News

News

Wednesday
February, 28

တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA

ၶေႃႈထၢမ် – ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းႁူဝ်ၶၢႆးႁမ်းငၢႆးၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်ၵေႃႈ ထၢမ်မႃးဝႃႈ ႁဵတ်းသင် တႆးတေႃႇတႆး ဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈႁႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈတုၵ်ႉၶယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၼမ်ၼႆႉ  ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် တူၵ်ႇႁႃၶေႃႈၵႂၢမ်း လွင်ႈသွင်မူႇသွင်ၸုမ်း ၸွင်ႇမီးလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးယူႇဢေႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ ? ။

တွပ်ႇ- ပၢင်တိုၵ်းတေႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်း တေႃႇသိုၵ်းလႄႈၼႆ သွင်ၽၢႆႇသွင်ၸုမ်းတေႉ လႆႈၵႄႈလႅတ်ႈပၼ်ႁႃၵၼ်မႃး ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃး တေၸိမ်မိူဝ်ႈ ပီႊ2011 မႃးတေႃႇပေႃးထိုင်မႃး ပီႊ2021 ၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇယဝ်ႉလႆႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်ၼႆႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၶဝ် သိမ်းဢႃႇၼႃႇ တေႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ  မၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈမၢပ်ႇၼေးႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ  ႁဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်း တပ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႃးလႃး။

တီႈတေႉမၼ်း ႁဝ်းၵႄႈလွင်ႈပၼ်ႁႃၵၼ်မႃး တေမိူဝ်ႈပၢၼ် ဢူးတိင်းၸဵင်ႇ ၶဝ်ၼၼ်ႉမႃးဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃး ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်း ၶႂ်ႈပဵၼ် လႄႈ တင်းဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ထုၵ်ႇမီးထုၵ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃး လႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးၵူၺ်း  ။

ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းမႃးတုမ်ႉၺႃးသႂ်ႇၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ်လႃႇၼႆ ပၼ်ႁႃၼႆႉ ဢၼ်လႆႈဢဝ်လၢႆးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင် ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၼႆႉ   မႃးတုမ်ႉၺႃးမိူဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် သိမ်းဢႃႇၼႃႇ သေ ၊ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလႅၼ်ၼႃႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ  ႁဝ်းႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တၢင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေႁဵတ်းၼႆ ဢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႃႈ   ၶႂ်ႈဝႃႈတေႉ မီးသၢၵ်ႈသေႇလၢၵ်းထၢၼ်မၼ်းမူတ်းဝႆႉယူႇ ။

မိူဝ်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ NCA ၼႆႉဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼႆၵေႃႈ ႁဝ်းဝႃႈမႃးသေ ၽၢႆႇၼိုင်ႈ ႁဵတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းသေ ႁဵတ်းၵႂႃႇမႃးၼႆၵေႃႈ ဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းမႃးလူး ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉလူးၼေႃႈ၊ ဢၼ်ၼႆႉတေႉဢဝ်ပဵၼ်လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင် ၸႂ်ႉတိုဝ်းတေႃႇမၢၵ်တႃတေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈပေႃးႁၼ် ၽိတ်းၼိူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းမႃး ။

တီႈတႄႉမၼ်းတႄႉ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ၽၢႆႇ  RCSS ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေႁဵတ်းတေႃႇႁဝ်းမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈပိုၼ်ၽဝ်မႃးသေပွၵ်ႈ ဝႃႈ RCCS ၼႆႉဢမ်ႇလီၼိူဝ်ႁဝ်း ဢမ်ႇလီၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈဝႃႈမႃးသေၶေႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈသေႉၼႄးမႃးသေပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းၽိုၼ်ႉတူၺ်းလႄႈ     ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽဝ် ၼိူဝ် Social Media ၼိူဝ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈဝႃႈသေပွၵ်ႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ။

ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းလိုၼ်းသုတ်းမႃးယဝ်ႉၼႆႉ ႁဝ်းၵေႈၶႆၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉသေ ပိူၼ်ႈတေ ပိတ်ႉတိၼ်ႁဝ်းလူမ်ႉယဝ်ႉၼႆ ဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းႁူႉသေၵေႃႈ ႁဝ်းၸင်ႇၶိုၼ်းလႆႈၵႅတ်ႇၶႄ တူဝ်ႁဝ်းၵူၺ်းၶႃႈ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈႁဝ်း ၵႂႃႇပိတ်ႉတိၼ်သိုၵ်း RCSS သေပွၵ်ႈ ပေႃးႁဝ်းၶႂ်ႈပိတ်ႉ RCSS ၼႆႁဝ်းၵႂႃႇပိတ်ႉတိၼ် တၢင်း ႁူဝ်မိူင်း၊ လၢင်းၶိူဝ်း၊ မိူင်းပၼ်ႇ လႄႈ တၢင်းလွႆတႆးလႅင်း ပုၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉဢိူဝ်ႈ ၼႆႉႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းသေပွၵ်ႈ သေႉၵေႃႈဢမ်ႇသေႉသေပွၵ်ႈ”။

“ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈထိုင်ယၢမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉမႃး မၼ်းမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵၼ်သေၵႃႈဝႃႈ ႁဝ်းႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေႁဵတ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်လၢႆးၵၢၼ်မၼ်း၊ ၶိုၼ်းမေးၽိုၼ်ႉတူၺ်းၶိုၼ်းပိုၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉသဵင်ႈသဵင်ႈၵေႃႈ တေလႆႈႁူႉယူႇၼၼ်ႉၼႃႇၼေႃႈ ။

ၼၼ်လႄႈ ပွႆးတိုၵ်းတီႈ မိူင်းၵိုင်၊ ႁူဝ်ၶၢႆး၊ ႁၢမ်းငၢႆး ဢၼ်ဝႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်မွၵ်ႈႁေ ၼိဝ်ႉၶဵမ်ဢွၼ်ႇၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်းဢၼ်ဝႃႈ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ မူႇၸေႈ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မိူင်းၵိုင် လႄႈ လၢႆးၶႃႈ တမ်ႉပႆႇၵႂႃႇၵွၼ်ႇၼႃ၊ ၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၺ်း မီးႁေမွၵ်ႈၼိဝ်ႉၶႅမ်ဢွၼ်ႇၵူၺ်းၼႆႉ ႁဝ်းတေႃႉတေႉဢဝ်မႆႉသေႇၶဵဝ်ႈဢွၼ်ႇတေႃႉတေႉသေႇၺႃးဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ၽိတ်းၸႂ်သႄႈ ၊ ၼႆႉပဵၼ်လၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်းဢိူဝ်ႈ။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ယႃႇပေၼႅတ်ႈယုမ်ႇၵႃႈၼေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈ SSPP/SSA ၶႆႈၵႂႃႇသိမ်းၼႃႈတီႈ သိုၵ်း RCSS သေၵေႃႈ  ပဵၼ်မႃးပၢင်တိုၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉၶႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၶႃႈ ၊ ပေႃးထၢၼ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတုၵ်ႉၶ၊ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၸိုင် ၊  ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၼႆ ႁႂ်ႈလႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈႁူႉထိုင် ဢၼ်ၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမႄးဝူၼ်ႉၼပ်ႉသၢင်ႈတူၺ်းလီလီၼေႃႈ”  ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ – ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း (Jetfighter ) ၼိုင်ႈလမ်းသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပၶျႃးၵလူဝ်း ၸေႈဝဵင်း သီႇသႅင်ႇ ဝၢၼ်ႈဢၼ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈ ဢၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ...

ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉၶမ်း တိတ်ႉသႃႇ(သစ္စာ) ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ထုၵ်ႇၺႃးၸူၼ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း

မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈၸူၼ်ၶမ်းတီႈလၢၼ်ႉ ၶၢႆၶမ်း လၢၼ်ႉတိတ်ႉသႃႇ(သစ္စာ) ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်း သေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၸဝ်ႈလၢၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11:30 မူင်း ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း...