News

News

Thursday
June, 20

သၢႆသိုၵ်း RCSS ဢထမ်ႇမႃႉ တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵူႈၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈၵူႈႁိူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလင်း

သၢႆသိုၵ်း RCSS ဢထမ်ႇမႃႉ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵူႈႁိူၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလင်း ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လူၺ်ႈဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇသင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းႁူႉၸွမ်း သေ တီႉၺွပ်းႁွင်ႉၸူႉၵၼ် ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈၵူႈႁိူၼ်းဝႆႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ-10 / လိူၼ်ဢေႇပိူဝ်ႊ -2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 5:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်း RCSS လုၵ်ႉတၢင်း ၼွင်ဢၢင်ႇ ၊ သႅၼ်ပၢႆး ႁႅင်းသိုၵ်း ႁိမ်းမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ၶီႇၵႃး ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလင်း သေ မႃးၽႅၼ်ႉႁႅင်းၵူၼ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈၵူႈႁိူၼ်း ၽွင်းၼႃႈမိူင်းၸမ်လႅင်း ပေႃးႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵူႈၵေႃႉ ၵူႈႁိူၼ်းသေ ႁွင်ႉၸူႉတုမ်ၵၼ် တီႈ ဝၢင်း ၸဝ်ႈမိူင်း ဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉၼမ်ႉ ဢိူင်ႇမိူင်းလင်း သေ ၸႂ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈ တူၺ်းၵူႈႁိူၼ်း ပေႃးမီး ၶူဝ်းသိုၵ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၊ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ ၸိုင် တေၽဝ်ႁိူၼ်းပႅတ်ႈ ၼႆ လွၵ်ႈငိူတ်ႈလၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇ ၼႆ ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်ႉယွၼ်းတွင်းပၢၼ်ႇ ဝႆႉယူႇ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇ SSPP/SSA ၵပ်းသိုပ်ႇထၢမ်တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလင်း  သေ ၵူၼ်းမိူင်း လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – သၢႆသိုၵ်း RCSS လုၵ်ႉတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ဢၢင်ႇ ၊ ဝၢၼ်ႈသႅၼ်ပၢႆး တင်းၼႆႉ ၶဝ်ႈမႃးသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၶီႇၵႃး ၽွင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဵမ်ၸဝ်ႉမိူင်းပႆႇလႅင်း  ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင် ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉ ပၼ်သင် တီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵူႈႁိူၼ်း ၵႂႃႇၸူႉၵၼ်တီႈၸဝ်ႈမိူင်း ဝၢၼ်ႈၶူၵ်းၼမ်ႉ ယဝ်ႉ ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈၵူႈႁိူၼ်း ဢိင်ဢၢင်ႈဝႃႈ ၶဝ်သွၵ်ႈ တဝ်ၸွင်ႇၵူၼ်းမိူင်း မီးၵွင်ႈ လႄႈ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈၼႆ ပေႃးမီးၸိုင် ႁိူၼ်းၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တိုၼ်းတေၽဝ်ပႅတ်ႈမူတ်း ပႃးၸဵမ်ႁိူၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈလီ ၼႆ လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သၢႆသိုၵ်း RCSS ၵမ်ႈၽွင်ႈ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉယူႇ ၼႂ်း ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ ၊ ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈသေ တႃႇသၢႆၼိုင်ႈ ၵႂႃႇဢိုတ်းတၢင်းဝႆႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉပႅၼ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ် လုၵ်ႉတၢင်း ၵုင်းသႃႇၶဝ်ႈမႃးၸုမ်းၼိုင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လုၵ်ႉၼွင်ဢၢင်ႇမႃး ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ တီႈလွႆၵွင်းမူး ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉၼမ်ႉ ၊ တေႃႇပေႃးထိုင်သၼ်လွႆႁူဝ်ၼမ်ႉ မိူင်းလင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သၢႆသိုၵ်း RCSS တိုၵ်ႉဢဝ်တီႈယူႇ ဝႆႉယူႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇၼုၵ်ႈထွႆ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ ။ ၸိူဝ်းထုင်ႉဢိူင်ႇမိူင်းလင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် SSPP/SSA ပေႃးဢဝ်ၽၢႆႇၼႃႈတီႈ SSPP/SSA ဝႃႈၸိုင် ပဵၼ်ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း 25 သေ သၢႆသိုၵ်း RCSS ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈႁွတ်ႈထိုင်မႃး သေပွၵ်ႈ ဝၢႆးသေ သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉတူင်ႉၼိုင် SSPP/ SSA တူင်ႉၼိုင်ထွႆဢွၵ်ႇ လႆႈသၢမ်ဝၼ်းယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ် RCSS မႃးႁွတ်ႈထိုင်သေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၵူၺ်း မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉ လိူဝ်သေ တုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ်မႃးယူႇ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ မႃးတီႉ ၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ယဝ်ႉ ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...