News

News

Wednesday
April, 24

ၵူၼ်းၸၢႆးသႅၼ်းဢႃႇယူႉ (40) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢူမ်ပၢၵ်ႇၵွင်ႈယၢမ်းၶႃႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်တၢႆထင်တီႈ

ၶၢဝ်ႇ ၊ SSPP info  

September 29, 2020

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ  သႅၼ်းဢႃႇယူႉ (40)ပၢႆ ဢူမ်ပၢၵ်ႇၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်းသေ ၶႃႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ၼႆယူႇၶႃႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ လိူၼ်ၸတဵမ်ႇပႃႇ 28 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 07:00  မူင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်လုင်းပၼ်ႇ ဢႃႇယူႉ (49)ပီႊ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၽႃသႅင်  ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸိတ်ႇ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းယႆ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးတီႈဝၢၼ်ႈၽႃသႅင် ပႃးဢဝ်မူၵ်ႇၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်းဢၼ်ၵဝ်ႇၼိုင်ႈလွတ်ႇ ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇႁဵတ်းႁိူၼ်းၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်းဢၼ်မႂ်ႇ တီႈထဵင်ၼႃးမၼ်းၸၢႆးၼႆသေ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ၵွပ်ႈဢမ်ႇႁၼ်မႃးၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်/ၶဝ်ႈဝၼ်းၶိုၼ်းတီႈႁိူၼ်းလႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း ၸၢႆးသၢႆလိူၼ် ၸင်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၶႆႈႁႃသေ ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ (03:00)မူင်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆလုင်းပၼ်ႇ ပဵၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈဢူမ်ပၢၵ်ႇၵွင်ႈသတ်ႉယၢမ်းသေ ယိုဝ်းတူဝ်တၢႆၶိုၼ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈပွင်ႇၵႂႃႇၵွင်ႇၵေႃႈၽၢႆႇလင် သေ တၢႆထင်တီႈယူႇ ၽၢႆႇၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈၽႃသႅင် ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈယူႇမွၵ်ႈ (4) ၽႃႇလူင်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၸၢႆးသၢႆလိူၼ်ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလုင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢူႈႁဝ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇ ၸဵမ်ၸဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ၊ ၶဝ်ႈၼႂ်ၵေႃႈတမ်ႉပႆႇလႆႈၵိၼ်ၵွၼ်ႇၶႃႈ၊ မၼ်းဢဝ်မူၵ်ႇၵွင်ႈယၢမ်း ဢၼ်ၵဝ်ႇမၼ်းသေ မၼ်းဝႃႈတေၵႂႃႇလႅၵ်ႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းၵွင်ႈမႂ်ႇ တီႈထဵင်ၼႃး ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ၊ ၶဝ်ႈၼႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်မႃးၵိၼ် ၊ တေႃႇထိုင်ၵၢင်ဝၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းလႄႈ ၶႃႈလႆႈၵႂႃႇႁႃၶႆႈ ဢူႈႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ၊ ၽိူဝ်ႇၶႃႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃးၵေႃႈ ၵႂႃႇႁၼ်ဢူႈႁဝ်းပေႃးပဵၼ်တူဝ်တၢႆ ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈဢွၵ်ႇယၢင် ဝႆႉ ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႈ ၊ ၶႃႈၵေႃႈလႆႈၶိုၼ်းမိူဝ်းလၢတ်ႈၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်တေႉ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်လုမ်းလႃးၶၢပ်ႈတူဝ်ဢူႈႁဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ “ ၼႆယူႇ။

လုင်းပၼ်ႇၼႆႉ တေႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်း ပႃႈမူၺ်း တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၽႃသႅင် မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် (6) ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းၸၢႆး (2) ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းယိင်း (4)ၵေႃႉ သေ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပႆႇပဵၼ်လွင်ႈႁႅမ်တူဝ်တၢႆၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်း လူၺ်ႈၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း လႄႈသင် ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ  ဢမ်ႇလႆႈမီးပၼ်ႁႃလွင်ႈသင်ၵၼ် ဝႃႈၼႆယူႇၶႃႈ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...