News

News

Tuesday
April, 23

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး

December 5, 2020

SSPP Info
ဝၢၼ်ႈႁႆး

ၵူႊတပ်ႉၵူႊႁွင်ႈၵၢၼ် ဢွၼ်ႁူမ်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ  တီႈ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼိူင်ႈႁဵင်ႁႃႈပၢၵ်ႇပၢႆ ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ(415)ၵေႃႉ

ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ-19သေ ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လိူၼ် December 5 ဝၼ်း၊ ပီႊ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇပဵၼ် ၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈယႂ်ႇလူင်သေတ ၸိူဝ်းပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်း ၶိူဝ်းၶဝ် ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈပၢင်သွၼ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ပၢင်သွၼ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉတပ်ႉၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ႁူမ်ႈၸတ်းႁဵတ်းသိုဝ်ႈၽႂ်မၼ်းသေ ပၢင်ၵႅဝ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီးၽူႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁူမ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း(1510)ၵေႃႉယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ(362)ၵေႃႉ

တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၵူႊပၢင်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တၵ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ်ၸိုင်ႈတႆး၊ ၸွမ်ပိဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ ၸွမ်ပိဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ တၵ်ႉယမ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ(ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း) ၸိူဝ်းဢၼ် လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တင်ႈတႄႇပီႊ(1958)မႃးတေႃႇယၢမ်းလဵဝ်။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈလူဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၶွၼ်ႈတုမ် ပၢႆးမိူင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ယိုၼ်ႈထိုင်ဝၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ ဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇ မွင်ၸႂ်၊ ဢဝ်ၸွမ်ပိဝ်ယွၼ်ႇလူင်းဝႆႉၶိုင်ႈလၵ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈသေးလၢႆၶေႃးၶူမ်မွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်တင်းသဵင်ႈယူႇ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈတီႈပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉတပ်ႉ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ(310)ၵေႃႉ

ၽၢႆႇၼိူင်ႈၵေႃႈ ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၵၢပ်ႈသွမ်း လူႇတၢၼ်း ယၢတ်ႇၼမ်ႉၸႅၵ်ႇၵူႉသူဝ်ႇပၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢိၵ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်  ၸိူဝ်းလႆႉလူႇၼိူဝ်ႉ လူႇလိူတ်ႈတင်းသဵင်ႈ တမ်ႈတီႈ ၵျွင်းလူင်ဝိပုလ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆးယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ မၵ်းမၢႆဢဝ်ဝၼ်းဢၼ် ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၼ်ႇ (ႁိုဝ်) ၸဝ်ႈဢုင်းပွင်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈတူၵ်းသုမ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၽုၺ်း၊ ဢိူင်ႇသႅင်ၵႅဝ်ႉ၊ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူဝ်ႈပီႊ1978 လိူၼ် December (5) ဝၼ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႊပီႊမိူင်းယူႇယဝ်ႉ။ႉ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...