News

News

Thursday
February, 22

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း မၢပ်ႇၼႄး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွႆႈထႅမ် SSPP ယိုဝ်းလွႆႁူၼ်း

ယူႇတီႈ webside Taifreedom.com လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသေ မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ယိုဝ်းၸွႆႈထႅမ် တပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈလွႆႁူၼ်း ၽွင်းသွင်ၽၢႆႇယိုဝ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ- 2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း Webside Taifreedom.com တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ႁူမ်ႈၸွမ်း SSPP/SSA ပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်း RCSS တီႈသၼ်လွႆႁူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီးၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈလႄႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ် တင်ႈၸႂ်ႈမၢပ်ႇၼႄး ၸိုဝ်ႈသဵင် SSPP/SSA ႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈလူႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်ႇ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတႄႉလႄႈ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ ႁူမ်ႈပွင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းလႂ်သေ ပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်းRCSS တီႈသၼ်လွႆႁူၼ်း ။

ၼႃႈတီႈသၼ်လွႆႁူၼ်း လႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းသၼ်လွႆႁူၼ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇ မိူင်းၼၢင်း ၊ ဢိူင်ႇၼွင်သွမ်း ၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ပုင်ႇ ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၊ တုၵ်းယွၼ်းထိုင်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဝႃႈႁႂ်ႈလႆႈၶိုၼ်းယူႇႁူမ်းၸွမ်း ၽၢႆႇတႂ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၶွင် ပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မိူၼ်ၼင်ႇပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇ မိူၼ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း  SSPP/SSA ၵေႃႈၸင်ႇလႆႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၽိုတ်ႉဢီးဢွၵ်ႇ သၢႆသိုၵ်း RCSS မွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ၊ ဢၼ်ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၽိုတ်ႉဢီး သၢႆသိုၵ်း RCSS သုတ်ႉႁူၼ်ဢွၵ်ႇ ၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူမ်ႈၸွမ်းၸုမ်းလႂ်ၵေႃႉလႂ် တိုၼ်းပဵၼ်ၸုမ်း ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်လဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈ webside Taifreedom ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇတင်ႈၸႂ်ၸႃႉၵဝ်းမၢပ်ႇၼႄးၸိုဝ်ႈ သဵင် SSPP/SSA လူႉၼဝ်ႈလၢႆလၢႆလူၺ်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၶေႃႈမုၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတႅတ်ႈတေႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်းမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉသေ မၢပ်ႇၽၢမ်း လႃႈလီတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ႁင်းၵူၺ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်း မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈတႄႉတႄႉ  ။

ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၼႆႉ သင်တေတႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၼိုင်ႈႁူဝ်ၸိုင် ႁႂ်ႈမီးၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်မၢၼ်ႇ မႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ လႄႈ ယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ် ၶၢဝ်ႇၽၢင်း ဢၼ်တင်ႈၸႂ် မၢပ်ႇၼႄး လူၺ်ႈလၢႆး ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼႆႉ ဢထမ်ႇမ တဵၵ်းလၢမ်းလိမ်းတႅမ်ႈၽၢၼ်ႇသၢင်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၵူၺ်းၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ် ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပီႇတုၸိတ်ႉ PNO ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ PNO သၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် သေ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း လႆႈလူႉၵွႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ