ၶဝ်ၼၼ်ႉမႃးဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃး ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်း ၶႂ်ႈပဵၼ် လႄႈ တင်းဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ထုၵ်ႇမီးထုၵ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃး လႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးၵူၺ်း  ။

ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းမႃးတုမ်ႉၺႃးသႂ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ်လႃႇၼႆ ပၼ်ႁႃၼႆႉ ဢၼ်လႆႈဢဝ်လၢႆးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင် ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၼႆႉ   မႃးတုမ်ႉၺႃးမိူဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် သိမ်းဢႃႇၼႃႇ သေ ၊ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလႅၼ်ၼႃႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ  ႁဝ်းႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တၢင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေႁဵတ်းၼႆ ဢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ   ၶႂ်ႈဝႃႈတေႉ မီးသၢၵ်ႈသေႇလၢၵ်းထၢၼ်မၼ်းမူတ်းဝႆႉယူႇ ။

မိူဝ်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ NCA ၼႆႉဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းဝႃႈမႃးသေ ၽၢႆႇၼိုင်ႈ ႁဵတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းသေ ႁဵတ်းၵႂႃႇမႃးၼႆၵေႃႈ ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းမႃးလူး ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉလူးၼေႃႈ၊ ဢၼ်ၼႆႉတေႉဢဝ်ပဵၼ်လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင် ၸႂ်ႉတိုဝ်းတေႃႇမၢၵ်တႃတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈပေႃးႁၼ် ၽိတ်းၼိူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းမႃး ။

တီႈတႄႉမၼ်းတႄႉ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ၽၢႆႇ  RCSS ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေႁဵတ်းတေႃႇႁဝ်းမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽဝ်မႃးသေပွၵ်ႈ ဝႃႈ RCCS ၼႆႉဢမ်ႇလီၼိူဝ်ႁဝ်း ဢမ်ႇလီၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈဝႃႈမႃးသေၶေႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈသေႉၼႄးမႃးသေပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းၽိုၼ်ႉတူၺ်းလႄႈ     ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽဝ် ၼိူဝ် Social Media ၼိူဝ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈဝႃႈသေပွၵ်ႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ။

ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းလိုၼ်းသုတ်းမႃးယဝ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းၵေႈၶႆၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉသေ ပိူၼ်ႈတေ ပိတ်ႉတိၼ်ႁဝ်းလူမ်ႉယဝ်ႉၼႆ ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းႁူႉသေၵေႃႈ ႁဝ်းၸင်ႇၶိုၼ်းလႆႈၵႅတ်ႇၶႄ တူဝ်ႁဝ်းၵူၺ်းၶႃႈ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈႁဝ်း ၵႂႃႇပိတ်ႉတိၼ်သိုၵ်း RCSS သေပွၵ်ႈ ပေႃးႁဝ်းၶႂ်ႈပိတ်ႉ RCSS ၼႆႁဝ်းၵႂႃႇပိတ်ႉတိၼ် တၢင်း ႁူဝ်မိူင်း၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းပၼ်ႇ လႄႈ တၢင်းလွႆတႆးလႅင်း ပုၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉဢိူဝ်ႈ ၼႆႉႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းသေပွၵ်ႈ သေႉၵေႃႈဢမ်ႇသေႉသေပွၵ်ႈ”။

“ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈထိုင်ယၢမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉမႃး မၼ်းမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵၼ်သေၵႃႈဝႃႈ ႁဝ်းႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်လၢႆးၵၢၼ်မၼ်း၊ ၶိုၼ်းမေးၽိုၼ်ႉတူၺ်းၶိုၼ်းပိုၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉသဵင်ႈသဵင်ႈၵေႃႈ တေလႆႈႁူႉယူႇၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ ။

ၼၼ်လႄႈ ပွႆးတိုၵ်းတီႈ မိူင်းၵိုင်၊ ႁူဝ်ၶၢႆး၊ ႁၢမ်းငၢႆး ဢၼ်ဝႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်မွၵ်ႈႁေ ၼိဝ်ႉၶဵမ်ဢွၼ်ႇၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်းဢၼ်ဝႃႈ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ မူႇၸေႈ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မိူင်းၵိုင် လႄႈ လၢႆးၶႃႈ တမ်ႉပႆႇၵႂႃႇၵွၼ်ႇၼႃ၊ ၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၺ်း မီးႁေမွၵ်ႈၼိဝ်ႉၶႅမ်ဢွၼ်ႇၵူၺ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေႃႉတေႉဢဝ်မႆႉသေႇၶဵဝ်ႈဢွၼ်ႇတေႃႉတေႉသေႇၺႃးဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ၽိတ်းၸႂ်သႄႈ ၊ ၼႆႉပဵၼ်လၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းဢိူဝ်ႈ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ယႃႇပေၼႅတ်ႈယုမ်ႇၵႃႈၼေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ SSPP/SSA ၶႆႈၵႂႃႇသိမ်းၼႃႈတီႈ သိုၵ်း RCSS သေၵေႃႈ  ပဵၼ်မႃးပၢင်တိုၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၶႃႈ ၊ ပေႃးထၢၼ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတုၵ်ႉၶ၊ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၸိုင် ၊  ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၼႆ ႁႂ်ႈလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈႁူႉထိုင် ဢၼ်ၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမႄးဝူၼ်ႉၼပ်ႉသၢင်ႈတူၺ်းလီလီၼေႃႈ”  ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ – ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...

ၾႆးမႆႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇလူႉလွၼ်ႇၸွမ်း(1)ပႃး

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျွင်းလင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢမ်ႇလိူဝ်သင် ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇပႃးၼိုင်ႈ လႆႈလူႉလွၼ်ႇၸွမ်းၼႂ်းၾႆးၼႆယဝ်ႉ ။ ဝၼ်းထီႉ 13-02-2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ (9:30) မူင်း ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၾႆးတဵၼ်းဢၼ်ၸပ်းတႆႈ ၼႃႈၶဵင်ႇၽြႃး သေ...

တီႈမိူင်းၼီႇပေႃး ၽူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း လိၼ်ယူတ်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း (43) ၵေႃႉ

တီႈမိူင်းၼီႇပေႃး ၽူၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းႁႅင်းထပ်းၵၼ်ႁိုင်သၢမ်ဝၼ်းလႄႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ၼမ်ႉလွႆ လူၵ်ႈၼွင်း  လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း (43) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/10/2021 ၽူႈမီးပုၼ်ၽွၼ်းၽၢႆႇပလိၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ်ႁၢႆဝႆႉ ၵေႃႈ မီးယူႇ (30)...

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢႆဝႆႉ 2 ၵေႃႉ လႆႈမွၵ်ႈ 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ ။

SSPP/SSA 11.10.2021 ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢႆဝႆႉသွင်ၵေႃႉ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02.10. 2021 ဢၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပွၵ်ႉဢေးၶျၢၼ်းတႃႇ - ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ...