News

News

Wednesday
April, 24

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထုၵ်ႇမၢပ်ႇမႂ် လူၺ်ႈမၢတ်ႈတႃ (ပုဒ်မ ၅၀၅-ခ)

SSPP/SSA 23.09.2021

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22ဝၼ်း လိူၼ် September 2021 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်း ၸုၵျီႇ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝုၼ်းမျိၼ်ႉ လႄႈ Dr. ဢူးမဵဝ်းဢွင်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးမၢပ်ႇမႂ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ လူၺ်ႈမၢတ်ႈတႃ (ပုဒ်မ ၅၀၅-ခ) ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းထီႉ 22 ဝၼ်း ပဵၼ်ဝၼ်းႁွင်ႉၶိုၼ်ႈလုမ်း တတ်းသိၼ် တီႈၸေႈဝဵင်းၸပ်ႇပိဝ်ႇသီႇရိ ၵဵဝ်ႇၵပ်း ဢၼ် ထုၵ်ႇမၢပ်ႇမႂ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉတွပ်ႇၵေႈၶိုၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းၽိတ်းသင်ၼႆသေ တေၵႂႃႇ ဢဝ်ၶေႃႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇတီႈ လုမ်းတတ်းသိၼ် တီႈၸေႈတွၼ်ႈ တၵ်ႉၶီႉၼႃႉသီႇရိၼႆ  ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ လၢတ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈထုၵ်ႇၺႃးမၢပ်ႇမႂ် ၼၼ်ႉ လႆႈႁွင်ႉဝႆႉ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈတိူင်ႇၸႅင်ႈ (ပြန်ခေါ်သက်သေ)  ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ (ဒုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး) ဢူးသူဝ်းသူဝ်းသူၺ်ႇ ၸေႈဝဵင်း ဢုၵ်ႉတရသီႇရီႉ လႄႈ ၽူႈၵူတ်ႇ ထတ်းလွင်ႈၽိတ်းၾိင်ႈ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ ဢူးတၢၼ်းဢေးၶဝ် လႆႈႁူႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၽိတ်းၾိင်ႈဢၼ်ဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇယဝ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸုမ်းပႃႇတီႇ NLD (အမျိုသားဒီမိုခရေစီအဖွဲ့ချုပ် ) ၶဝ် သေဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ February 7 ဝၼ်း၊ 13 ဝၼ်းၼၼ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၶဝ်မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼိူဝ်လိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသွင်ၽိုၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႇၶဝ် ၸင်ႇလႆႈမၢပ်ႇမႂ် ဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သိမ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၼ်းထီႉ01- February ၸွမ်ၸိုင်လူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ တင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ လႄႈ Dr. မဵဝ်းဢွင်ႇ ၶဝ်ထုၵ်ႇၺႃး တီႉၺွပ်းဝႆႉသေ ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸွမ်းၵူၼ်းတင်းၼွၵ်ႈ ၊  ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇဢမ်ႇလႆႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်NLD ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ၶဝ်ထုၵ်ႇၺႃးတီႉၺွပ်းဝႆႉၸဵမ်မိူဝ်ႈ February ၼိုင်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ၊ ၶဝ်တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ၊ ၶဝ်တမ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင် ၊ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ပူၼ်ႉပႅၼ် တေႃႈၶဝ်တမ်ႉဢမ်ႇႁူႉ” ၼႆ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈၽိတ်းၾိင်ႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၽူႈတိူင်ႇၸႅင်ႈ ၶဝ်တၢင်ႇၼေမႃးလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ NLD ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ ၽၢႆႇ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ တွပ်ႇထဵင်ၵေႈၶႆၶိုၼ်းၵေႃႈ ၽူႈတတ်းသိၼ်ႁပ်ႉဢဝ်လိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇ လၵ်းထၢၼ် သေ ၽၢႆႇတေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ၶေႃယွၼ်းၶေႃႈႁၢပ်ႉပၢၵ်ႇ တီႈလုမ်းတတ်းသိၼ် ၸေႈတွၼ်ႈတႅၵ်ႉၶီႉၼႃႉ ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈႁပ်ႉပၢၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၵ်းပိူင် မၢႆမီႈလူင်မၢတ်ႈတႃ (ပုဒ်မ ၅၀၅-ခ) ၼႆႉပဵၼ် “ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၵေႃႈလီ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် ၵေႃႈလီ ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းသေၸုမ်းၵေႃႈလီ ပေႃးသေႃႇသူၼ်း  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် တူၵ်းၸႂ် ဢမ်ႇၼၼ် သၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်” ၼႆၸိုင် တေလႆႈႁပ်ႉတၢမ်ႇၶွၵ်ႈၶင် တႃႇ 2 ပီႊ ၊တၢမ်ႇငိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် တၢမ်ႇၶွၵ်ႈတၢမ်ႇငိုၼ်းတင်းသွင်လွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပပ်ႉဢၼ်သပ်းလႅင်းလွင်ႈ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈလူင် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးႁူႉ လွင်ႈပၵ်းပိူင် ဢူးၵျေႃႇၸေႇယ ၼၼ်ႉ “ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ –  ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ သင်ဝႃႈပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပိုၼ်ႇဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၶၢဝ်ႇပွမ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၽၢႆႇၼိူဝ်ၸိုင်  ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉပဵၼ်ဢၼ်မၢၼ်ႇ မႅၼ်ႈယူႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလႆႈ” ၼေဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ပေႃးၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ လၵ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈၽူႈလၵ်ႉၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈယႃႉသလေႇၼႃႈတႃၵၼ်လူး၊ ပေႃးၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ပဵၼ်တုတ်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈၵူၼ်းတုတ်ႈ ၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈယႃႉသလေႇၼႃႈတႃၵၼ်လူး။ ပၵ်းပိူင် ဢၼ်ၼေဝႆႉၼၼ်ႉ လီဢိူဝ်ႈ၊ ပေႃးၵူၼ်း ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈဢဝ်လိူင်ႈလႆႈ။ တႅမ်ဝႆႉႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း တႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉၸိုဝ်သဵင် NLD ၼၼ်ႉသေ ၽွင်းလူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇၺႃး မၢပ်ႇမႂ်ဝႆႉယူႇၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းတီႈၽူႈတၢင်လၢတ်ႈၶဝ် ။ တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ ထုၵ်ႇၺႃး ဢူးၺီႇၺီႇ ဢဝ် လိူင်ႈဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ပၵ်းပိူင်ၽေးသၽႃႇဝႃႉ မၢတ်ႈတႃ (ပုဒ်မ ၂၅)ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈလုမ်းတတ်းသိၼ် ဝၼ်းထီႉ 22 ဝၼ်း 09 လိူၼ် 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ၽူႈတိူင်ႇၸႅင်ႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ဝူင်ႈၼႃႈ ဝၼ်းထီႉ 27/28 ၼႆႉ တေၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈလူင် ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ၊ တေႃႇဢွင်ႇ-သၢၼ်း ၸုၵျီႇ လႄႈ Dr. မဵဝ်းဢွင်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလိူင်ႈဢၼ်ၶဝ်ထုၵ်ႇၺႃး မၢပ်ႇမႂ်ဝႆႉ ၼၼ်ႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

Source : Irrawaddy Burmese Eddition

Photo : Credit

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

စစ်ကောင်စီမှ နမ္မတူမြို့နယ်ကို စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့်နောက် စစ်ရဟတ်ယဉ်ဖြင့် မြို့ပေါ် လှည့်ပတ်ပျံသန်း

(နမ္မတူ)စစ်ကောင်စီဘက်မှ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး (Martial Law) အာဏာကျင့်သုံးရန်သတ်မှတ် ထားသည့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ် မတော် SSPP/SSA ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး မြို့နယ်အမှတ်(၁၈) ဖြစ်သည့် နမ္မတူမြို့‌ပေါ် ကို...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢႆမီႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃႇယုတဵမ်တေလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် သိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတေႇၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢႆမီႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢႃႇယုတဵမ် ၸွမ်းၼင်ႇမၵ်းမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10/02/2023 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်တြႃးဝၢင်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း...

ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇၶဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၶၢၼ်ၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇတူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈ ယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ

တေႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း 10 27 သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ် ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလူႉၵွႆ လႄႈ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇယၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း 10 27...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ

ပၢင်ၵုမ်လူင် ၾၢႆႇၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၸေႈဝဵင်း လုၼ်ႇပရႃႇပၼ်ႇ ၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းလၢဝ်း(လႃႇဢူဝ်ႇ) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28-29/01/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇႁွင်ႈ ၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၼွၵ်ႈ...