News

News

Tuesday
February, 27

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်း ၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၶွပ်ႈတဵမ်(20)ပီႊ

January 6,2021

By – SSPP/SSA

ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 5 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် 6 ဝၼ်း ပီႊ 2021 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း တေႃႇ ထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4:00 မူင်းၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၶွပ်ႈ တဵမ်(20)ပီႊ လႄႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၸုပ်ႈၵဝ်ႇတင်းၸုပ်ႈမႂ်ႇ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ႇတေႃး မေႃသွၼ် ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း၊ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး၊ တူင်ႇဝဵင်းၵေႇသီႇ ၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူးလူႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူးလူႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း လႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ၶဝ်ႈပႃးမေႃသွၼ်လူင် ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း၊ မေႃသွၼ် ၸၢႆးတၢၼ်းဢူးလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇ တႅၼ်းၶိူဝ်း ၸုပ်ႈၵဝ်ႇဢိၵ်ႇတင်းၸုပ်ႈမႂ်ႇ(ယိင်း/ၸၢႆး) ဢၼ်လႆႈယူႇသဝ်းႁဵၼ်းသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းမႃး တေႇပီႊ 2000 ၼီႊ တေႃႇထိုင် ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်းတၢင်း(20)ပီႊၼၼ်ႉ လႆႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ(436) ၵေႃႉယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မေႃသွၼ်လူင် ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းမၢႆတွင်း ၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၶွပ်ႈ တဵမ်(20)ပီႊၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၵူႊသိုပ်ႇသိုပ်ႇ မီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ မီးလွင်ႈ ႁူမ်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၵမ်ႉယၼ်ပၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၵႂႃႇဝၼ်းၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ်ႁူမ်ႈထႆႇႁၢင်ႈမၢႆတွင်း

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူးလူႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတူၵ်ႇၼၢႆထိုင် လုၵ်ႈႁႅၼ်းတၢင်းသဵင်း ၵႂႃႇဝႃႈ “ ၵိၼ်ၼမ်ႉယႃႇလိုမ်းၵေႃႉၶုတ်းမေႃႇ၊ ၵိၼ်ၶဝ်ႈယႃႇလိုမ်းၵေႃႉၵေႃႇတေးၼႃး။ လွင်ႈဢၼ်ႁူဝ် ပဝ်ႈလူင်ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းမႃးၼႆႉၵေႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် သိူဝ်တၢႆသိူဝ် တႅၼ်း၊ လႅၼ်းတၢႆလႅၼ်းပုတ်ႈ။ ၸူဝ်ႈသိူဝ်ပႆႇတၢႆ လူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိူဝ်ပႂ်ႉထႃႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ၵိူတ်ႇ ဢွၵ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်/ ၽူႈၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵမ်ႉယွင်ပၼ်ပုၼ်ႈတႃႇ မုၵ်ႉ ၸုမ်း ၼႂ်းဝၼ်းၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ” ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵႅဝ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်လူင် ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း သိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈ“ တေႇပီႊ 2000 ၼီႊ တေႃႇထိုင် 2020 ၼီႊၼႆႉ ႁဝ်းႁႃးလႆႈဢွၼ်ၵၼ်လတ်းၽၢၼ်ႇ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးၸွမ်းၵၼ်။ ၸုမ်းမေႃသွၼ်ၵဝ်ႇ၊ မေႃသွၼ်မႂ်ႇႁဝ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် တီႇၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈယုမ်းၼၢမ်လူင်မႃး ။ ၽူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ပူၵ်းတင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်းမၢႆ(1)။ ၵွပ်ႈၼၼ် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႊၵေႃႉ တေပဵၼ်ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်လီၵႂႃႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်း” ၼႆယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18)ၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20-21/02/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ႁဵတ်းပၼ်ယွင်ၼမ်ႉ ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ၊ တႃႇပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸွႆႈထႅမ်ႁဵတ်းယွင်ၼမ်ႉ၊...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (07:00)မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း (15:00) မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉ...