News

News

Thursday
September, 28

ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း တီႈမိူင်းၵုတ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.08.2021 ၵၢင်ၼႂ် 10:00 AM မွင်း ၽွင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုဝ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဝဵင်းမိူင်းၵူတ်ႈ ပွၵ်ႉဢွင်ႇၶျၢၼ်းတႃႇ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း တိူဝ်ႉၺႃးတီႈတိၼ် မိူဝ်ႈၽွင်းၽႅတ်ႈၵႂႃႇၽၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆ  လႆႈႁူႉတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႉတီႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉ လၢတ်ႈၼႄ ဝႃႈၼႆ ။

Photo Credit .

ၵူၼ်းမိူင်း ပိူၼ်ႉတီႈၼိုင်ႈၵေႃႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ‘’ ၽႂ်ၽႅတ်ႈၵႂႃႇ ႁိမ်းႁွမ်းတီႈၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇၵမ်းလဵဝ် ၊ တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈတီႈတိၼ်သေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉ ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉသေ ပေႃးႁၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ၶဝ်မီးလွင်ႈ ထၢင်ႇထိူမ် ၽႅတ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၼႆၸိုင်  ၸုမ်းၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇ ၵူႈတၢင်းယဝ်ႉ ‘’ ၼႆၶႃႈ။

ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉ ယူႇဢမ်ႇလႆႈမႂ်ႈၸႂ်ႁႅင်း။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း မၢၼ်ႈၵေႃႈၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁႃၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉဢွင်ႇၶျၢၼ်းတႃႇ ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13.08.2021 ဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ ဢွင်ႇၶျၢၼ်းတႃႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးထိုမ်ႈသႂ်ႇ  ႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လႆႈလူႉတၢႆ လႄႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ယၢမ်းလဵဝ် ပေႃးမီးၵူၼ်း ဢၼ်ၶဝ် ထၢင်ႇထိူမ်ၽႅတ်ႈၵႂႃႇၸိုင် ၶဝ်တိုၼ်းလမ်းယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈ ၽၢႆႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...