News

News

Thursday
June, 20

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇပလူဝ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ လူႉတၢႆ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 လိူၼ် January 2021ၼၼ်ႉ  လုင်းၵေႃးလီႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တွင်ႇပလူဝ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမေး ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS တီႉၺွပ်းၵႂႃႇသေ ၶိုၼ်းမိူဝ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းတင်းႁိူၼ်းၶဝ်ၶိုၼ်းဝႃႈ လူႉတၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

လုင်းၵေႃးလီႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶၢႆၵိၼ်ၼဵင်ႈ လႄႈ ပဵၼ်ပႃးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း TNP ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈၸႂ်ႈဝႃႈၼႆ ။

“ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ၼွင်ႉၸၢႆးမၼ်းမႃးတီႈၶႃႈ မႃးလႄႇၶႃႈသေ ၶႃႈထၢမ် လွင်ႈတၢင်း လုင်းၵေႃးလီႇ ၼွင်ႉၸၢႆးမၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းတၢႆယဝ်ႉ သမ်ႉပေႃးၵၢပ်ႈသွမ်းယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ” ၵူၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈ ဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ သူၺ်ႇၽီႇမေႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

“ လုင်းၵေႃးလီႇၼႆႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းၵႂႃႇႁိုင်ယဝ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပေႃးလိုမ်းယဝ်ႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ်တႄႉ ႁိုဝ်တေလိုမ်း ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် လမ်းၸွပ်ႇတူၺ်းသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ မၼ်းလူႉတၢႆ ၵႂႃႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉႁဵတ်းတၢင်းလူႇတၢၼ်းပၼ်ၸွမ်းမၼ်းယူႇၼႆ ” ၵူၼ်းၽၢႆႇ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ  ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈဢၼ် သိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်း လုင်းၵေႃးလီႇၵႂႃႇၼႆႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ တီႉၺွပ်း  မီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင် ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ သိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းၵႂႃႇသေ လုင်းၵေႃးလီႇ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ  ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS တႄႉ တွပ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ၼႆတွပ်ႇလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ  2 ၵေႃႉ ၊ ဝၢၼ်ႈၵႅတ်ႉတေႇ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသႃႇ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 2 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယေႇဢူဝ်း 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ 9 ၵေႃႉၼႆႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇတူဝ်မႃးၶိုၼ်း  ၼႂ်း 9 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးတင်း လုၵ်ႈဢွၼ် 12 ၶူပ်ႇ လႄႈ 15 ၶူပ်ႇ  2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းၵႂႃႇပႃး ဝႃႈၼႆ ။

Information – Shwe Phee Myay News Agency
Information – shannews.org

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႈၶွင် ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵူၼ်းၵၼ်ႉ ၸၼ်ၼၢင်းယိင်း ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20)...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ယွၼ်ႉၶူဝ်တၢင်းလူႉၵွႆ ၽွင်းပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ​​ၶၢဝ်းတၢင်း လၢႆလိူၼ်​​သေ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢတ်ႇၵွႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇၵိၼ်းႁႅင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ -လႃႈသဵဝ်ႈ- မူႇၸေႈ ...

ကျေးသီးမြို့နယ်မှာ မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကို သောင်းချီပေးလုပ်နေရ

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြားမှတ်ပုံတင်တစ်ခု လုပ်ဆောင်/ သက် တမ်းတိုး ရင် ငွေကျပ် ၃ သောင်းကျပ်ကနေ ၅ သောင်းကျပ်အထိ ပေးပြီးလုပ်နေရတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်လုပ်ဆောင်သူတွေစီကနေသိရပါသည်။"ပြီးခဲ့ တစ်ပါတ်လောက်ကပေါ့...

ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ

ယွၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ထိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တၢၼ်ႇလုၼ်ႇ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈ သဵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇ ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွႆႇပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်း ၼႃး ငိူင်ႉပၢႆႈထႃႈ...

အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် တစ်ခြားဌာန ထုန့်မောဝ်းတွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များအတွက် ၃ရက်မြောက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ 10 ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့် ပရဟိတကျောင်း ဗိုလ်လောင်းသင်တန်းကျောင်း ၊ စစ်သင်တန်းကျောင်းတွေကို ၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင်...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှ ထုန့်မောဝ်တွင်ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်တော်များ အတွက် ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်

နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ SSPP/SSA ဌာနချုပ်ရှိ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ အရာရှိငယ် နှင့် ရဲဘော်များ စုပေါင်းပြီး ထုန့်မောဝ်တွင် TNLA ဖမ်းဆီးသွားသော အပြစ်မဲ့ပြည်သူတစ်ဦးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ သွားနေစဉ် TNLA...