News

News

Thursday
February, 22

သၢႆသိုၵ်း RCSS ဢထမ်ႇမႃႉ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵူႈၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈၵူႈႁိူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလင်း

သၢႆသိုၵ်း RCSS ဢထမ်ႇမႃႉ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵူႈႁိူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူၺ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇသင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းႁူႉၸွမ်း သေ တီႉၺွပ်းႁွင်ႉၸူႉၵၼ် ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈၵူႈႁိူၼ်းဝႆႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ-10 / လိူၼ်ဢေႇပိူဝ်ႊ -2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်း RCSS လုၵ်ႉတၢင်း ၼွင်ဢၢင်ႇ ၊ သႅၼ်ပၢႆး ႁႅင်းသိုၵ်း ႁိမ်းမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃး ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလင်း သေ မႃးၽႅၼ်ႉႁႅင်းၵူၼ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈၵူႈႁိူၼ်း ၽွင်းၼႃႈမိူင်းၸမ်လႅင်း ပေႃးႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵူႈၵေႃႉ ၵူႈႁိူၼ်းသေ ႁွင်ႉၸူႉတုမ်ၵၼ် တီႈ ဝၢင်း ၸဝ်ႈမိူင်း ဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉၼမ်ႉ ဢိူင်ႇမိူင်းလင်း သေ ၸႂ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈ တူၺ်းၵူႈႁိူၼ်း ပေႃးမီး ၶူဝ်းသိုၵ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၊ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ ၸိုင် တေၽဝ်ႁိူၼ်းပႅတ်ႈ ၼႆ လွၵ်ႈငိူတ်ႈလၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼႆ ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်ႉယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇ ဝႆႉယူႇ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇ SSPP/SSA ၵပ်းသိုပ်ႇထၢမ်တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလင်း  သေ ၵူၼ်းမိူင်း လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – သၢႆသိုၵ်း RCSS လုၵ်ႉတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈသႅၼ်ပၢႆး တင်းၼႆႉ ၶဝ်ႈမႃးသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶီႇၵႃး ၽွင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဵမ်ၸဝ်ႉမိူင်းပႆႇလႅင်း  ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင် ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ပၼ်သင် တီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵူႈႁိူၼ်း ၵႂႃႇၸူႉၵၼ်တီႈၸဝ်ႈမိူင်း ဝၢၼ်ႈၶူၵ်းၼမ်ႉ ယဝ်ႉ ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈၵူႈႁိူၼ်း ဢိင်ဢၢင်ႈဝႃႈ ၶဝ်သွၵ်ႈ တဝ်ၸွင်ႇၵူၼ်းမိူင်း မီးၵွင်ႈ လႄႈ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ ပေႃးမီးၸိုင် ႁိူၼ်းၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တိုၼ်းတေၽဝ်ပႅတ်ႈမူတ်း ပႃးၸဵမ်ႁိူၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလီ ၼႆ လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သၢႆသိုၵ်း RCSS ၵမ်ႈၽွင်ႈ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉယူႇ ၼႂ်း ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ ၊ ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈသေ တႃႇသၢႆၼိုင်ႈ ၵႂႃႇဢိုတ်းတၢင်းဝႆႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉပႅၼ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ် လုၵ်ႉတၢင်း ၵုင်းသႃႇၶဝ်ႈမႃးၸုမ်းၼိုင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လုၵ်ႉၼွင်ဢၢင်ႇမႃး ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ တီႈလွႆၵွင်းမူး ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉၼမ်ႉ ၊ တေႃႇပေႃးထိုင်သၼ်လွႆႁူဝ်ၼမ်ႉ မိူင်းလင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သၢႆသိုၵ်း RCSS တိုၵ်ႉဢဝ်တီႈယူႇ ဝႆႉယူႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၼုၵ်ႈထွႆ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ။ ၸိူဝ်းထုင်ႉဢိူင်ႇမိူင်းလင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် SSPP/SSA ပေႃးဢဝ်ၽၢႆႇၼႃႈတီႈ SSPP/SSA ဝႃႈၸိုင် ပဵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း 25 သေ သၢႆသိုၵ်း RCSS ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈႁွတ်ႈထိုင်မႃး သေပွၵ်ႈ ဝၢႆးသေ သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉတူင်ႉၼိုင် SSPP/ SSA တူင်ႉၼိုင်ထွႆဢွၵ်ႇ လႆႈသၢမ်ဝၼ်းယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ် RCSS မႃးႁွတ်ႈထိုင်သေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၵူၺ်း မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉ လိူဝ်သေ တုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ်မႃးယူႇ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ မႃးတီႉ ၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ယဝ်ႉ ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပီႇတုၸိတ်ႉ PNO ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ PNO သၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် သေ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း လႆႈလူႉၵွႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ