News

News

Friday
September, 29

ၵူၼ်းၸၢႆးသႅၼ်းဢႃႇယူႉ (40) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢူမ်ပၢၵ်ႇၵွင်ႈယၢမ်းၶႃႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်တၢႆထင်တီႈ

ၶၢဝ်ႇ ၊ SSPP info  

September 29, 2020

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ  သႅၼ်းဢႃႇယူႉ (40)ပၢႆ ဢူမ်ပၢၵ်ႇၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်းသေ ၶႃႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ၼႆယူႇၶႃႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ လိူၼ်ၸတဵမ်ႇပႃႇ 28 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 07:00  မူင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုင်းပၼ်ႇ ဢႃႇယူႉ (49)ပီႊ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၽႃသႅင်  ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးတီႈဝၢၼ်ႈၽႃသႅင် ပႃးဢဝ်မူၵ်ႇၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်းဢၼ်ၵဝ်ႇၼိုင်ႈလွတ်ႇ ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇႁဵတ်းႁိူၼ်းၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်းဢၼ်မႂ်ႇ တီႈထဵင်ၼႃးမၼ်းၸၢႆးၼႆသေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ၵွပ်ႈဢမ်ႇႁၼ်မႃးၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်/ၶဝ်ႈဝၼ်းၶိုၼ်းတီႈႁိူၼ်းလႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၸၢႆးသၢႆလိူၼ် ၸင်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၶႆႈႁႃသေ ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ (03:00)မူင်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆလုင်းပၼ်ႇ ပဵၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈဢူမ်ပၢၵ်ႇၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်းသေ ယိုဝ်းတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈပွင်ႇၵႂႃႇၵွင်ႇၵေႃႈၽၢႆႇလင် သေ တၢႆထင်တီႈယူႇ ၽၢႆႇၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈၽႃသႅင် ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈယူႇမွၵ်ႈ (4) ၽႃႇလူင်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၸၢႆးသၢႆလိူၼ်ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢူႈႁဝ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ၸဵမ်ၸဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ၊ ၶဝ်ႈၼႂ်ၵေႃႈတမ်ႉပႆႇလႆႈၵိၼ်ၵွၼ်ႇၶႃႈ၊ မၼ်းဢဝ်မူၵ်ႇၵွင်ႈယၢမ်း ဢၼ်ၵဝ်ႇမၼ်းသေ မၼ်းဝႃႈတေၵႂႃႇလႅၵ်ႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းၵွင်ႈမႂ်ႇ တီႈထဵင်ၼႃး ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ၊ ၶဝ်ႈၼႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်မႃးၵိၼ် ၊ တေႃႇထိုင်ၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းလႄႈ ၶႃႈလႆႈၵႂႃႇႁႃၶႆႈ ဢူႈႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ၊ ၽိူဝ်ႇၶႃႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃးၵေႃႈ ၵႂႃႇႁၼ်ဢူႈႁဝ်းပေႃးပဵၼ်တူဝ်တၢႆ ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈဢွၵ်ႇယၢင် ဝႆႉ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႈ ၊ ၶႃႈၵေႃႈလႆႈၶိုၼ်းမိူဝ်းလၢတ်ႈၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်တေႉ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်လုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ်ဢူႈႁဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ “ ၼႆယူႇ။

လုင်းပၼ်ႇၼႆႉ တေႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်း ပႃႈမူၺ်း တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၽႃသႅင် မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် (6) ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းၸၢႆး (2) ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းယိင်း (4)ၵေႃႉ သေ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပႆႇပဵၼ်လွင်ႈႁႅမ်တူဝ်တၢႆၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်း လူၺ်ႈၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း လႄႈသင် ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ  ဢမ်ႇလႆႈမီးပၼ်ႁႃလွင်ႈသင်ၵၼ် ဝႃႈၼႆယူႇၶႃႈ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...