News

News

Wednesday
April, 24

ၵူၼ်းႁေႃႈႁိူဝ်း တီႈထုင်ႉမၢဝ်း ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းထႅင်ႈ

ၵူၼ်းႁေႃႈႁိူဝ်း တီႈၶၢမ်ႈတႃႈ ၼမ်ႉမၢဝ်း တီႈၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း သွင်ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ လႄႈ လႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃဝႆႉယူႇ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 01-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 7:30 ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း သွင်ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွတ်ႈတီႈတႃႈႁိူဝ်းယဝ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸဝ်ႈၵူၼ်းႁေႃႈႁိူဝ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်တိူၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ 11 ၵမ်း တိူဝ်ႉၺႃး တီႈႁူဝ် ၊ တီႈၶႃလူင် လႄႈ တီႈၶႅၼ် လႆႈလူမ်ႉတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇသေ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ယိုဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ  ၶိုၼ်းပိၼ်ႇႁူဝ်လူတ်ႉႁေႃႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ပႅတ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းဝႃႈပဵၼ် ၸုမ်းလႂ် ပဵၼ်ၽီမိုဝ်းၽႂ် ၼႆၶႃႈ ။

Photo Credit .

ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵူဝ်ႇမဵဝ်းလုၼ်ႇ ဢႃႇယူႉ 34 ပီႊ ၊ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ ဢူးၵျေႃႇၸဵင်ႇ ၊ တီႈယူႇ သိၼ်ႇၶျွင်း ဝဵင်းယေႇၸၵျူဝ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈ ပၶူၵ်ႉၵူႇ  တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႇ  မိူဝ်ႈၽွင်းထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ  တိုၵ်ႉၼင်ႈသေၵိၼ်ၶဝ်ႈဝႆႉယူႇ ၊ တီႈသုမ်ႉ တႃႈႁိူဝ်း ၼႆႉ မီးၸုမ်းႁေႃႈႁိူၼ်းယူႇၵိၼ်ၸွမ်းၵၼ် 5 ၵေႃႉ ၼႆၶႃႈ ။

ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်မႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်ၶၢဝ် ၊ သုင် ၊ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဢႃႇယူႉ တေမီး မွၵ်ႈ 30 ပီႊ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတူဝ်ၶိင်းယွမ်ၵႅင်း ဢွၼ်ၵူၺ်းၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁိမ်းတႃႈႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁၼ်တႂ်ႈတႃ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆၶႃႈ ။

ၵူၼ်းပႂ်ႉႁေႃႈႁိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉၸွမ်းၵၼ် 5 ၵေႃႉ ၊  မိူဝ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူဝ်ႇမဵဝ်း လုၼ်ႇ ၵူၺ်းထႅင်ႈဢၼ်ပႂ်ႉၸွမ်း ၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် တူဝ်တၢႆၵူၼ်းတႄႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်မႃးဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်းယဝ်ႉ ၼႆၶႃႈ ။

ဝၢႆးသေပၼ်ႁႃလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၵေႃႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈႁိမ်း 200 ၽေႁဵတ်းသွင်ငႃးသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇသွၵ်ႈ

ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဝႆႉယူႇ သင်ၸိူဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဵပ်ႇၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ လိုၵ်ႉၸိုင်  သဵင်ၵွင်ႈတေၸၢင်ႈတႅၵ်ႇ ယွၼ်ႉႁိမ်းႁွမ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇလၢင်ႉယူႇၼႆႉ မီးသၢႆသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် SSPP/SSA တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉယူႇ ၼႆၶႃႈ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႈၶွင် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20)...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်တၢင်းလူႉၵွႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​​ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်​​သေ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢတ်ႇၵွႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -လႃႈသဵဝ်ႈ- မူႇၸေႈ ...

ကျေးသီးမြို့နယ်မှာ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို သောင်းချီပေးလုပ်နေရ

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားမှတ်ပုံတင်တစ်ခု လုပ်ဆောင်/ သက် တမ်းတိုး ရင် ငွေကျပ် ၃ သောင်းကျပ်ကနေ ၅ သောင်းကျပ်အထိ ပေးပြီးလုပ်နေရတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်လုပ်ဆောင်သူတွေစီကနေသိရပါသည်။"ပြီးခဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ကပေါ့...

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ

ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ထိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်း ၼႃး ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ...

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ထုန့်မောဝ်တွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များ အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင် TNLA ဖမ်းဆီးသွားသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားနေစဉ် TNLA...