News

News

Wednesday
April, 24

ၼႂ်းၼႃႈတီႈ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇၵုမ်းၵမ်လႆႈသွင်ဢိူင်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းလႆႈ

သၢႆသိုၵ်း RCSS  တင်း တေႃႉသၢင်ႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဢိူင်ႇတေႃႇသၢင်ႇ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း  သေ ၽၢႆႇသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁူဝ်ႉ သၢႆသိုၵ်း ထွႆဢွၵ်ႇၼႃႈတီႈ ထိုင်ယိူင်းဢၢၼ်းယဝ်ႉ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တင်းသဵင်ႈ ။

တင်ႇတႄႇ ႁၢင်လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ တေႃႇထိုင်ထိုင် ၼႂ်းလိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေႃႉသၢင်ႇ၊ ပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း၊  ၵလွင်းဝွင်း ၊ ၺွင်ႇပၢင်ႇလႃႉ ၊ ပႃႇၶႃး ၊ တွင်ႇပလူဝ်ႉ၊ ပၢင်ႁူႈ၊ ပၢင်ႇတွင်း ၊ လွႆယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်း RCSS တင်း သိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 2 ၸုမ်း လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တႃႇ 16 ဝၢၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးၵႂႃႇသွၼ်ႈ တီႈလွတ်ႈ ၽေး ႁိမ်းမွၵ်ႈၼိုင်ႈႁဵင် ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ

ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးဢွၵ်ႇပၢႆႈမူတ်း  ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ဝၢၼ်ႈလူင် ၊ ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ  ၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၸႃႇပူဝ်ႉ ၊ ဝၢၼ်ႈၵလွင်းဝွင်း ၊ ဝၢၼ်ႈတွင်ႇပလူဝ်ႉ ၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၵတႅင်းလူင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉႁိူၼ်း ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉႁိူၼ်း ပွၵ်ႉႁွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမူတ်း ဢမ်ႇၵိုတ်းၽႂ်သေၵေႃႉ  ၊ ဝၢၼ်ႈၸႃႇတီႇ ပွၵ်ႉႁွင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈၸႃႇတီႇ ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇပၢင်ႇလႃႉ၊ ဝၢၼ်ႈပႃႇတဵင်း ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁူႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တႄႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႄႉ ပၢႆႈယူႇ ၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်းၵေႃႈမီးယူႇ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇပၢႆႈမူတ်းၼႆၶႃႈ ။

ဝၢၼ်ႈတႃႇ 16 ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇ တေႃႉသၢင်ႇ လႄႈ ဢိူင်ႇပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း  –  ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ၵွပ်ႈလႆႈငိၼ်း ၵႂၢမ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပၢႆႈၵေႃႈ  ပေႃးၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇမႃး ႁွတ်ႈၸိုင် ၵႆမူမႃတေဢမ်ႇဝႆႉ ၵူၼ်းၵေႃႈ ၶဝ်တေဢဝ်တၢႆပႅတ်ႈမူတ်းဢိူဝ်ႈၼႆ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း မိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၵူဝ်ႁေသေ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမူတ်း ၼႆၶႃႈ ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ – မိူဝ်ႈၽွင်း သိုၵ်း rcss  သုတ်ႉထွႆလုၵ်ႉ တၢင်းတေႃႉသၢင်ႇ လူင်းမႃးတင်း ၶိုမ်းၵဝ်ႇၶိုမ်းမႂ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈသိုၵ်း RCSS လႆႈႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း လူင်းမႃးၸွမ်းသၢႆသိုၵ်း တင်းၼမ်၊  ယွၼ်ႉၵူဝ်ပိူၼ်ႈယိုဝ်းႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ တေလႆႈဝႃႈ ဢဝ်ၵူၼ်း မိူင်း ႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶဝ်သေလူင်းမႃးထိုင်တီႈ ၶိုမ်းၵဝ်ႇၶိုမ်းမႂ်ႇ ႁိမ်းတပ်ႉၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်းယူႇတင်းၵျွၵ်ႉမႄးမူတ်းမူတ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆၶႃႈ ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ သၢႆသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလၢတ်ႈ ၼႄဝႃႈ – ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပၼ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇယႃႉတဝ်ပေႉၵိၼ် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈသေ ဢမ်ႇႁတ်းမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈထုၵ်ႇတၢင်း သိုၵ်း RCSS ၶဝ်လွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇႁတ်းမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵူၺ်း ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းသင် တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႆၶႃႈ ။

ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ  ၼႂ်းႁႆႈၼႂ်းသူၼ် ၼႂ်ၼႃး လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေလႆႈၶိုၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသၢႆသိုၵ်း ပွတ်းႁွင်ႇၵုမ်းၵမ်လႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ဢိူင်ႇပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ  ယွၼ်းႁႂ်ႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းသေ မိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈ မိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်းလႆႈယူႇၼႆ၊ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း သၢႆသိုၵ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ပွတ်းတွၼ်ႈ တေႃႉသၢင်ႇၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆယူႇၶႃႈ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...