News

News

Sunday
March, 3

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း

10-10-2020
ၶၢဝ်ႇ-SSPPInfo

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး သိုၵ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ RCSS ၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 10-10-2020 ၼႆႉငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် (100) ထူင် ၊ ၵျႃႇသၢၼ်ႇ (50) ၸွႆႉ ၊ ထူဝ်ႇလိူင် (10) ထူင် (ၼိုင်ႈထူင်မီး 32 ၸွႆႉ) ၊ ၵိူဝ် (40) ၸွႆႉ ၊ ၼမ်ႉမၼ်း (17) တိူၵ်ႈ ၊ Mask ဢၼ်တူမ်းသူပ်း (2000) ဢၼ် သေ လူင်းၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈ ယူႇဝႆႉတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၵျွင်းပုင်ႇဝူဝ်း ၊ ၵျွင်းၵုၼ်ႁႅၼ် ၊ ၵျွင်းတွင်ႇထိၵ်ႈ ၊ ၵျွင်း ၵွင်းလၢင်း  တၢင်းမူတ်းဢၼ်လႆႈႁူႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး (1745 ) ၵေႃႉ ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်း ၵိၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇ ဝူဝ်းယဝ်ႉ လီငမ်း။

တၢင်ႈတေႇဢဝ် ဝၼ်းထီႉ 30 – September-2020 တေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ် October- 2020 ၼႆႉ လူင်ပွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်း RCSS ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၊ ဢိူင်ႇၵုၼ်ႁႅၼ် ၊ ဢိူင်ႇၶၢင်ႈၶႆး ၊ ဢိူင်ႇတွင်ႇထိၵ်ႈ ၊ ဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၶူဝ်းၶွင် လူတ်ႉၵႃး လႄႈ ၵူၼ်း ၵေႃႈလႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉသိပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်း တေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလႂ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းမႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ယဝ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၼႆႉပဵၼ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢင်တိုၵ်းတေဢမ်ႇ မႃး ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လီ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈၵႂႃႇသေ ႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းပေႃးတေဢမ်ႇယိုၼ်းယၢဝ်း ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ သွင်ပႃႈသွင်ၽၢႆႇလီဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းသေၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၵိုတ်းယိုတ်း လႆႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉလီသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ”ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26/02/2024...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18)ၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20-21/02/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...