News

News

Monday
June, 17

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း

10-10-2020
ၶၢဝ်ႇ-SSPPInfo

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး သိုၵ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ RCSS ၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 10-10-2020 ၼႆႉငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶဝ်ႈ ၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် (100) ထူင် ၊ ၵျႃႇသၢၼ်ႇ (50) ၸွႆႉ ၊ ထူဝ်ႇလိူင် (10) ထူင် (ၼိုင်ႈထူင်မီး 32 ၸွႆႉ) ၊ ၵိူဝ် (40) ၸွႆႉ ၊ ၼမ်ႉမၼ်း (17) တိူၵ်ႈ ၊ Mask ဢၼ်တူမ်းသူပ်း (2000) ဢၼ် သေ လူင်းၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈ ယူႇဝႆႉတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၵျွင်းပုင်ႇဝူဝ်း ၊ ၵျွင်းၵုၼ်ႁႅၼ် ၊ ၵျွင်းတွင်ႇထိၵ်ႈ ၊ ၵျွင်း ၵွင်းလၢင်း  တၢင်းမူတ်းဢၼ်လႆႈႁူႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီး (1745 ) ၵေႃႉ ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်း ၵိၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇဢၢပ်ႈပၼ်တီႈ ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇ ဝူဝ်းယဝ်ႉ လီငမ်း။

တၢင်ႈတေႇဢဝ် ဝၼ်းထီႉ 30 – September-2020 တေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ် October- 2020 ၼႆႉ လူင်ပွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်း RCSS ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းထုင်ႉပုင်ႇဝူဝ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၊ ဢိူင်ႇၵုၼ်ႁႅၼ် ၊ ဢိူင်ႇၶၢင်ႈၶႆး ၊ ဢိူင်ႇတွင်ႇထိၵ်ႈ ၊ ဢိူင်ႇၼွင်သိမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေး တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၶူဝ်းၶွင် လူတ်ႉၵႃး လႄႈ ၵူၼ်း ၵေႃႈလႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉသိပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းၶဵင်ႈၶႅင်ၼႃႈသိုၵ်း တေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလႂ်ၵေႃႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းမႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ယဝ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၼႆႉပဵၼ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢင်တိုၵ်းတေဢမ်ႇ မႃး ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လီ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈၵႂႃႇသေ ႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းပေႃးတေဢမ်ႇယိုၼ်းယၢဝ်း ၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ သွင်ပႃႈသွင်ၽၢႆႇလီဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းသေၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၵိုတ်းယိုတ်း လႆႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉလီသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ”ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...