News

News

Wednesday
April, 24

ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၵူၼ်း(COVID-19)ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၵေးသီး

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info

2020,October 19

လုၵ်ႉတီႈႁူင်းယႃတူၼ်ႈတီး ၵူတ်ႇထတ်းၺႃး ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၵႃႇလၵူၼ်း (COVID-19) 10 ၵေႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18.11.2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸႅၼ်ႇပဵၼ် ၼၢင်းယိင်း ဢႃႇယူႉ(21)ၶူပ်ႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၵူၼ်း(COVID-19)ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းရၶႅင်ႇ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်း မျွၵ်ႉဢုၵ်ႉၵလႃႇပ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ မႃးယူႇၸွမ်းၽူဝ်မၼ်း ဢၼ်ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉ တီႈလုမ်းၽၢႆႇတႅၵ်ႈ ၼႃႈလိၼ်လႄႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းဢၼ်ၽႅဝ်မႃး ဝၼ်းထီႉ 7.11.2020 ၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်သႂ်ႇဝႆႉတီႈၵုမ်းၶင်၊ ၵမ်းလဵဝ်ယူႇ၊ ဢဝ်ၶီႈတိူၵ်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၵေႃႈ ႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးၼၼ်ႉယူႇ၊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ“ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇမႃးတႄႉ 10ၵေႃႉ တိုၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 8 ၵေႃႉ ၵွပ်ႈၼၼ်လီဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉယူႇ”ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်း ထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၵႃႇလၵူၼ်း(COVID-19)ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး ဢွၵ်ႇမႃး လၢႆလၢႆတီႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈတိုၼ်ႇၽၢၼ်ႈ ၵူဝ်ႁေ တေၵႂႃႇတေမႃး တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈၾၢင်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇဝၼ်းထီႉ 16.11.2020 မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႃႈ“ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇတွႆႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်”ၼႆပဵၼ်ၶၢဝ်ႇ လိုဝ်းၵႂႃႇ ဝၼ်းထီႉ 18.11.2020 ၼႆႉ လႆႈၶေႃႈတွပ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းဢမ်ႇမီး တၢင်းပဵၼ်သေၵေႃႉၼႆသေတႃႉ တေၶိုၼ်းၵူတ်ႇထတ်းထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်း(2)ယူႇ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶေ တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလၵူၼ်း(COVID-19) ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ လႆႈလူင်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၵႃႈၼင်ႇယိုၼ်းထိုင်လႆႈ၊ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃႈ လႆႈပိုတ်ႇဝႆႉဢွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈၵႆပႆတီႈယၢဝ်း ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၸူးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်း ၼႃႈတီႈယိုၼ်းထိုင်လႆႈၼၼ်ႉသေ တၢင်းၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ၽၢႆႇယူႇလီလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵူႈဝၼ်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇၽႅၼ်ႇတူမ်းသူပ်း(Mask) ၵႆႉ လၢင်ႉမိုဝ်း၊ ယႃႇယူႇၶွၼ်ႈၵူၼ်းၼမ်၊ တေဢမ်ႇလႆႈယူႇၸမ်ၵၼ် ပေႃးႁၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး ႁႂ်ႈၸွႆႈ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 21.11.2020 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 5.11. 2020 ၼၼ်ႉႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ယူႇႁိူၼ်း ပေႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ ယႃႇဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆ ဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၼ်းထီႉ 18.11.2020 ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (15)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ (15) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်( March) ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...