News

News

Monday
June, 17

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးပိုၼ်း ၶူးမေႃလူင် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်

September 26,2020

By – SSPP/ SSA

ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 25 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:30 မူင်း၊ လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ဝၼ်းသုၵ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈၼၼ်ႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးပိုၼ်း ၶူးမေႃလူင် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇ ထုၼ်း ဢႃႇယူႉ (88)ပီႊ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးပိုၼ်းတႆး ၶူးမေႃလူင် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း

လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းၼႆႉ ၵိူတ်ႇမႅၼ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 3 ဝၼ်း ပီႊ 1932 ၼီႊၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၸၢမ်ႇမူဝ်းလႄႈ ပႃႈၼၢင်းထုၼ်း တီႈယူႇဝၢၼ်ႈတႃႈပူၵ်ႇ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းပီႊ 1957 ၼီႊၼၼ်ႉ လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၶိုၵ်ႉတွၼ်းၽၢႆႇပၢႆးပိုၼ်း တီႈၸၼ်ႉ ၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ(M.A History, Yangon University)မႃးသေ ၼႂ်းပီႊ 1960 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇ ႁပ်ႉ ၸုမ်ႈၶူးၶိုၵ်ႉတွၼ်း (M.A University of Denver, Colorado U.S )တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵႃႊမႃးယူႇ။

တေႇပီႊ 1972 ၼီႊ တေႃႇထိုင် ပီႊ 1985 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်လူင် တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ဝဵင်းႁူဝ်ၵဵဝ်(မျိၼ်ႉၵျီးၼႃး)လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇပၢႆးသၢႆႊၼွၵ်ႈမိူင်း(UFL) ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းပီႊ 1985 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၶွင်ႇၸီႇၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈမႃးသေ တေႃႇထိုင် ပီႊ 2008 ၼီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇပၢႆးပိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆယူႇ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးပိုၼ်း ၶူးမေႃလူင် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းၼႆႉ လႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၶပ်ႉၶွမ်ႈၶႅၼ်ႇ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ပပ်ႉပိုၼ်းတႆး ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်ႈႁူင် မိူၼ်ၼင်ႇ “ History Of The Shan State” ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးသေ လုၵ်ႉတီႈႁူင်းဢိတ်ႇလိၵ်ႈ Silkworm တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ လႆႈထတ်းထွင်ပိုၼ်ၽေႈဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇ ရီႇ 7 ဝၼ်း ပီႊ 2009 ၼီႊ ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပပ်ႉပိုၼ်းတႆး (ၽႃႇသႃႇဢၢင်းၵဵတ်ႉ)ဢၼ်ၶူးမေႃလူင်တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽေ  မိူဝ်ႈလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ပီႊ 2009 ၼီႊ

ၶူးမေႃလူင် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးပိုၼ်းတႆးသေ ၼင်ႇႁိုဝ် လိၵ်ႈတႆး၊ ပိုၼ်းတႆး တေႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း၊ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈ လႆႈဢဝ်ႁႅင်း တူဝ်၊ ႁႅင်းၸႂ်၊ ႁႅင်းၺၢၼ်ႇ၊ ႁႅင်းငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းပဵၼ်တိုၼ်းလၢင်းၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ တိုတ်ႉတၢႆၸုင်ၸၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး သႅၼ်းႁုၼ်ႇမႂ်ႇလႄႈ ထိင်းသိမ်းလိၵ်ႈလၢႆးတႆး “မ”ႁႃႈတူဝ်မႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် တေႃႇ ထိုင်ၵွၵ်းၾႆးၸီႇဝိတ်ႉသၢႆၸႂ်ၸဝ်ႈ ပေႃးမွတ်ႇႁၢႆဝၢႆးၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း လႆႈပူင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ ပုၼ်ႈပၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးသႅၼ်း ႁူၼ်ႈမႂ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ တႆးၵူႊၵေႃႉ တႆးၵူႊတီႈ ႁႂ်ႈႁူႉမေႃလိၵ်ႈတႆး၊ တႆးၵူႊၵေႃႉ တႆးၵူႊတီႈ ႁႂ်ႈႁူႉထိုင်ပိုၼ်း တႆး၊ တႆးၵူႊၵေႃႉ တႆးၵူႊတီႈ ႁႂ်ႈႁူႉထိုင် မိူင်းတႆး” ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ဢၼ်ယူႇတီႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးပိုၼ်းတႆး ၶူးမေႃလူင်တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇ ထုၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵိုတ်းမီးဝႆႉတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆလႄႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆးသႅၼ်းႁူၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်းၶႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၵႂႃႇယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၶႂၢၼ်ငဝ်း တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းႁဝ်း ႁူႉထိုင်ၸွမ်းသေၵမ်းလူၺ်ႈ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...