News

News

Friday
September, 29

ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၵူၼ်း(COVID-19)ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၵေးသီး

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info

2020,October 19

လုၵ်ႉတီႈႁူင်းယႃတူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းၺႃး ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၵႃႇလၵူၼ်း (COVID-19) 10 ၵေႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18.11.2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸႅၼ်ႇပဵၼ် ၼၢင်းယိင်း ဢႃႇယူႉ(21)ၶူပ်ႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၵူၼ်း(COVID-19)ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်း မျွၵ်ႉဢုၵ်ႉၵလႃႇပ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ မႃးယူႇၸွမ်းၽူဝ်မၼ်း ဢၼ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ တီႈလုမ်းၽၢႆႇတႅၵ်ႈ ၼႃႈလိၼ်လႄႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၼ်ၽႅဝ်မႃး ဝၼ်းထီႉ 7.11.2020 ၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်သႂ်ႇဝႆႉတီႈၵုမ်းၶင်၊ ၵမ်းလဵဝ်ယူႇ၊ ဢဝ်ၶီႈတိူၵ်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႈ ႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးၼၼ်ႉယူႇ၊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ“ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇမႃးတႄႉ 10ၵေႃႉ တိုၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 8 ၵေႃႉ ၵွပ်ႈၼၼ်လီဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉယူႇ”ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၵႃႇလၵူၼ်း(COVID-19)ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး ဢွၵ်ႇမႃး လၢႆလၢႆတီႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈတိုၼ်ႇၽၢၼ်ႈ ၵူဝ်ႁေ တေၵႂႃႇတေမႃး တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈၾၢင်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝၼ်းထီႉ 16.11.2020 မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ“ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇတွႆႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်”ၼႆပဵၼ်ၶၢဝ်ႇ လိုဝ်းၵႂႃႇ ဝၼ်းထီႉ 18.11.2020 ၼႆႉ လႆႈၶေႃႈတွပ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းဢမ်ႇမီး တၢင်းပဵၼ်သေၵေႃႉၼႆသေတႃႉ တေၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း(2)ယူႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶေ တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၵူၼ်း(COVID-19) ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ လႆႈလူင်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၵႃႈၼင်ႇယိုၼ်းထိုင်လႆႈ၊ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃႈ လႆႈပိုတ်ႇဝႆႉဢွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈၵႆပႆတီႈယၢဝ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၸူးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်း ၼႃႈတီႈယိုၼ်းထိုင်လႆႈၼၼ်ႉသေ တၢင်းၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵူႈဝၼ်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်း(Mask) ၵႆႉ လၢင်ႉမိုဝ်း၊ ယႃႇယူႇၶွၼ်ႈၵူၼ်းၼမ်၊ တေဢမ်ႇလႆႈယူႇၸမ်ၵၼ် ပေႃးႁၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး ႁႂ်ႈၸွႆႈ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 21.11.2020 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 5.11. 2020 ၼၼ်ႉႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ယူႇႁိူၼ်း ပေႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ယႃႇဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆ ဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၼ်းထီႉ 18.11.2020 ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100)...

SSPP/SSA 29.09.2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း...