News

News

Wednesday
June, 19

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်း ၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၶွပ်ႈတဵမ်(20)ပီႊ

January 6,2021

By – SSPP/SSA

ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 5 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် 6 ဝၼ်း ပီႊ 2021 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း တေႃႇ ထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4:00 မူင်းၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၶွပ်ႈ တဵမ်(20)ပီႊ လႄႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၸုပ်ႈၵဝ်ႇတင်းၸုပ်ႈမႂ်ႇ၊ ႁူမ်ႈၵၼ်ႇတေႃး မေႃသွၼ် ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း၊ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး၊ တူင်ႇဝဵင်းၵေႇသီႇ ၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူးလူႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူးလူႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း လႆႈ ဢွၼ်ႁူဝ် ၶဝ်ႈပႃးမေႃသွၼ်လူင် ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း၊ မေႃသွၼ် ၸၢႆးတၢၼ်းဢူးလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇ တႅၼ်းၶိူဝ်း ၸုပ်ႈၵဝ်ႇဢိၵ်ႇတင်းၸုပ်ႈမႂ်ႇ(ယိင်း/ၸၢႆး) ဢၼ်လႆႈယူႇသဝ်းႁဵၼ်းသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းမႃး တေႇပီႊ 2000 ၼီႊ တေႃႇထိုင် ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်းတၢင်း(20)ပီႊၼၼ်ႉ လႆႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ(436) ၵေႃႉယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မေႃသွၼ်လူင် ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း

ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လႆႈၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းမၢႆတွင်း ၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၶွပ်ႈ တဵမ်(20)ပီႊၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၵူႊသိုပ်ႇသိုပ်ႇ မီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်၊ မီးလွင်ႈ ႁူမ်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ၵမ်ႉယၼ်ပၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) ၵႂႃႇဝၼ်းၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ မေႃသွၼ်ႁူမ်ႈထႆႇႁၢင်ႈမၢႆတွင်း

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽူးလူႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတူၵ်ႇၼၢႆထိုင် လုၵ်ႈႁႅၼ်းတၢင်းသဵင်း ၵႂႃႇဝႃႈ “ ၵိၼ်ၼမ်ႉယႃႇလိုမ်းၵေႃႉၶုတ်းမေႃႇ၊ ၵိၼ်ၶဝ်ႈယႃႇလိုမ်းၵေႃႉၵေႃႇတေးၼႃး။ လွင်ႈဢၼ်ႁူဝ် ပဝ်ႈလူင်ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းမႃးၼႆႉၵေႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ် သိူဝ်တၢႆသိူဝ် တႅၼ်း၊ လႅၼ်းတၢႆလႅၼ်းပုတ်ႈ။ ၸူဝ်ႈသိူဝ်ပႆႇတၢႆ လူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိူဝ်ပႂ်ႉထႃႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ ၵိူတ်ႇ ဢွၵ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်/ ၽူႈၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵမ်ႉယွင်ပၼ်ပုၼ်ႈတႃႇ မုၵ်ႉ ၸုမ်း ၼႂ်းဝၼ်းၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ” ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵႅဝ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မေႃသွၼ်လူင် ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း သိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈ“ တေႇပီႊ 2000 ၼီႊ တေႃႇထိုင် 2020 ၼီႊၼႆႉ ႁဝ်းႁႃးလႆႈဢွၼ်ၵၼ်လတ်းၽၢၼ်ႇ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးၸွမ်းၵၼ်။ ၸုမ်းမေႃသွၼ်ၵဝ်ႇ၊ မေႃသွၼ်မႂ်ႇႁဝ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် တီႇၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈယုမ်းၼၢမ်လူင်မႃး ။ ၽူႈၵေႃႉ ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ပူၵ်းတင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်းမၢႆ(1)။ ၵွပ်ႈၼၼ် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႊၵေႃႉ တေပဵၼ်ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်လီၵႂႃႇ ႁင်းၽႂ်မၼ်း” ၼႆယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...