News

News

Wednesday
July, 17

ၼႂ်းၼႃႈတီႈ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇၵုမ်းၵမ်လႆႈသွင်ဢိူင်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းလႆႈ

သၢႆသိုၵ်း RCSS  တင်း တေႃႉသၢင်ႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဢိူင်ႇတေႃႇသၢင်ႇ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း  သေ ၽၢႆႇသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁူဝ်ႉ သၢႆသိုၵ်း ထွႆဢွၵ်ႇၼႃႈတီႈ ထိုင်ယိူင်းဢၢၼ်းယဝ်ႉ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တင်းသဵင်ႈ ။

တင်ႇတႄႇ ႁၢင်လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ တေႃႇထိုင်ထိုင် ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေႃႉသၢင်ႇ၊ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း၊  ၵလွင်းဝွင်း ၊ ၺွင်ႇပၢင်ႇလႃႉ ၊ ပႃႇၶႃး ၊ တွင်ႇပလူဝ်ႉ၊ ပၢင်ႁူႈ၊ ပၢင်ႇတွင်း ၊ လွႆယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်း RCSS တင်း သိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 2 ၸုမ်း လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇ 16 ဝၢၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇသွၼ်ႈ တီႈလွတ်ႈ ၽေး ႁိမ်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈႁဵင် ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ

ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးဢွၵ်ႇပၢႆႈမူတ်း  ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ဝၢၼ်ႈလူင် ၊ ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ  ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၸႃႇပူဝ်ႉ ၊ ဝၢၼ်ႈၵလွင်းဝွင်း ၊ ဝၢၼ်ႈတွင်ႇပလူဝ်ႉ ၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၵတႅင်းလူင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉႁိူၼ်း ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉႁိူၼ်း ပွၵ်ႉႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမူတ်း ဢမ်ႇၵိုတ်းၽႂ်သေၵေႃႉ  ၊ ဝၢၼ်ႈၸႃႇတီႇ ပွၵ်ႉႁွင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၸႃႇတီႇ ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇပၢင်ႇလႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈပႃႇတဵင်း ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႄႉ ပၢႆႈယူႇ ၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်းၵေႃႈမီးယူႇ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇပၢႆႈမူတ်းၼႆၶႃႈ ။

ဝၢၼ်ႈတႃႇ 16 ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇ တေႃႉသၢင်ႇ လႄႈ ဢိူင်ႇပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း  –  ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ၵွပ်ႈလႆႈငိၼ်း ၵႂၢမ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပၢႆႈၵေႃႈ  ပေႃးၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇမႃး ႁွတ်ႈၸိုင် ၵႆမူမႃတေဢမ်ႇဝႆႉ ၵူၼ်းၵေႃႈ ၶဝ်တေဢဝ်တၢႆပႅတ်ႈမူတ်းဢိူဝ်ႈၼႆ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၵူဝ်ႁေသေ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမူတ်း ၼႆၶႃႈ ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ – မိူဝ်ႈၽွင်း သိုၵ်း rcss  သုတ်ႉထွႆလုၵ်ႉ တၢင်းတေႃႉသၢင်ႇ လူင်းမႃးတင်း ၶိုမ်းၵဝ်ႇၶိုမ်းမႂ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈသိုၵ်း RCSS လႆႈႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း လူင်းမႃးၸွမ်းသၢႆသိုၵ်း တင်းၼမ်၊  ယွၼ်ႉၵူဝ်ပိူၼ်ႈယိုဝ်းႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ တေလႆႈဝႃႈ ဢဝ်ၵူၼ်း မိူင်း ႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶဝ်သေလူင်းမႃးထိုင်တီႈ ၶိုမ်းၵဝ်ႇၶိုမ်းမႂ်ႇ ႁိမ်းတပ်ႉၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်းယူႇတင်းၵျွၵ်ႉမႄးမူတ်းမူတ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆၶႃႈ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ သၢႆသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလၢတ်ႈ ၼႄဝႃႈ – ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇယႃႉတဝ်ပေႉၵိၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈသေ ဢမ်ႇႁတ်းမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈထုၵ်ႇတၢင်း သိုၵ်း RCSS ၶဝ်လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇႁတ်းမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵူၺ်း ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းသင် တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႆၶႃႈ ။

ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ  ၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ် ၼႂ်ၼႃး လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေလႆႈၶိုၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသၢႆသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇၵုမ်းၵမ်လႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ဢိူင်ႇပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ  ယွၼ်းႁႂ်ႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းသေ မိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈ မိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းလႆႈယူႇၼႆ၊ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း သၢႆသိုၵ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ပွတ်းတွၼ်ႈ တေႃႉသၢင်ႇၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆယူႇၶႃႈ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ရှမ်းမြောက် မိုင်းရယ်မြို့ကို SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ထောင်နှင့်ချီ ဝင်ရောက် တပ်စွဲ

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ် အတွင်း ဒေသတည် ငြိမ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော်သည် ယမန်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့...

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP/SSA နှင့် TNLA တို့ ၃ နေရာ တိုက်ပွဲအတွင်း နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကျဆုံးမှုရှိ

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA အခြေချတပ်စွဲထားသည့် စခန်းများကို တအာင်း လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA က ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ရာမှ အပြန်လှန် တိုက်ခိုက် မှု...

ပၢင်တိုၵ်း SSPP/SSA တင်း TNLA – 3 ဢွင်ႈတီႈ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်း

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈလုၵ်းပႃ ၽၢႆႇၸၢၼ်း တၢင်းၵႃးလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 7 လၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉ TNLA ၶဝ်ႈၵႂႃႇယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းပႂ်ႉၵိၵ်ႉ SSPP/SSA လႄႈ သွင်ႇၽၢႆႇလႆႈတႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

“ကျောက်မဲမြို့နယ်နှင့် သီပေါမြို့နယ်အတွင်း TNLA တပ်မှ SSPP တပ်ကို ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်မှုရှိ” ဆိုသည့်...

ယနေ့ ဇွန်လိုင်လ ၅ ရက် ညနေ ၅:၂၅ အချိန်မှာ SSPPInfo Facebook Page မှ "ကျောက်မဲမြို့နယ်နှင့် သီပေါမြို့နယ်အတွင်း TNLA တပ်မှ SSPP တပ်ကို...

လဲချားမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်အတွင်းဒေသလုံ ခြုံရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေစဉ် RCSS တပ်ဖွဲ့ ဝင်တစ်ချို့၏...

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA ၏ အထူးတပ်ဖွဲ့မှ ဒေသ လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေစဉ် ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့များ ထောင်ထားသည့် လက်လုပ် မိုင်း အချို့ကို ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း လဲချားမြို့နယ်နှင့်...

SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ မၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

သၢႆသိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၾၢႆႇၵူတ်ႇမူၺ်ႉမၢၵ်ႇ ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်း ၵူတ်ႇမူၺ်ႉမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႄႈ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉသေ...