News

News

Thursday
June, 20

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇSSPP/SSA တိၺွပ်းဝႆႉ ၵူၼ်းလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ် တီႈၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆး (OnlineShop)

24-10-2020

ၶၢဝ်ႇ-SSPPInfo

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA တိၺွပ်းၵုမ်းၶၢင်ဝႆႉ ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်လႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းသႅၼ် တီႈၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆး( OnlineShop )ၼၼ်ႉၼႆ။

ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း တၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24-10-2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးၼႂ် 10:00 မူင်းၼၼ်ႉၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA လႆႈၵႂႃႇ တိၺွပ်းၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈၼၢင်း မွၼ်းႁွမ် ဢႃႇယု (19) ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုဝ်ႈဢူႈႁွင်ႉဝႃႈ လုလုင်း…..ၸိုဝ်ႈ မႄႈႁွင်ႉဝႃႈ ၼၢင်း…..မိူဝ်ႈလဵဝ်လႆႈတိဢဝ် တူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ တီႈၼႂ်း ၶွၵ်ႈၶင်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးယဝ်ႉ တႃႇတေတမ်းဝၢင်းပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉတေႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၶဝ်တေၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈ ထၢမ်တူၺ်း တၢင်းၽိတ်းမၼ်းႁႂ်ႈတႅတ်ႈတေႃးယဝ်ႉသေ တေတမ်းဝၢင်း တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမူႇပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၼၼ်ႉယူႇၼႆ။

ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၢင်းမွၼ်းႁွမ်ၼႆႉ ၸႂ်ႉဢၶွင်ႉ (Facebook ) လၢႆလၢႆဢၼ်သေ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းတီႈ ၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆး( OnlineShop) ယဝ်ႉ ပေႃးသၢင်ႇၶူဝ်း ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်ငိုၼ်းတီႈမၼ်းၼၢင်းဢွၼ်တၢင်း ပေႃးၵူၼ်းသၢင်ႇ ၶူဝ်းၶဝ်သူင်ႇငိုၼ်းပၼ်ယဝ်ႉ မၼ်းၼၢင်းယႃႉပႅတ်ႈမၢႆၽူင်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် ၶိုၼ်းၸႂ်ႉမၢႆဢၶွင်ႉ (Facebook) ထႅင်ႈ တၢင်ႇဢၼ် သိုပ်ႇလႅၼ်ထႅင်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉတီႈၼႃႈ ဢၶွင်ႉ (Facebook)ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၼၢင်းသေ ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉသႂ်ႇဝႆႉ ဝၢႆးသေလႅၼ်လႆႈငိုၼ်းၼမ်ႉႁူဝ်သိပ်း သႅၼ် ယဝ်ႉ မၼ်းၼၢင်းပၢႆႈတၢင်းၽိတ်းမႃးလၵ်ႉသွၼ်ႈမူၵ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉတီႈဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၼၢင်း ၼႂ်းဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇ SSPP/SSA ၶဝ် ၵဵပ်းဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးမၼ်းၼၢင်းလႅၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼၢင်းၼွင်ႉပီး ဝဵင်းၶူဝ်ၶမ်း ထုၵ်ႇၺႃးလႅၼ် (390000) ပျႃး ၊ ၼၢင်းၼွင်ႉၼွင်ႉ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်(60000) ပျႃး ၊ ၼၢင်းမျႃႉဢူး ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း (300000) ပျႃး ၊ ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ (158000) ပျႃး ၊ ယိင်းၼွင်ႉ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် (300000) ပျႃး ၊ ၼၢင်းၶမ်းဢဵင်ႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း (53000) ပျႃး ၊ ၼၢင်းၵမ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် (141000) ပျႃး ၊ ၼၢင်း ၸၢမ်ႁွမ် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ (215000) ပျႃး ၊ ၼူးၼူးသၢႆႇ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း (30000) ပျႃး တၢင်းမူတ်းႁူမ်ႈၵၼ်သၢင်ႉငိုၼ်းမီး (1647000) သိပ်းႁူၵ်းသႅၼ်သီႇမိုၼ်ႇၸဵတ်းႁႅင်ပျႃး ၼွၵ်ႈလိူဝ်ဢၼ်လႆႈၵဵပ်းဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉသိပ်ႇ ၸွပ်ႇႁႃၶေႃႈ မုၼ်းမၼ်းထႅင်ႈယူႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း SSPP/SSA ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ တေႃႇၵၼ် ၼိူဝ် ဢွၼ်ႊလၢႆး( OnlineShop ) ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃၾၢင်ႉ လွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၵႂႃႇ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၺႃး ထုၵ်ႇယွၵ်ႇလႅၼ်တီႈၼိူဝ်ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆၵုၼ်ႇၶူဝ်း ဢွၼ်ႊလၢႆး ( OnlineShop )ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမေႃတူၺ်းႁႂ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢၼ်ႁူႉၸၵ်း ယုမ်ႇၸႂ်ၵၼ်လႆႈ ၼၼ်ႉသေ ၸွင်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၼႆႉတေလီယူႇ ” ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...