News

News

Tuesday
September, 26

တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး လႄႈ မၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်းၼမ်

 2021-09-17 ssppssa

တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းၵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈမႄႈဢၢႆႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီႈၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉပၢႆႉလႅၼ်လိၼ်ထႆးၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်​​သေ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 11 လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း မိူင်းထႆး၊မိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ မိူင်းလဝ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးယႃႇမဝ်းၵမ် ဢၢၼ်ႇႁူဝ်လၢၼ်ႉမၼ်း သူင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိပ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶဝ်​​ၵေႃႈလႆႈၸွမ်းပိၵ်ႉဢိုတ်း တီႉၺွပ်းႁႄႉႁၢမ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းတေႃႉတၢင်ႇသူင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် သေ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ် September ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (2) မူင်း ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ပိုၼ်ႉတီႈမႄႈဢၢႆႇ မီးၵႃးဢွၼ်ႇသွင်လမ်းၶဝ်ႈမႃးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလမ်းၸွမ်း ၸွမ်းတၢင်းလင် ၵႃးသွင်လမ်း ​​တေႃႇ​​ပေႃးထိုင်ၼိူဝ်ၵႂႃႇသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်​​ မိူဝ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇလႆႈမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵႂႃႇၼႆ ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈပလိပ်ႈထႆးၶဝ်ဢွၵ်ႇၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈၼႆ။

“ယွၼ်ႉၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇပၼ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းလႄႈ လႆႈပဵၼ်လွင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈၼိူဝ်တၢင်းလူင်သေ ၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ တူၵ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼွၵ်ႈတၢင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈထုၵ်ႈၺႃးယိုဝ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇ၊ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးၺွပ်း တူဝ်ဝႆႉၼႆ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိပ်ႈထႆးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း” ၶဝ်လၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ ။

ဢၼ်ပလိၵ်ႈထႆးၶဝ်တီႉၺပ်းလႆႈၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပွၵ်ႈၼႆႉ တၢင်းၼမ် 5 လၢၼ်ႉ၊ မဵဝ်းယႃႇမဝ်းၵမ် WY 999 ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 လိူၼ် September ၼၼ်ႉ​​ၵေႃႈ တီႈမိူင်းသီႇပူႇလီ ၵႃးဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ် ႁေႃႈပႆ လႄႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တင်း ပလိၵ်ႈ လမ်းၸွမ်းၽၢႆလင်သေ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် 5လၢၼ်ႉ4သႅၼ်ပၢႆ ထုၵ်ႇၺႃးပလိၵ်ႈၶဝ် တီႉၺွပ်းလႆႈတီႈ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

 “မိူၼ်ၼင်ႇတီႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ပိုၼ်ၽေႈလၢမ်းၼမ်လိူဝ်မႃးႁႅင်း ဝၢႆးလင်မႃး တိုၼ်းတေသိုပ်ႇႁႃၺွပ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလႆႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်း ၼမ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ပၼ်ၶၢဝ်ႇႁဝ်းၸိုင် တေမီးငိုၼ်းသူးငိုၼ်းလၢပ်ႈ ယူႇၼႆ” ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်သိုပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

တေႃႈလဵဝ်မိူင်းထႆးပွတ်းၸၢၼ်း​​ၵေႃႈ ၸုမ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႉၺွပ်းလႆႈမီးယူႇမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉ (1လၢၼ်ႉ)ပၢႆ ။ ​​ပေႃးၼပ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ်ဝႃႈ သၢင်ႉငိုၼ်းထႆး မွၵ်ႈသိပ်းဢဵတ်းလၢၼ်ႉပၢႆ ၼႆယူႇ ။

 ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၶဝ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် ၼမ်လိူဝ်သေမိူဝ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႆႉ ၶဝ်ၵႆႉဢဝ်သူင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်ထႆးယူႇၼႆ ၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၵေႃႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈၼင်ႇၼႆ ။

လုမ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽိတ်းၾိင်ႈ (UNODC) လၢတ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ -ပီၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႈဢွၵ်ႇယႃႇမဝ်းၵမ် ၼမ်မႃးလိူဝ်​​သေၵူႈပီၼႆ လႆႈႁၼ်လိၵ်ႈငၢၼ်းၵူႈပီႈသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႇမဝ်းၵမ်ၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းပႃး ထၢတ်ႈသၢၼ်ၶႄးမီး (ဓာတု) သေႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။

Source Credit. VOA

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသူႇ၊သမ်း၊ ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်း သူႇသမ်း ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၸူးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(1)တၢင်ႉယၢၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႉၺွပ်းဢဝ် လိူင်ႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ/သူႇ/သမ်း/ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇ/ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ...

ၶၢဝ်ႇ - SSPP Info ဝၼ်းထီႉ - 07. 12.2020 ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တုၵ်းယွၼ်းသေ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(1)တၢင်ႉယၢၼ်း တီႉၺွပ်းဢဝ် လိူင်ႈ ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ သူသမ်း ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်မၢင်း၊ ဢိူင်ႇလူင်မူင်ႈ...

ပႃႇတီႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်းၵူၼ်းပၢင်သိုဝ်ႉၶၢႆယႃႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး

ၶၢဝ်ႇ-ၸၢႆးၶုၼ် ဝၼ်းထီႉ-31-07-2020 ၽၢႆႇတပ်ႉလႄႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတိ ၺွပ်းပၢင်သိုဝ်ႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်လၢႆလၢႆတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21/22/27-July-2020 ၼၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ် တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတိၺွပ်း ပၢင်သိုဝ်ႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵႂၢႆး တေႃႇၼွင်သႅင်း...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းမၢႆ(9) တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

By SSPP/SSA ဝၼ်းထီႉ - 23/05/2020 ဝၼ်းထီႉ - 22/05/2020 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇပႃႇၵၢင်း၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢၼ်း၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(9) တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ-(22/05/2020)ၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ...

ၽၢႆႇတပ်ႉလႄႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

September 3, 2019 By – sspp info ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-3.9.2019 ၼႆႉ တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း(999)လႄႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်း လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း(47)ၵေႃႉ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း မၢႆ(9/10)တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵႂႃႇယူႇ။ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈၸၢႆးၸိူဝ်းၵိၼ်ယႃႈ(15)ၵေႃႉ ဢႃႇယူႉ...

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇလႄႈၽၢႆႇတပ်ႉSSPP/SSA ႁဵတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ

ၶၢဝ်ႇ-SSPP/SSA 2019 August (18) ၵေႃႇမတီႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ(8)လႄႈၽၢႆႇတပ်ႉ SSPP/SSA ၼႃႈတီႈၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(5) ၽၢႆႇၵူတ်ႇ ထတ်းတီႉၺွပ်းၵူၼ်း ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းထီႉ 17.8.2019 ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(8) လႄႈၽၢႆႇတပ်ႉ SSPP/SSA လူင်းၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇလႅၼ်း...