News

News

Sunday
March, 3

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လူင်းထတ်းတူၺ်း တီႈၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈ ဢိူင်ႇၼႃးၶႃႇ တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

December 1,2020

By – SSPP/SSA

ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်ႊယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:45 မူင်း တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ႇၾႃႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈလူင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈ ႁူၺ်ႈၸူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈ ဢိူင်ႇၼႃးၶႃႇ၊ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(7)၊ တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်းၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်(SSPP/SSA) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼွတ်ႈ သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵႂႃႇဝႃႈ “ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းတေႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈ ဢွၼ်တၢင်း၊ ပေႃးႁဵတ်းလႆႈယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းလီၶိုၼ်ႈမႃး၊ ပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းလီၶိုၼ်ႈမႃး ယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း ႁႂ်ႈမၼ်ႈၶႅမ်ႉ။ ယႃႇပေမိုင်ႉသူႇယႃႈၼွၼ်းလိုၵ်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမေႃလိၵ်ႈလၢႆး။ ယႃႇႁႂ်ႈတူၵ်းတႅမ်ႇမိူၼ်ၸူဝ်ႈပၢၼ်ႁဝ်း။ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ထိင်းသိမ်း သၽႃႇဝႃႉ ထိူၼ်ႇၶိူဝ်းပႃႇမႆႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းမႃးထူပ်းသူၶဝ်ၵေႃႈ တႃႇမႃးတွပ်ႇၵုင်ႇမုၼ်သူ။ ႁဝ်းဢမ်ႇလိူၵ်ႈၸၼ်ႉ ထၢၼ်ႈၵူၼ်း၊ ၶိူဝ်းၵူၼ်း၊ ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ်။ ႁဝ်းမၵ်ႉဝၢၼ်ၵေႃႈ ပိူၼ်ႈမၵ်ႉဝၢၼ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈႁဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်း မိူၼ်ၵၼ်။ ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈ၊ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းၸင်ႇ ႁဝ်း ႁႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ယဝ်ႉ။ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် ႁူင်း ႁဵၼ်း။ တီႈဢၼ်ၼမ်ႉ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေႁဵတ်းပၼ်ယွင်ၼမ်ႉလႂ်၊ ၸွႆႈထႅမ်လွတ်ႇၼမ်ႉ လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ။ ၼႃႈဝၢၼ်ႈလႄႈ လင်ႁိူၼ်း ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းတေၸွႆႈထႅမ် ၽၼ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႇၵႂႃႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈ

သဵၼ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈၼႆႉ လႆႈတေႇႁႅၵ်ႈႁဵတ်းမႃးၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 27 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ တေႃႇထိုင် လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉသေ တၢင်းၵႆ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ မီးမွၵ်ႈ(2)လၵ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸူင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈ

တီႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁႅင်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ (Wheel Loader) ဝီးလူဝ်ႇ တႃႊ(1)လမ်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈပဵၼ်မႃး သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်တိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸူင် လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽေႈလီငၢမ်းယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ႁဵတ်းပၼ်ယွင်ၼမ်ႉ ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ၊ တႃႇပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸွႆႈထႅမ်ႁဵတ်းယွင်ၼမ်ႉ၊...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...