News

News

Thursday
September, 28

ယွၼ်းထိုင် ၽူႈလူၶၢဝ်ႇ/ တူၺ်းၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်း ႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼိူဝ် ၼႅင်ႈၶၢဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(Facebook, Wechat, Line) ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်သေႇ ယူင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ ႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၵူႈဝၼ်း လႄႈ ၽူႈလူဢၢၼ်ႇတူၺ်းၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶဝ် ယႃႇပေငမ်းငဝ်းဝင်ႇဝိူဝ်ႈၸွမ်း ၶၢဝ်ႇၼိူဝ် လူမ်း၊ ၼိူဝ်လႅင်း ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းတူၺ်းႁႂ်ႈႁူႉထိုင်ပိုၼ်ႉသေၵမ်း။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ၊ သင်ႇၶရႁၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ ပေႃးႁၼ်မႅၼ်ႈၶၢဝ်ႇပွမ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်း၊ ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၽွၼ်းလီ ပုၼ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး၊ ပုၼ်ႈမိူင်းတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇပေသိုပ်ႇသူင်ႇ(share)သေဢမ်ႇၵႃး ၵွပ်ႈငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလူဝ်ႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်၊ ၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈၶွတ်ႇ လိူတ်ႈၽွမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၼင်ႇဢၼ်ၵူၼ်းတႆးၵူႈၵေႃႉ ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈႁၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လူဝ်ႇဢွၼ် ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ႁဝ်ႉႁဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းယူႇ။ လၢႆးႁဵတ်းလႄႈလၢႆးလၢတ်ႈဢၼ်တေပဵၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈလႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ လီၵႃႈၼၢၼ်ႉ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်သိုပ်ႇတႅမ်ႈတၢင်ႇၶၢဝ်ႇ သေႉသွမ်းၼိူဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၽူႈၶဝ်ႈပႃႇတီႇပတ်းပိုၼ်ႉလႄႈၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉဢိၵ်ႇလုၵ်ႈတပ်ႉႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ တိုၼ်းဢမ်ႇဢဝ်ပဵၼ်ယႂ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး တိုၼ်းဢမ်ႇတုမ်ႉတွပ်ႇ ဝႆႉပဵၼ်လူမ်းလႅင်ႉၽူႈၶဵၼ်ပဝ်ႇ ပဵၼ် သဝ်ႇၽူႈႁၵ်းလင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽဵတ်ႉပွမ်(Sai Sai Shur Harn, we love Tai, Ngao Leng Hun Mai,Sai Lone, ယိင်းသၢဝ်တႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ Killi Killi Killi) ၸိူဝ်းၼႆႉၵႆႉတၢင်ႇ လွင်ႈသေႇယူင်းပူင်းၸ ပဵၼ်တႅမ်တႆး ဝႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသေႉသွမ်းၶႃႉၶၢႆ ၵႂၢမ်းၵၢင်လၢႆၸၼ်ႉတႅမ်ႇ ယိူင်းတိုၵ်းတေႃးသေၸုမ်းၸုမ်းလႄႈသင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵုင်ႇသိၵ်ႉၶႃႇ ပုၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်တူဝ်သေၵေႃႉၵေႃႉလႄႈသင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သူၼ်းတုမ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၼ်းႁေႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇ ပၼ်ႁဵတ်းလႃးလႃး။

ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ သင်ၶႂ်ႈႁူႉၶႂ်ႈထၢမ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်၊ ၵဵဝ်ႇၼႃႈတီႈ၊ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၵဵဝ်ႇတပ်ႉ ဢူၺ်းလီ၊ ၵဵဝ်ႇၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႃႈၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းပၢႆးသိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ထၢမ်မႃးလႆႈတီႈ Email, [email protected] ၊ လႄႈမၢႆၽူင်း-09893382336 ၼႆႉ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁပ်ႉတွပ်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၶေႃႈထၢမ် သၢၼ်ၶတ်း တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇတွပ်ႇပၼ်လႆႈၼႆ ၸင်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA

ပီႊ2020 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝိမ်ႊပႃႇ(23)

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...