News

News

Thursday
September, 28

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်း ၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၶွပ်ႈတဵမ်(20)ပီႊ

January 6,2021

By – SSPP/SSA

ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 5 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် 6 ဝၼ်း ပီႊ 2021 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း တေႃႇ ထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4:00 မူင်းၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၶွပ်ႈ တဵမ်(20)ပီႊ လႄႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၸုပ်ႈၵဝ်ႇတင်းၸုပ်ႈမႂ်ႇ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ႇတေႃး မေႃသွၼ် ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း၊ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး၊ တူင်ႇဝဵင်းၵေႇသီႇ ၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူးလူႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူးလူႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း လႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ၶဝ်ႈပႃးမေႃသွၼ်လူင် ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း၊ မေႃသွၼ် ၸၢႆးတၢၼ်းဢူးလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇ တႅၼ်းၶိူဝ်း ၸုပ်ႈၵဝ်ႇဢိၵ်ႇတင်းၸုပ်ႈမႂ်ႇ(ယိင်း/ၸၢႆး) ဢၼ်လႆႈယူႇသဝ်းႁဵၼ်းသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းမႃး တေႇပီႊ 2000 ၼီႊ တေႃႇထိုင် ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်းတၢင်း(20)ပီႊၼၼ်ႉ လႆႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ(436) ၵေႃႉယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မေႃသွၼ်လူင် ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းမၢႆတွင်း ၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၶွပ်ႈ တဵမ်(20)ပီႊၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၵူႊသိုပ်ႇသိုပ်ႇ မီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ မီးလွင်ႈ ႁူမ်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၵမ်ႉယၼ်ပၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၵႂႃႇဝၼ်းၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ်ႁူမ်ႈထႆႇႁၢင်ႈမၢႆတွင်း

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူးလူႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတူၵ်ႇၼၢႆထိုင် လုၵ်ႈႁႅၼ်းတၢင်းသဵင်း ၵႂႃႇဝႃႈ “ ၵိၼ်ၼမ်ႉယႃႇလိုမ်းၵေႃႉၶုတ်းမေႃႇ၊ ၵိၼ်ၶဝ်ႈယႃႇလိုမ်းၵေႃႉၵေႃႇတေးၼႃး။ လွင်ႈဢၼ်ႁူဝ် ပဝ်ႈလူင်ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းမႃးၼႆႉၵေႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် သိူဝ်တၢႆသိူဝ် တႅၼ်း၊ လႅၼ်းတၢႆလႅၼ်းပုတ်ႈ။ ၸူဝ်ႈသိူဝ်ပႆႇတၢႆ လူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိူဝ်ပႂ်ႉထႃႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ၵိူတ်ႇ ဢွၵ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်/ ၽူႈၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵမ်ႉယွင်ပၼ်ပုၼ်ႈတႃႇ မုၵ်ႉ ၸုမ်း ၼႂ်းဝၼ်းၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ” ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵႅဝ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်လူင် ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း သိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈ“ တေႇပီႊ 2000 ၼီႊ တေႃႇထိုင် 2020 ၼီႊၼႆႉ ႁဝ်းႁႃးလႆႈဢွၼ်ၵၼ်လတ်းၽၢၼ်ႇ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးၸွမ်းၵၼ်။ ၸုမ်းမေႃသွၼ်ၵဝ်ႇ၊ မေႃသွၼ်မႂ်ႇႁဝ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် တီႇၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈယုမ်းၼၢမ်လူင်မႃး ။ ၽူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ပူၵ်းတင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်းမၢႆ(1)။ ၵွပ်ႈၼၼ် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႊၵေႃႉ တေပဵၼ်ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်လီၵႂႃႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်း” ၼႆယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo20/09/2023ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း 300 သႅၼ် တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တႃႇဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ တၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢဝ်ၼမ်ႉမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 13)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21.06.2023 ၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ (13) မေႃသွၼ် တႃႇတေပူင်သွၼ်လႆႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ဢွင်ႈတီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် Computer ပွၵ်ႈ (6)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 /06/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 တေႃႇထိုင် 8 :30 ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လၢဝ်ႁိူဝ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...