News

News

Thursday
February, 22

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇSSPP/SSA တိၺွပ်းဝႆႉ ၵူၼ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ် တီႈၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆး (OnlineShop)

24-10-2020

ၶၢဝ်ႇ-SSPPInfo

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA တိၺွပ်းၵုမ်းၶၢင်ဝႆႉ ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ် တီႈၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆး( OnlineShop )ၼၼ်ႉၼႆ။

ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း တၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24-10-2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးၼႂ် 10:00 မူင်းၼၼ်ႉၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA လႆႈၵႂႃႇ တိၺွပ်းၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈၼၢင်း မွၼ်းႁွမ် ဢႃႇယု (19) ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုဝ်ႈဢူႈႁွင်ႉဝႃႈ လုလုင်း…..ၸိုဝ်ႈ မႄႈႁွင်ႉဝႃႈ ၼၢင်း…..မိူဝ်ႈလဵဝ်လႆႈတိဢဝ် တူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈၼႂ်း ၶွၵ်ႈၶင်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးယဝ်ႉ တႃႇတေတမ်းဝၢင်းပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉတေႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၶဝ်တေၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈ ထၢမ်တူၺ်း တၢင်းၽိတ်းမၼ်းႁႂ်ႈတႅတ်ႈတေႃးယဝ်ႉသေ တေတမ်းဝၢင်း တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမူႇပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၼၼ်ႉယူႇၼႆ။

ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၢင်းမွၼ်းႁွမ်ၼႆႉ ၸႂ်ႉဢၶွင်ႉ (Facebook ) လၢႆလၢႆဢၼ်သေ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းတီႈ ၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆး( OnlineShop) ယဝ်ႉ ပေႃးသၢင်ႇၶူဝ်း ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်ငိုၼ်းတီႈမၼ်းၼၢင်းဢွၼ်တၢင်း ပေႃးၵူၼ်းသၢင်ႇ ၶူဝ်းၶဝ်သူင်ႇငိုၼ်းပၼ်ယဝ်ႉ မၼ်းၼၢင်းယႃႉပႅတ်ႈမၢႆၽူင်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် ၶိုၼ်းၸႂ်ႉမၢႆဢၶွင်ႉ (Facebook) ထႅင်ႈ တၢင်ႇဢၼ် သိုပ်ႇလႅၼ်ထႅင်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉတီႈၼႃႈ ဢၶွင်ႉ (Facebook)ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၼၢင်းသေ ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉသႂ်ႇဝႆႉ ဝၢႆးသေလႅၼ်လႆႈငိုၼ်းၼမ်ႉႁူဝ်သိပ်း သႅၼ် ယဝ်ႉ မၼ်းၼၢင်းပၢႆႈတၢင်းၽိတ်းမႃးလၵ်ႉသွၼ်ႈမူၵ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၼၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇ SSPP/SSA ၶဝ် ၵဵပ်းဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးမၼ်းၼၢင်းလႅၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼၢင်းၼွင်ႉပီး ဝဵင်းၶူဝ်ၶမ်း ထုၵ်ႇၺႃးလႅၼ် (390000) ပျႃး ၊ ၼၢင်းၼွင်ႉၼွင်ႉ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်(60000) ပျႃး ၊ ၼၢင်းမျႃႉဢူး ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း (300000) ပျႃး ၊ ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ (158000) ပျႃး ၊ ယိင်းၼွင်ႉ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် (300000) ပျႃး ၊ ၼၢင်းၶမ်းဢဵင်ႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း (53000) ပျႃး ၊ ၼၢင်းၵမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် (141000) ပျႃး ၊ ၼၢင်း ၸၢမ်ႁွမ် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ (215000) ပျႃး ၊ ၼူးၼူးသၢႆႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း (30000) ပျႃး တၢင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ်သၢင်ႉငိုၼ်းမီး (1647000) သိပ်းႁူၵ်းသႅၼ်သီႇမိုၼ်ႇၸဵတ်းႁႅင်ပျႃး ၼွၵ်ႈလိူဝ်ဢၼ်လႆႈၵဵပ်းဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉသိပ်ႇ ၸွပ်ႇႁႃၶေႃႈ မုၼ်းမၼ်းထႅင်ႈယူႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း SSPP/SSA ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ တေႃႇၵၼ် ၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆး( OnlineShop ) ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃၾၢင်ႉ လွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၵႂႃႇ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၺႃး ထုၵ်ႇယွၵ်ႇလႅၼ်တီႈၼိူဝ်ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇၶူဝ်း ဢွၼ်ႊလၢႆး ( OnlineShop )ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမေႃတူၺ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ႁူႉၸၵ်း ယုမ်ႇၸႂ်ၵၼ်လႆႈ ၼၼ်ႉသေ ၸွင်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၼႆႉတေလီယူႇ ” ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း (Jetfighter ) ၼိုင်ႈလမ်းသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပၶျႃးၵလူဝ်း ၸေႈဝဵင်း သီႇသႅင်ႇ ဝၢၼ်ႈဢၼ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈ ဢၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ...