News

News

Saturday
May, 18

ယွၼ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉသူႇရႃႇ ထိုင်တီႈပဵၼ်ၵႂႃႇ ၽေးဢူးပၢတ်ႈထိုင်တူဝ်

ၶၢဝ်ႇ-sspp info

September 6, 2020

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးၼႂ်းထုင်ႉႁၢင်ၼႃး တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ သႅၼ်းဢႃႇယူႉမွၵ်ႈ 35 ပီ ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းႁႅင်းသေ ထိုင်တီႈဢဝ်လႅဝ်းတႅင်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆယူႇ။

ဝၼ်းတီႈ 6 ဝၼ်း လိူၼ်ၸတိၼ်ႇပႃႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 02 : 00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸၢႆးၵျေႃႇဢေး တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းလွၼ်ႉ ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢင်ၼႃး ၊ တူင်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆႉ ယွၼ်ႉၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းႁႅင်းလႄႈဢွၵ်ႇလူမ်းယွင်ႇယၢင်ႇသေ ဢဝ်လႅဝ်းႁၢမ်းငၢႆး ဢၼ်ယၢဝ်း တႅင်းသႂ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ တႅင်းတိူဝ်ႉၺႃး တီႈလွၵ်းႁူဝ်ၸႂ် ၽၢႆႇၼိူဝ်ပုမ် မၼ်းၸၢႆးၼိုင်ႈၵမ်း တၢင်းလိုၵ်ႉၶဝ်ႈယူႇ မွၵ်ႈ 3 ၼိဝ်ႉပၢႆပၢႆ သေ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇႁၢဝ်ႉႁႅင်း ထိုင်တီႈဢမ်ႇတူင်ႉတူဝ်လႆႈ ၼႆယူႇ ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ  လုင်းသူႉလိင်ႇ (ၵေႃႉပဵၼ်ဢူႈ) လၢတ်ႈၼေဝႃႈ “ မီးမႃး 4 ဝၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ ႁဝ်းတူၺ်းမၼ်း ၸႂ်မၼ်းဢမ်ႇပုင်ႇမၢၼ်ႇၶႃႈ ၊ ပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈမိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းသမ်ႉမီးလူမ်းယွင်ႇဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၊ လူမ်းယွင်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢင်ၶိုၼ်းၵူၺ်း ၵၢင်ဝၼ်းတေႉဢမ်ႇပဵၼ်သင် ၊ မိူဝ်ႈမၼ်းတႅင်းတူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵၢင်ၶိုၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်သေတႅင်းၼၼ်ႉတေႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁၼ်သေၵေႃႉၶႃႈ ၊ ႁဝ်းငိၼ်းသဵင်ၵူၼ်းမေႃးသေ မေးမၼ်းမႃးလၢတ်ႈလႄႈ ႁဝ်းၵႂႃႇတူၺ်းၵေႃႈပေႃးပဵၼ်လိူတ်ႈ ပဵၼ်ယၢင်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉၶႃႈ၊  မၼ်းသမ်ႉၵႆႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ ၸႂ်မၼ်းၵေႃႈမီးလူမ်းယွင်ႇသေ လွင်ႈၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈသင်လီလီ ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉၶႃႈ ၊ ႁဝ်းၶႃႈတေႉထၢင်ႇမၼ်းၵႂႃႇၽိတ်းၽီမႆႉႁႆး သေ ၽီၶဝ်ႈတူဝ်မၼ်းၼႆၵွၼ်ႇၶႃႈဢေႃႈ၊  မိူဝ်ႈလဵဝ်တေႉႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇမွၵ်ႇမေႃယႃၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မႃးသမ်းၶဵမ်ပၼ်ဝႆႉသေ ပေႃးမေႃယႃတီႈဝၢၼ်ႈႁဝ်းဝႃႈ ထုၵ်ႇလီဢဝ်ၵႂႃႇႁူင်း ယႃၼႆၵေႃႈ တေဢဝ်ၵႂႃႇယူႇၶႃႈ ‘’ ဝႃႈၼင်ၼႆ။

ၸၢႆးၵျေႃႇဢေးၼႆႉ တေႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်း ၼၢင်းၵမ်ႇ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈၶၢႆး သေ မီးလုၵ်ႈယိင်းၼိုင်ႈၵေႃႉ လုၵ်ႈၸၢႆးၼိုင်ႈၵေႃႉ ၊တေႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉလူင်းယူႇႁိူၼ်းႁင်းၵွႆး ၊ပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းပၢတ်ႈ 4 လိူၼ်ပီႊ2020ၼီႊၼႆႉ မၼ်းၸၢႆး ယၢမ်ႈဢွၵ်ႇလူမ်းယွင်ႇ ႁူဝ်ၸႂ်ဢမ်ႇပုင်ႇမၢၼ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ထိုင်တီႈ ဢူႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၼၢင်းမေး လႆႈဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃလႄႈ လႆႈၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးမႃး ယူႇဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2)

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇယူႇလီ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုဝ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇယူႇလီ ၸုပ်ႈထီႉ(2) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းယႃ လူင် ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်မေႇ...

SSPP/SSA ၏ နာမည်ကို Shwe Phee Myay News Agency (ရွှေဖီမြေ...

“ မိုင်းရယ် ဒေသမှာ ခြေကုပ် ယူလာတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ ဉီးဆောင်တဲ့ အွန်လိုင်း ငွေလိမ်ဂိုဏ်း ” ခေါင်းစဉ် ဖြင့် Shwe Phee Myay News Agency...

နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းနဲ့ အဖြေရှာမရရင် စစ်ရေးနည်းလမ်းဖြင့် အဖြေရှာရလိမ့်မည်ဟု SSPP/SSA ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆို

စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီ ရရှိရန် နိုင်ငံရေး စားပွဲဝိုင်းတွင် အဖြေရှာသည့် နည်းလမ်း မရှိတော့ ခြင်းကြောင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA မှ...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းမႂ်ႇ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) ၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်း...