News

News

Friday
February, 23

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးပိုၼ်း ၶူးမေႃလူင် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း သဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်

September 26,2020

By – SSPP/ SSA

ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ်ႉတိမ်ႇပႃႇ 25 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:30 မူင်း၊ လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ဝၼ်းသုၵ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈၼၼ်ႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးပိုၼ်း ၶူးမေႃလူင် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇ ထုၼ်း ဢႃႇယူႉ (88)ပီႊ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးပိုၼ်းတႆး ၶူးမေႃလူင် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း

လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းၼႆႉ ၵိူတ်ႇမႅၼ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 3 ဝၼ်း ပီႊ 1932 ၼီႊၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းၸၢမ်ႇမူဝ်းလႄႈ ပႃႈၼၢင်းထုၼ်း တီႈယူႇဝၢၼ်ႈတႃႈပူၵ်ႇ တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းပီႊ 1957 ၼီႊၼၼ်ႉ လုင်းၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၶိုၵ်ႉတွၼ်းၽၢႆႇပၢႆးပိုၼ်း တီႈၸၼ်ႉ ၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ(M.A History, Yangon University)မႃးသေ ၼႂ်းပီႊ 1960 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇ ႁပ်ႉ ၸုမ်ႈၶူးၶိုၵ်ႉတွၼ်း (M.A University of Denver, Colorado U.S )တီႈမိူင်းဢမေႇရိၵႃႊမႃးယူႇ။

တေႇပီႊ 1972 ၼီႊ တေႃႇထိုင် ပီႊ 1985 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်းၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်လူင် တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ဝဵင်းႁူဝ်ၵဵဝ်(မျိၼ်ႉၵျီးၼႃး)လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇပၢႆးသၢႆႊၼွၵ်ႈမိူင်း(UFL) ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းပီႊ 1985 ၼီႊၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၶွင်ႇၸီႇၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈမႃးသေ တေႃႇထိုင် ပီႊ 2008 ၼီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇပၢႆးပိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆယူႇ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးပိုၼ်း ၶူးမေႃလူင် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းၼႆႉ လႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၶပ်ႉၶွမ်ႈၶႅၼ်ႇ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ပပ်ႉပိုၼ်းတႆး ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်ႈႁူင် မိူၼ်ၼင်ႇ “ History Of The Shan State” ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးသေ လုၵ်ႉတီႈႁူင်းဢိတ်ႇလိၵ်ႈ Silkworm တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ လႆႈထတ်းထွင်ပိုၼ်ၽေႈဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈ လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇ ရီႇ 7 ဝၼ်း ပီႊ 2009 ၼီႊ ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပပ်ႉပိုၼ်းတႆး (ၽႃႇသႃႇဢၢင်းၵဵတ်ႉ)ဢၼ်ၶူးမေႃလူင်တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ၽေ  မိူဝ်ႈလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ပီႊ 2009 ၼီႊ

ၶူးမေႃလူင် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇပၢႆးပိုၼ်းတႆးသေ ၼင်ႇႁိုဝ် လိၵ်ႈတႆး၊ ပိုၼ်းတႆး တေႁိူဝ်ႈႁိူင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၼႂ်းမိူင်း၊ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈ လႆႈဢဝ်ႁႅင်း တူဝ်၊ ႁႅင်းၸႂ်၊ ႁႅင်းၺၢၼ်ႇ၊ ႁႅင်းငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းပဵၼ်တိုၼ်းလၢင်းၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ တိုတ်ႉတၢႆၸုင်ၸၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး သႅၼ်းႁုၼ်ႇမႂ်ႇလႄႈ ထိင်းသိမ်းလိၵ်ႈလၢႆးတႆး “မ”ႁႃႈတူဝ်မႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် တေႃႇ ထိုင်ၵွၵ်းၾႆးၸီႇဝိတ်ႉသၢႆၸႂ်ၸဝ်ႈ ပေႃးမွတ်ႇႁၢႆဝၢႆးၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း လႆႈပူင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ ပုၼ်ႈပၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးသႅၼ်း ႁူၼ်ႈမႂ်ႇဝႆႉဝႃႈ “ တႆးၵူႊၵေႃႉ တႆးၵူႊတီႈ ႁႂ်ႈႁူႉမေႃလိၵ်ႈတႆး၊ တႆးၵူႊၵေႃႉ တႆးၵူႊတီႈ ႁႂ်ႈႁူႉထိုင်ပိုၼ်း တႆး၊ တႆးၵူႊၵေႃႉ တႆးၵူႊတီႈ ႁႂ်ႈႁူႉထိုင် မိူင်းတႆး” ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ဢၼ်ယူႇတီႈၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇပၢႆးပိုၼ်းတႆး ၶူးမေႃလူင်တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇ ထုၼ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵိုတ်းမီးဝႆႉတၢင်းၼမ်တၢင်းလၢႆလႄႈ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆးသႅၼ်းႁူၼ်ႈမႂ်ႇႁဝ်းၶႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်ၵႂႃႇယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၶႂၢၼ်ငဝ်း တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းႁဝ်း ႁူႉထိုင်ၸွမ်းသေၵမ်းလူၺ်ႈ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ...

ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉၶမ်း တိတ်ႉသႃႇ(သစ္စာ) ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ထုၵ်ႇၺႃးၸူၼ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း

မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈၸူၼ်ၶမ်းတီႈလၢၼ်ႉ ၶၢႆၶမ်း လၢၼ်ႉတိတ်ႉသႃႇ(သစ္စာ) ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်း သေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၸဝ်ႈလၢၼ်ႉ လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11:30 မူင်း ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉၶၢႆၶမ်း...