News

News

Wednesday
September, 27

ၵူၼ်းႁေႃႈႁိူဝ်း တီႈထုင်ႉမၢဝ်း ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းထႅင်ႈ

ၵူၼ်းႁေႃႈႁိူဝ်း တီႈၶၢမ်ႈတႃႈ ၼမ်ႉမၢဝ်း တီႈၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း သွင်ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ လႄႈ လႆႈသူင်ႇႁူင်းယႃဝႆႉယူႇ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 01-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇလၢႆႇ 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 7:30 ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း သွင်ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွတ်ႈတီႈတႃႈႁိူဝ်းယဝ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸဝ်ႈၵူၼ်းႁေႃႈႁိူဝ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်တိူၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း  ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ 11 ၵမ်း တိူဝ်ႉၺႃး တီႈႁူဝ် ၊ တီႈၶႃလူင် လႄႈ တီႈၶႅၼ် လႆႈလူမ်ႉတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇသေ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ယိုဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ  ၶိုၼ်းပိၼ်ႇႁူဝ်လူတ်ႉႁေႃႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ပႅတ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းဝႃႈပဵၼ် ၸုမ်းလႂ် ပဵၼ်ၽီမိုဝ်းၽႂ် ၼႆၶႃႈ ။

Photo Credit .

ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵူဝ်ႇမဵဝ်းလုၼ်ႇ ဢႃႇယူႉ 34 ပီႊ ၊ ၸိုဝ်ႈပေႃႈ ဢူးၵျေႃႇၸဵင်ႇ ၊ တီႈယူႇ သိၼ်ႇၶျွင်း ဝဵင်းယေႇၸၵျူဝ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈ ပၶူၵ်ႉၵူႇ  တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႇ  မိူဝ်ႈၽွင်းထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ  တိုၵ်ႉၼင်ႈသေၵိၼ်ၶဝ်ႈဝႆႉယူႇ ၊ တီႈသုမ်ႉ တႃႈႁိူဝ်း ၼႆႉ မီးၸုမ်းႁေႃႈႁိူၼ်းယူႇၵိၼ်ၸွမ်းၵၼ် 5 ၵေႃႉ ၼႆၶႃႈ ။

ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်မႃးယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်ၶၢဝ် ၊ သုင် ၊ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဢႃႇယူႉ တေမီး မွၵ်ႈ 30 ပီႊ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတူဝ်ၶိင်းယွမ်ၵႅင်း ဢွၼ်ၵူၺ်းၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁိမ်းတႃႈႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁၼ်တႂ်ႈတႃ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆၶႃႈ ။

ၵူၼ်းပႂ်ႉႁေႃႈႁိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉၸွမ်းၵၼ် 5 ၵေႃႉ ၊  မိူဝ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူဝ်ႇမဵဝ်း လုၼ်ႇ ၵူၺ်းထႅင်ႈဢၼ်ပႂ်ႉၸွမ်း ၵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် တူဝ်တၢႆၵူၼ်းတႄႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်မႃးဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်းယဝ်ႉ ၼႆၶႃႈ ။

ဝၢႆးသေပၼ်ႁႃလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၵေႃႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈႁိမ်း 200 ၽေႁဵတ်းသွင်ငႃးသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇသွၵ်ႈ

ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ဝႆႉယူႇ သင်ၸိူဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဵပ်ႇၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ လိုၵ်ႉၸိုင်  သဵင်ၵွင်ႈတေၸၢင်ႈတႅၵ်ႇ ယွၼ်ႉႁိမ်းႁွမ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇလၢင်ႉယူႇၼႆႉ မီးသၢႆသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် SSPP/SSA တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉယူႇ ၼႆၶႃႈ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...