News

News

Thursday
June, 20

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇ ငဝ်ႈငုၼ်းၸေးၸုမ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး

February 3,2021

By – SSPP/SSA

ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 23 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် 28 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း 12:00 မူင်း လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2:00 မူင်း တေႃႇထိုင် 4:00 မူင်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)လႆႈၸတ်းပဵၼ် ပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇ မတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၸေးၸုမ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊ တမ်ႈတီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း၊ ငဝ်ႈငုၼ်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၸေးၸုမ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-23.01.2020

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈလႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၼေႃႇမိူင်းလူင် ၶဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈပၢင်ၵုမ်သေ ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း(24)ၵေႃႉ၊ ၵႅမ်ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း(5)ၵေႃႉ၊ ၸုမ်းၵၢၼ်လုမ်း(12) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ(43)ၵေႃႉသေ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၸေးၸုမ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ် ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊၵႂႃႇယူႇ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 23 ဝၼ်း မႅၼ်ႈဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၸေႈၸုမ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ် ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈပၢင်ၵုမ် လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းမွၵ်ႇ လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶၵ်ႉၵၢၼ်ပႃႇတီႇဢွၼ်ႁူဝ်။ တႄႇၸၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်း၊ ၸၼ်ႉတပ်ႉၵွင်ၶိုၼ်ႈ တေႃႇထိုင်ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ပၢႆးမိူင်း တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းလၢႆးၵၢၼ် ပႃႇတီႇၵေႃႇမတီႇဢွၼ်ႁူဝ်။ တီႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼိူဝ် လွၵ်းလၢႆးၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ်သေဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၽွမ်ႉလႆႈၸႂ်ၵၼ်ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းလႄႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း။ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းပိူင် Diversity to Unity သေ ၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈဝႆႉၼမ်ႉၸႂ်ၵေႃႉႁၢၼ် Comradeship သေ ပၼ်လွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် ၼိူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်၊ ၸုင်ၸၼ်ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ။ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၼိမ်ႇ၊ ငဝ်းလၢႆးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်မိူင်းတေႃႇၵၼ် လူၺ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ပေႃးတၢင်းပဵၼ် Covid-19 ၼႆႉဢမ်ႇမီးၸိုင် ၶဝ်တေသိုပ်ႇႁဵတ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး(BRI) ဢၼ်တေလတ်းၽၢၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ-မၢၼ်းတလေး” ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊ ဝၼ်းထီႉ-23.01.2021

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈပိၼ်ႇပၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၼပ်ႉသၢင်ႈ ၶၵ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းမိူင်းလႄႈ ၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လႄႈ ထတ်းႁႃမူၼ်ႉမႄး ထွၼ်ထႅမ် တီႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ တီႈယူပ်းယွမ်း ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၵၢၼ်တပ်ႉ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼီႊ ၼၼ်ႉယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ႁူမ်ႈထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းလူပ်းလင် ပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းၸေးၸုမ်ႇ ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊ

ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 31 ဝၼ်း ပီႊ 2021 ၼီႊ ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(1) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လူပ်းလင်ပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇဝႃႈ“ ၵူႊတပ်ႉ ၵူႊႁွင်ႈၵၢၼ် လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈတႅပ်းတတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉသေ ၽေႃႇ ၼမ်ႉၼႄတူဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼီႊ” ၼႆယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...