News

News

Sunday
October, 1

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတွင်ႇပလူဝ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ လူႉတၢႆ

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 လိူၼ် January 2021ၼၼ်ႉ  လုင်းၵေႃးလီႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တွင်ႇပလူဝ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမေး ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS တီႉၺွပ်းၵႂႃႇသေ ၶိုၼ်းမိူဝ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းတင်းႁိူၼ်းၶဝ်ၶိုၼ်းဝႃႈ လူႉတၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ ။

လုင်းၵေႃးလီႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶၢႆၵိၼ်ၼဵင်ႈ လႄႈ ပဵၼ်ပႃးၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း TNP ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈၸႂ်ႈဝႃႈၼႆ ။

“ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း ၼွင်ႉၸၢႆးမၼ်းမႃးတီႈၶႃႈ မႃးလႄႇၶႃႈသေ ၶႃႈထၢမ် လွင်ႈတၢင်း လုင်းၵေႃးလီႇ ၼွင်ႉၸၢႆးမၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းတၢႆယဝ်ႉ သမ်ႉပေႃးၵၢပ်ႈသွမ်းယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ” ၵူၼ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈ ဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ သူၺ်ႇၽီႇမေႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

“ လုင်းၵေႃးလီႇၼႆႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းၵႂႃႇႁိုင်ယဝ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပေႃးလိုမ်းယဝ်ႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ်တႄႉ ႁိုဝ်တေလိုမ်း ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် လမ်းၸွပ်ႇတူၺ်းသေ လႆႈႁူႉဝႃႈ မၼ်းလူႉတၢႆ ၵႂႃႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် တိုၵ်ႉႁဵတ်းတၢင်းလူႇတၢၼ်းပၼ်ၸွမ်းမၼ်းယူႇၼႆ ” ၵူၼ်းၽၢႆႇ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ  ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈဢၼ် သိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်း လုင်းၵေႃးလီႇၵႂႃႇၼႆႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ တီႉၺွပ်း  မီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင် ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ သိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းၵႂႃႇသေ လုင်းၵေႃးလီႇ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ  ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS တႄႉ တွပ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ၼႆတွပ်ႇလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ  2 ၵေႃႉ ၊ ဝၢၼ်ႈၵႅတ်ႉတေႇ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသႃႇ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 2 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယေႇဢူဝ်း 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ 9 ၵေႃႉၼႆႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇပွႆႇတူဝ်မႃးၶိုၼ်း  ၼႂ်း 9 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးတင်း လုၵ်ႈဢွၼ် 12 ၶူပ်ႇ လႄႈ 15 ၶူပ်ႇ  2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်း RCSS တီႉၺွပ်းၵႂႃႇပႃး ဝႃႈၼႆ ။

Information – Shwe Phee Myay News Agency
Information – shannews.org

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...