News

News

Thursday
June, 20

တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆ တေႇတင်ႈၸၢၵ်ႈထူၵ်းဢွၵ်ႇဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ (Oxygen) ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

ၶွမ်ႊပၼ်ႇၼီႇ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး ဢွၵ်ႇတိုၼ်းလၢင်း တင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢၼ်ထူၵ်းဢွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 လိူၼ် September 2021 ယူႇတီႈၸဝ်ႈၶွင် ၶွမ်ႊပၼ်ၼီႇ ငူၺ်ႇယီႇပလႄး တင်ႈၶူင်းၵၢၼ် ၸၢၵ်ႈထူၵ်ႈဢွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ Oxygen ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင် တီႈဝၢၼ်ႈသႅၼ်တေႃ ဢိူင်ႇၶူဝ်သၢႆး  ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ပိူင်လူင်မၼ်း တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇ Oxygen ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ ၊ ပေႃးပဵၼ်ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း တေလူႇပၼ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈမၼ်း သင်ၸိူဝ်ႉပဵၼ်ႁူင်းယႃသုၼ်ႇတူဝ်သေ ပိုတ်ႇဝႆႉၸိုင် တေယွမ်း ၵႃႈမၼ်း သေၶၢႆပၼ်ၵႂႃႇ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit. Facebook We Love Mong Yai

ၸၢၵ်ႈဢၼ်ထူၵ်းဢွၵ်ႇလူမ်း  Oxygen ဢၼ်တမ်းဝႆႉ တီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ် သႅၼ်တေႃၼၼ်ႉ  ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ထူၵ်းဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ တႃႇတဝ်ႈလူမ်း 40 လီႇတႃႇ (10) တဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းယႆတေႉလၢတ်ႈဝႃႈ – ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်ၶွမ်ႊပၼ်ၼီႇ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ် ၶဝ်တေတင်ႈၸၢၵ်ႈထူၵ်းဢွၵ်ႇ Oxygen ၼႆတႄႉမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယူႇၶႃႈ တီႈၶဝ်ထူၵ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ တႄႇထူၵ်းဢွၵ်ႇလူမ်းပၼ် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ – 14-09-2021 ယဝ်ႉၶႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၸူမ်းတႄႉဢေႃႈ ပေႃးဝႃႈမီးၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ်မႃးၸိူင်ႉၼႆ တႃႇတေၵႂႃႇႁႃတဝ်ႈလူမ်းၵေႃႈၼႂ်းဝဵင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ ၶႃႈပေႃးဢဝ်ငၢဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ႈဝႃႈ “ ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit. Facebook We Love Mong Yai

ၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းၸုမ်း ဝဵင်းမိူင်းယႆၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလႄႇတူၺ်း ဢွင်ႈတီႈမၼ်းသေလႆႈဝႃႈ  ပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉယွင်ပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ဝိသ်ႉ 19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ် လူဝ်ႇတဝ်ႈလူမ်း Oxygen ၼၼ်ႉတႄႉတႄႉ လႄႈ ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် တီႈၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႇပၼ်ၼီႇၶဝ် မႃးၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵႂႃႇယူႇၶႃႈ ဝႃႈၼႆ ။

တီႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼႆႉ ၸူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 မႃးၼႆႉ  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၵူဝ်ႇဝိသ်ႉ 19 မီးထိုင်ၵႂႃႇ  197 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းၶႅၼ်းသေလႆႈလူင်းႁူင်းယႃမီး 176 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆမီး 3 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်တိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃဝႆႉမီးယူႇ 18 ၵေႃႉ လႆႈႁူႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုဝ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းယႃ လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (15)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (15) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်( March) ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် မႄႈ/လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈသႅၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃႇယူႉ (15) ၶူပ်ႇ

ယိူင်းဢၢၼ်း ပူၵ်းပွင်ပၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းလူင်မိူဝ်းၼႃႈ၊ ၸဵမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူႈပၢႆးပၢႆး ၊ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် ၊ပၢႆးယူႇလီ ၊ႁႂ်ႈသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်း မေႃႁူမ်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၼႆသေ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၼၢင်းယိင်း...

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶႄ့ၶဵင်ႇ လဵၼ်ႈႁႅင်း ပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း (5) ဢွင်ႇမၢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ႁူမ်ႈတင်းၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၊ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၵၼ် လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင် တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ (မေႃယႃ) လႄႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉ ၼိုင်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆး ယူႇလီ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း...