News

News

Sunday
October, 1

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇSSPP/SSA တိၺွပ်းဝႆႉ ၵူၼ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ် တီႈၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆး (OnlineShop)

24-10-2020

ၶၢဝ်ႇ-SSPPInfo

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA တိၺွပ်းၵုမ်းၶၢင်ဝႆႉ ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ် တီႈၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆး( OnlineShop )ၼၼ်ႉၼႆ။

ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း တၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24-10-2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးၼႂ် 10:00 မူင်းၼၼ်ႉၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA လႆႈၵႂႃႇ တိၺွပ်းၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈၼၢင်း မွၼ်းႁွမ် ဢႃႇယု (19) ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုဝ်ႈဢူႈႁွင်ႉဝႃႈ လုလုင်း…..ၸိုဝ်ႈ မႄႈႁွင်ႉဝႃႈ ၼၢင်း…..မိူဝ်ႈလဵဝ်လႆႈတိဢဝ် တူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈၼႂ်း ၶွၵ်ႈၶင်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးယဝ်ႉ တႃႇတေတမ်းဝၢင်းပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉတေႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၶဝ်တေၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈ ထၢမ်တူၺ်း တၢင်းၽိတ်းမၼ်းႁႂ်ႈတႅတ်ႈတေႃးယဝ်ႉသေ တေတမ်းဝၢင်း တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမူႇပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၼၼ်ႉယူႇၼႆ။

ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၢင်းမွၼ်းႁွမ်ၼႆႉ ၸႂ်ႉဢၶွင်ႉ (Facebook ) လၢႆလၢႆဢၼ်သေ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းတီႈ ၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆး( OnlineShop) ယဝ်ႉ ပေႃးသၢင်ႇၶူဝ်း ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်ငိုၼ်းတီႈမၼ်းၼၢင်းဢွၼ်တၢင်း ပေႃးၵူၼ်းသၢင်ႇ ၶူဝ်းၶဝ်သူင်ႇငိုၼ်းပၼ်ယဝ်ႉ မၼ်းၼၢင်းယႃႉပႅတ်ႈမၢႆၽူင်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် ၶိုၼ်းၸႂ်ႉမၢႆဢၶွင်ႉ (Facebook) ထႅင်ႈ တၢင်ႇဢၼ် သိုပ်ႇလႅၼ်ထႅင်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉတီႈၼႃႈ ဢၶွင်ႉ (Facebook)ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၼၢင်းသေ ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉသႂ်ႇဝႆႉ ဝၢႆးသေလႅၼ်လႆႈငိုၼ်းၼမ်ႉႁူဝ်သိပ်း သႅၼ် ယဝ်ႉ မၼ်းၼၢင်းပၢႆႈတၢင်းၽိတ်းမႃးလၵ်ႉသွၼ်ႈမူၵ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၼၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇ SSPP/SSA ၶဝ် ၵဵပ်းဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးမၼ်းၼၢင်းလႅၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼၢင်းၼွင်ႉပီး ဝဵင်းၶူဝ်ၶမ်း ထုၵ်ႇၺႃးလႅၼ် (390000) ပျႃး ၊ ၼၢင်းၼွင်ႉၼွင်ႉ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်(60000) ပျႃး ၊ ၼၢင်းမျႃႉဢူး ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း (300000) ပျႃး ၊ ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ (158000) ပျႃး ၊ ယိင်းၼွင်ႉ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် (300000) ပျႃး ၊ ၼၢင်းၶမ်းဢဵင်ႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း (53000) ပျႃး ၊ ၼၢင်းၵမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် (141000) ပျႃး ၊ ၼၢင်း ၸၢမ်ႁွမ် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ (215000) ပျႃး ၊ ၼူးၼူးသၢႆႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း (30000) ပျႃး တၢင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ်သၢင်ႉငိုၼ်းမီး (1647000) သိပ်းႁူၵ်းသႅၼ်သီႇမိုၼ်ႇၸဵတ်းႁႅင်ပျႃး ၼွၵ်ႈလိူဝ်ဢၼ်လႆႈၵဵပ်းဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉသိပ်ႇ ၸွပ်ႇႁႃၶေႃႈ မုၼ်းမၼ်းထႅင်ႈယူႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း SSPP/SSA ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ တေႃႇၵၼ် ၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆး( OnlineShop ) ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃၾၢင်ႉ လွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၵႂႃႇ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၺႃး ထုၵ်ႇယွၵ်ႇလႅၼ်တီႈၼိူဝ်ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇၶူဝ်း ဢွၼ်ႊလၢႆး ( OnlineShop )ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမေႃတူၺ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ႁူႉၸၵ်း ယုမ်ႇၸႂ်ၵၼ်လႆႈ ၼၼ်ႉသေ ၸွင်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၼႆႉတေလီယူႇ ” ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...