News

News

Saturday
May, 18

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉသိုၵ်း SSPP

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22- July-2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇမၢပ်ႇၸီႉၼႄးဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA သွၵ်ႈတဝ်ပိုတ်းယိုဝ်း RCSS လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်လႆႈပၢႆႈၽေး ၼႆၶႃႈ  ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  လႆႈတုၵ်းယိုၼ်ႈယွၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်း RCSS ယူႇၶိုၼ်းတီႈယူႇၵဝ်ႇ ၊ SSPP ၵေႃႈႁႂ်ႈလႆႈယူႇၶိုၼ်းတီႈယူႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းၽႂ် ၸုမ်းမၼ်းတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၽႂ်မၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် တင်းသွင်ၽၢႆႇ တေဢမ်ႇလႆႈၵိူတ်ႇပဵၼ် ပၼ်ႁႃတိုၵ်းတေႃး၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း တေဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈတုၵ်ႉၶ ယွၼ်ႉသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈယူႇသဝ်းၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ ၼင်ႇဢၼ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၵွၼ်ႇပႆႇယၢမ်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ။

ၽွင်းမိူဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ RCSS သမ်ႉ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈၸိမ်မႃးသေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ပူႇယွတ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၵေႃႇမတီႇၸေႈဝဵင်း 24 တင်းၵျွၵ်ႉမေး ၊ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA  လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်း လိၵ်ႈ မိူဝ်းတၢင်ႇထိုင်တီႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း သေတႃႉ ၵူၺ်းလၢတ်ႈဝႃႈတေၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ဝႃႈၼႆ  တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်သင်ၶိုၼ်း ။

ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် ၸွမ်းၼင် သွင်ၽၢႆႇမီးၼၼ်ႉသေ ဢိင်ဢၢင်ႈ ၶေႃႈဢၢင်ႈလၢႆမဵဝ်းယဝ်ႉ ၸႅၵ်ႇဢဝ်ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၸိူဝ်းထုင်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ  ဢၼ်ယၢမ်ႈ မီးလွင်ႈၵတ်း ယဵၼ် ၼိမ်သဝ်း ႁဵတ်းၵိၼ် ၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈမႃး မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊  ဝၢႆးသေသိုၵ်း RCSS ၽိုတ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၵေႃႈ ၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်သွင်ၽၢၵ်ႇ ၊ ဢိူင်ႇလဵဝ် ၶိုၼ်းပဵၼ် သွင်ဢိူင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ. လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸူးၵၼ်၊ သင်တေၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၸိုင် ႁႂ်ႈလႆႈ ၶႂၢင်ႉသုၼ်ႇလႆႈ တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈမိပ်ႇငႅၼ်း ဢမ်ႇပၼ် သုၼ်ႇလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ဢမ်ႇမီးလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ- မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း မိူဝ်ႉတိုၵ်ႉမီး တပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ၸုမ်းလဵဝ် ၵွၼ်ႇသၢႆသိုၵ်း RCSS ဢမ်ႇပႆႇမႃးထိုင်ပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇ လႆႈယၢပ်ႇၸႂ်သုၵ်ႉၸႂ်ၸိူင်ႉၼႆႉ ပၼ်ႁႃၵေႃႈဢမ်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၵူဝ်သင် ၊  မိူဝ်ႈ SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ယူႇၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇလႆႈ တုၵ်ႉၶ ၵူဝ်ႁေ ၊ ဢမ်ႇလႆႈတၢႆလႆႈႁၢႆ မိူၼ်မိူဝ်ႈသိုၵ်း RCSS ၶဝ်ႈမႃးၵုမ်းၵမ်မိူၼ်မိူဝ်ႈယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ ။

ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၶွၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵႂၢင်ႉလၢင်ႉပိုတ်ႉတီႈ ဢၼ်ပဵၼ် ပိုတ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် ပူၼ်ႉမႃးၵဝ်ႇၵဝ်ႇၼၼ်ႉသေ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တိုၵ်းတေႃး ၵၼ်တၢင်း သၢႆသိုၵ်း RCSS လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇပႆႇၼိမ် ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်လႆႈယဝ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵူဝ်ႁေ ၶိုၼ်းယူႇသဝ်းၵႂႃႇ မိူၼ်ၵဝ်ႇပၵ်းၵဝ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႃႈတီႈ SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်လႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈယူႇ သဝ်း ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵႂႃႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်း လႄႈ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈယူႇၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း လႆႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၏ နာမည်ကို Shwe Phee Myay News Agency (ရွှေဖီမြေ...

“ မိုင်းရယ် ဒေသမှာ ခြေကုပ် ယူလာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ ဉီးဆောင်တဲ့ အွန်လိုင်း ငွေလိမ်ဂိုဏ်း ” ခေါင်းစဉ် ဖြင့် Shwe Phee Myay News Agency...

ၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ SSPP/SSA ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁူင်းယႃ လႄႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ။

SSPP/SSA 05/10/2021 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၽၢင်း လၢမ်းတႅမ်ႈၸီႉၼႄးဝႃႈ SSPP/SSA ၸုတ်ႇၽဝ်ႁူင်းယႃ တင်းႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶၢႆး ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႈမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈလႃးလႃး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 04/10/2021 ၼၼ်ႉ...

ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ယွၼ်းငိုၼ်း တႃႇသမ်းယႃႈယႃၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ

ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တင်းသဵင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်ႇပွမ် တီႈၵူၼ်းၵၢင်လၢႆ ၵူၼ်းၵဝ်း ဢဝ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶၢဝ်ႇၽၢင်းလႅၼ်တႃၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းဝႆႉသေ မၢပ်ႇၸီႉၼႄး ၼိူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA ယူႇ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ 19...

ၶၢဝ်ႇၽၢင်းလိုဝ်း ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယူႉ 9 ပီႊတီႈမူႇၸေႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉ

မီးၶၢဝ်ႇႁူင်းလိုဝ်း ၼိူဝ် Facebook Social Media ဝႃႈတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႈ ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၸုမ်း ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼၢင်းယိင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်ႇ...