News

News

Sunday
October, 1

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထုၵ်ႇမၢပ်ႇမႂ် လူၺ်ႈမၢတ်ႈတႃ (ပုဒ်မ ၅၀၅-ခ)

SSPP/SSA 23.09.2021

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22ဝၼ်း လိူၼ် September 2021 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်း ၸုၵျီႇ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝုၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ Dr. ဢူးမဵဝ်းဢွင်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးမၢပ်ႇမႂ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ လူၺ်ႈမၢတ်ႈတႃ (ပုဒ်မ ၅၀၅-ခ) ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းထီႉ 22 ဝၼ်း ပဵၼ်ဝၼ်းႁွင်ႉၶိုၼ်ႈလုမ်း တတ်းသိၼ် တီႈၸေႈဝဵင်းၸပ်ႇပိဝ်ႇသီႇရိ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ဢၼ် ထုၵ်ႇမၢပ်ႇမႂ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉတွပ်ႇၵေႈၶိုၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းၽိတ်းသင်ၼႆသေ တေၵႂႃႇ ဢဝ်ၶေႃႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇတီႈ လုမ်းတတ်းသိၼ် တီႈၸေႈတွၼ်ႈ တၵ်ႉၶီႉၼႃႉသီႇရိၼႆ  ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈထုၵ်ႇၺႃးမၢပ်ႇမႂ် ၼၼ်ႉ လႆႈႁွင်ႉဝႆႉ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈတိူင်ႇၸႅင်ႈ (ပြန်ခေါ်သက်သေ)  ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ (ဒုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး) ဢူးသူဝ်းသူဝ်းသူၺ်ႇ ၸေႈဝဵင်း ဢုၵ်ႉတရသီႇရီႉ လႄႈ ၽူႈၵူတ်ႇ ထတ်းလွင်ႈၽိတ်းၾိင်ႈ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ ဢူးတၢၼ်းဢေးၶဝ် လႆႈႁူႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၽိတ်းၾိင်ႈဢၼ်ဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇယဝ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸုမ်းပႃႇတီႇ NLD (အမျိုသားဒီမိုခရေစီအဖွဲ့ချုပ် ) ၶဝ် သေဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ February 7 ဝၼ်း၊ 13 ဝၼ်းၼၼ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၶဝ်မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼိူဝ်လိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသွင်ၽိုၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႇၶဝ် ၸင်ႇလႆႈမၢပ်ႇမႂ် ဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သိမ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၼ်းထီႉ01- February ၸွမ်ၸိုင်လူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ တင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ လႄႈ Dr. မဵဝ်းဢွင်ႇ ၶဝ်ထုၵ်ႇၺႃး တီႉၺွပ်းဝႆႉသေ ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸွမ်းၵူၼ်းတင်းၼွၵ်ႈ ၊  ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇဢမ်ႇလႆႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်NLD ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ၶဝ်ထုၵ်ႇၺႃးတီႉၺွပ်းဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈ February ၼိုင်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ၊ ၶဝ်တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ၊ ၶဝ်တမ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင် ၊ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ပူၼ်ႉပႅၼ် တေႃႈၶဝ်တမ်ႉဢမ်ႇႁူႉ” ၼႆ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈၽိတ်းၾိင်ႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၽူႈတိူင်ႇၸႅင်ႈ ၶဝ်တၢင်ႇၼေမႃးလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ NLD ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ၽၢႆႇ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တွပ်ႇထဵင်ၵေႈၶႆၶိုၼ်းၵေႃႈ ၽူႈတတ်းသိၼ်ႁပ်ႉဢဝ်လိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇ လၵ်းထၢၼ် သေ ၽၢႆႇတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၶေႃယွၼ်းၶေႃႈႁၢပ်ႉပၢၵ်ႇ တီႈလုမ်းတတ်းသိၼ် ၸေႈတွၼ်ႈတႅၵ်ႉၶီႉၼႃႉ ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈလူင်မၢတ်ႈတႃ (ပုဒ်မ ၅၀၅-ခ) ၼႆႉပဵၼ် “ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၵေႃႈလီ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် ၵေႃႈလီ ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းသေၸုမ်းၵေႃႈလီ ပေႃးသေႃႇသူၼ်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် တူၵ်းၸႂ် ဢမ်ႇၼၼ် သၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်” ၼႆၸိုင် တေလႆႈႁပ်ႉတၢမ်ႇၶွၵ်ႈၶင် တႃႇ 2 ပီႊ ၊တၢမ်ႇငိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် တၢမ်ႇၶွၵ်ႈတၢမ်ႇငိုၼ်းတင်းသွင်လွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပပ်ႉဢၼ်သပ်းလႅင်းလွင်ႈ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈလူင် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးႁူႉ လွင်ႈပၵ်းပိူင် ဢူးၵျေႃႇၸေႇယ ၼၼ်ႉ “ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ –  ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ သင်ဝႃႈပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပိုၼ်ႇဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၶၢဝ်ႇပွမ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၽၢႆႇၼိူဝ်ၸိုင်  ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉပဵၼ်ဢၼ်မၢၼ်ႇ မႅၼ်ႈယူႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလႆႈ” ၼေဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ လၵ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈၽူႈလၵ်ႉၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈယႃႉသလေႇၼႃႈတႃၵၼ်လူး၊ ပေႃးၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ပဵၼ်တုတ်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈၵူၼ်းတုတ်ႈ ၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈယႃႉသလေႇၼႃႈတႃၵၼ်လူး။ ပၵ်းပိူင် ဢၼ်ၼေဝႆႉၼၼ်ႉ လီဢိူဝ်ႈ၊ ပေႃးၵူၼ်း ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈလႆႈ။ တႅမ်ဝႆႉႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း တႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉၸိုဝ်သဵင် NLD ၼၼ်ႉသေ ၽွင်းလူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇၺႃး မၢပ်ႇမႂ်ဝႆႉယူႇၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းတီႈၽူႈတၢင်လၢတ်ႈၶဝ် ။ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ထုၵ်ႇၺႃး ဢူးၺီႇၺီႇ ဢဝ် လိူင်ႈဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၵ်းပိူင်ၽေးသၽႃႇဝႃႉ မၢတ်ႈတႃ (ပုဒ်မ ၂၅)ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတတ်းသိၼ် ဝၼ်းထီႉ 22 ဝၼ်း 09 လိူၼ် 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ၽူႈတိူင်ႇၸႅင်ႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဝူင်ႈၼႃႈ ဝၼ်းထီႉ 27/28 ၼႆႉ တေၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈလူင် ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ၊ တေႃႇဢွင်ႇ-သၢၼ်း ၸုၵျီႇ လႄႈ Dr. မဵဝ်းဢွင်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလိူင်ႈဢၼ်ၶဝ်ထုၵ်ႇၺႃး မၢပ်ႇမႂ်ဝႆႉ ၼၼ်ႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

Source : Irrawaddy Burmese Eddition

Photo : Credit

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ-ရၢတ်ႉသျႃး လူတ်းယွမ်းလူင်း

ဝၢႆး‌သေ ရၢတ်ႉသျႃး တေႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ တၢင်းႁိူင် ၸမ်ၼိူင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇ တေၶိုၼ်းမႄး ၼမ်ႉသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ် ...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၽူႈၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁိူၼ်း တႃႇထတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူႉႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။ ပူၼ်ႉမႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2023...

မိူင်းၶႄႇပၼ်ႁႅင်း တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၼင်ႇႁိုဝ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၶိုၼ်းမီးလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းမႃး လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇၼႆ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း  Zhao Lijian လၢတ်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်း တီႈပၢင် သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မိူင်းၶႄႇဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်

မိူဝ်ႈၼူဝ်ႇဝုၼ်ႇပိူဝ်ႊ 15 ပီႊ 2021 ၼႆႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇၼႂ်းဢႄးသျႃး Mr. ၸၢၼ်ႉၵေႃႇသိၼ်း ၽွင်းတၢင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း  ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ...

ဢမေႇရိၵၢၼ်ႊ တင်း ၶႄႇတေႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းၵမ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ

မိူင်းဢၼ် ပွႆႇဢွၵ်ႇလႆႈ ထၢတ်ႈငူၼ်ႉ ၵႃႇပုၼ်ႇတၢႆႇဢွၵ်ႉသၢႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢမ်ႇၽႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမေႇရိ ၵၢၼ်ႊ လႄႈ မိူင်းၶႄႇ သွင်မိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 November ၼၼ်ႉလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ သွင်မိူင်းမီး...