News

News

Tuesday
February, 27

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇ ငဝ်ႈငုၼ်းၸေးၸုမ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး

February 3,2021

By – SSPP/SSA

ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 23 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် 28 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း 12:00 မူင်း လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:00 မူင်း တေႃႇထိုင် 4:00 မူင်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)လႆႈၸတ်းပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇ မတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၸေးၸုမ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊ တမ်ႈတီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း၊ ငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၸေးၸုမ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-23.01.2020

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈလႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၼေႃႇမိူင်းလူင် ၶဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈပၢင်ၵုမ်သေ ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း(24)ၵေႃႉ၊ ၵႅမ်ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း(5)ၵေႃႉ၊ ၸုမ်းၵၢၼ်လုမ်း(12) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ(43)ၵေႃႉသေ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၸေးၸုမ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ် ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊၵႂႃႇယူႇ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 23 ဝၼ်း မႅၼ်ႈဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၸေႈၸုမ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ် ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈပၢင်ၵုမ် လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းမွၵ်ႇ လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ပႃႇတီႇဢွၼ်ႁူဝ်။ တႄႇၸၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်း၊ ၸၼ်ႉတပ်ႉၵွင်ၶိုၼ်ႈ တေႃႇထိုင်ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ပၢႆးမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းလၢႆးၵၢၼ် ပႃႇတီႇၵေႃႇမတီႇဢွၼ်ႁူဝ်။ တီႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼိူဝ် လွၵ်းလၢႆးၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း။ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းပိူင် Diversity to Unity သေ ၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈဝႆႉၼမ်ႉၸႂ်ၵေႃႉႁၢၼ် Comradeship သေ ပၼ်လွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် ၼိူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်၊ ၸုင်ၸၼ်ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ။ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၼိမ်ႇ၊ ငဝ်းလၢႆးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်မိူင်းတေႃႇၵၼ် လူၺ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ပေႃးတၢင်းပဵၼ် Covid-19 ၼႆႉဢမ်ႇမီးၸိုင် ၶဝ်တေသိုပ်ႇႁဵတ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး(BRI) ဢၼ်တေလတ်းၽၢၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ-မၢၼ်းတလေး” ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊ ဝၼ်းထီႉ-23.01.2021

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈပိၼ်ႇပၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၼပ်ႉသၢင်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လႄႈ ထတ်းႁႃမူၼ်ႉမႄး ထွၼ်ထႅမ် တီႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ တီႈယူပ်းယွမ်း ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၵၢၼ်တပ်ႉ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼီႊ ၼၼ်ႉယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ႁူမ်ႈထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းလူပ်းလင် ပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၸေးၸုမ်ႇ ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊ

ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 31 ဝၼ်း ပီႊ 2021 ၼီႊ ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(1) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လူပ်းလင်ပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ“ ၵူႊတပ်ႉ ၵူႊႁွင်ႈၵၢၼ် လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉသေ ၽေႃႇ ၼမ်ႉၼႄတူဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼီႊ” ၼႆယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပီႇတုၸိတ်ႉ PNO ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ PNO သၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် သေ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း လႆႈလူႉၵွႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...