News

News

Thursday
September, 28

ၽူႈၸွႆႈၵၢၼ် ၼႂ်း SSPP/SSA ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼမ်ႉၶမ်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၽူႈၸွႆႈၵၢၼ် ၼႂ်း SSPP/SSA ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း တီႈၼႃႈႁိူၼ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ။

Photo Credit – ႁၢင်ႈၸၢႆးၸၢႆးၵျၢၼ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ ပီႊ 2021 ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ မွၵ်ႈ  7:30 ၶိုင်ႈ မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ထၢမ်ႁႃ ၸၢႆးၵျၢၼ်ႇ တီႈႁိူၼ်း မၼ်းၸၢႆးသေ ယွၼ်ႉၸၢႆးၵျၢၼ်ႇ ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း လႄႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇပႂ်ႉၼႃႈႁိူၼ်းဝႆႉယူႇ ၊ ၽွင်းမိူဝ်ႈၸၢႆးၵျၢၼ်ႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃး ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈႁူဝ် ၊ တီႈပုမ်ႇမၼ်းၸၢႆးသေ မၼ်းၸၢႆးလႆႈလူမ်ႉ ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်သေ  ၸိူဝ်းပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတူၺ်း ႁၼ်ၸၢႆးၵျၢၼ်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း လႄႈ လႆႈဢဝ်သူင်ႇႁူင်း ယႃ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းယဝ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ ၼမ်ႉၶမ်း ။

ၸၢႆးၵျၢၼ်ႇ ၵေႃႉထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ  ဢႃႇယူႇလႆႈ 32 ပီႊ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်း ၼၢင်းဢေးၸၢမ် မီးလုၵ်ႈသၢဝ်ႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉ  ဢႃႇယူႉ 6 ၶူပ်ႇ  ၽႃၽႄ  2 ၵေႃႉ၊   ၵေႃႉလဵၵ်ႉသုတ်း မီး 2 လိူၼ် ၊ ယူႇဝၢၼ်ႈ ႁွင်းလွႆ ဢိူင်ႇၼွင်လွင်း  ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ။

ၸၢႆးၵျၢၼ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၸွႆႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA မႃးမိူဝ်ႈပီႊ 2015 ပီႊ 2018  ၵိုတ်းပေႃးလိုဝ်ႈယူႇတီႈႁိူၼ်း သေ ယၢမ်းလဵဝ်ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းလူႉတၢႆ ။

ၽူႈၸွႆႈၵၢၼ် ၼႂ်းၸုမ်း SSPP/SSA ၼႆႉထုၵ်ႇၺႃးလၵ်ႉယိုဝ်းတၢႆမႃးလၢႆလၢႆၵေႃႉ ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26  လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ ပီႊ 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယၢမ်း မွၵ်ႈ 07:30 ၶိုင်ႈ မိူၼ်ၵၼ် ၸၢႆးယူင်ႇ ၵေႃႉဢၼ် ယၢမ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၸွႆႈၵၢၼ် SSPP/SSA ၵဝ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်းပေႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ  ထုၵ်ႇၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ တီႈႁိမ်း ၵၢတ်ႇၼွင်ပိင် မိူၼ်ၵၼ်ၼႆ ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈ...

SSPPInfo23/09/2023 ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း (6) ဝၼ်းထပ်း ၵၼ် ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ ဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉ...

ပၢင်တိုၵ်း PDF ဝဵင်းၵလေး 2 ဝၼ်း ၼၢင်းယိင်း တပ်ႉၽၢႆႇမေႃယႃ ထုၵ်ႇတီႉ ၺွပ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈမိူင်းၶျၢင်း ၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵလေး ၼႂ်းတိူင်းၸေႈၵႅင်းၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၵ်းသဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်း PDF လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ  ၼၢင်းယိင်း...

သိုၵ်း RCSS ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် မၢႆ-7 တီႈၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ

သိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶူင်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 / လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝုၼ်ႊပိူဝ်ႊ 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၶွင်ႇသီႇၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ဢုပ်ႇလွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ

ၸုမ်းၽၢႆႇ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တူၵ်ႇၼၢႆလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁၢႆႉမႃးႁႅင်း  ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းႁႅင်း ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 30 သႅၼ်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈၵၢၼ်လိပ်းၵၢၼ်တၢႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS လွၵ်ႇငိူတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵုမ်းၵမ် RCSS ၸတ်းသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁမ်းငၢႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇ တၢင်းၵႃး ၵေးသီး ပၢင်ႇၵေႇတူႉ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လွၵ်ႈငိူတ်ႈဝႃႈ တေမီးပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ လူင်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03/November/2021 ၼႆႉယူႇတီႈသိုၵ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24.10.2021  ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ  ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်  ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း  ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS လႄႈ  မႃးသူင်ႇတီႈႁူင်းယႃ ၵေးသီးသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ ။ လုင်းသၢမ် ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းမၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်လႄႈ...