News

News

Sunday
October, 1

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး

December 5, 2020

SSPP Info
ဝၢၼ်ႈႁႆး

ၵူႊတပ်ႉၵူႊႁွင်ႈၵၢၼ် ဢွၼ်ႁူမ်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ  တီႈ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼိူင်ႈႁဵင်ႁႃႈပၢၵ်ႇပၢႆ ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ(415)ၵေႃႉ

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ-19သေ ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လိူၼ် December 5 ဝၼ်း၊ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇပဵၼ် ၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈယႂ်ႇလူင်သေတ ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်း ၶိူဝ်းၶဝ် ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈပၢင်သွၼ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉတပ်ႉၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ႁူမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းသိုဝ်ႈၽႂ်မၼ်းသေ ပၢင်ၵႅဝ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီးၽူႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁူမ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း(1510)ၵေႃႉယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ(362)ၵေႃႉ

တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၵူႊပၢင်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တၵ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ်ၸိုင်ႈတႆး၊ ၸွမ်ပိဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ ၸွမ်ပိဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ တၵ်ႉယမ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ(ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း) ၸိူဝ်းဢၼ် လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တင်ႈတႄႇပီႊ(1958)မႃးတေႃႇယၢမ်းလဵဝ်။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈလူဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶွၼ်ႈတုမ် ပၢႆးမိူင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ယိုၼ်ႈထိုင်ဝၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ ဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇ မွင်ၸႂ်၊ ဢဝ်ၸွမ်ပိဝ်ယွၼ်ႇလူင်းဝႆႉၶိုင်ႈလၵ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈသေးလၢႆၶေႃးၶူမ်မွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်တင်းသဵင်ႈယူႇ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈတီႈပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉတပ်ႉ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ(310)ၵေႃႉ

ၽၢႆႇၼိူင်ႈၵေႃႈ ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၵၢပ်ႈသွမ်း လူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉၸႅၵ်ႇၵူႉသူဝ်ႇပၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢိၵ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်  ၸိူဝ်းလႆႉလူႇၼိူဝ်ႉ လူႇလိူတ်ႈတင်းသဵင်ႈ တမ်ႈတီႈ ၵျွင်းလူင်ဝိပုလ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆးယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ မၵ်းမၢႆဢဝ်ဝၼ်းဢၼ် ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၼ်ႇ (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈဢုင်းပွင်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈတူၵ်းသုမ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၽုၺ်း၊ ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ်ႉ၊ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူဝ်ႈပီႊ1978 လိူၼ် December (5) ဝၼ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႊပီႊမိူင်းယူႇယဝ်ႉ။ႉ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...