News

News

Sunday
October, 1

ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈလူင်လဵၵ်း ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်း

ၶၢဝ်ႇ – SSPP Info
ဝၼ်းထီႉ – 07.09.2020
မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ(6) လိူၼ် သတိၼ်ႇပႃႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 10:00 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်လဵၵ်း ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸၢႆး (ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵေႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈလူင်လဵၵ်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်းသေ ၵႂႃႇလၢတ်ႈ တီႈလုမ်းပရိၵ်ႈ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶေၾႆး ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၶိုၼ်း ဢဝ် ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်သေ မႃးသူင်ႇဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃတၢင်ႉယၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။
ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၶေၾႆး ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဢူးၸူဝ်းမူဝ်းၼၢႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႃႇ၊ ႁၢၼ်ႉတေႃႇၵၢင်ၼႂ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇႁူႉတူဝ်၊ ပႆႇၸၢင်ႈထၢမ်သင်၊ မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်ၵႃးၵႂႃႇတၢင်ႇတႄႉၵေႃႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈတူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ ႁၼ်ပႃးထူင်ၶူဝ်းသေ ၼႂ်းထူင်မၼ်းၵေႃႈ မိူၼ်ႁၢင်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ဝႆႉ ယုင်ႈယၢင်ႈမူတ်း၊ မၢႆၾၢင်လႄႈငိုၼ်းမၼ်း ဢိၵ်ႇၾူၼ်းတင်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၺႃးသေမျဵဝ်း ၊ ၺႃး သေၵေႃႉၵေႃႉၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ႁႃႉ၊ ပဵၼ်ယွၼ်ႉယၢမ်ႈဝႆႉၸႂ်တီႈၵၼ်သေပေႃႉႁႅမ် ႁိုဝ်ၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ ” ဝႃႈၼႆ။
မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 06.09.2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ထုၵ်ႇၺႃးၽႃႉၽၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၶူး ဢိူင်ႇ ၼွင်ၽႃ ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်းသွင်ၵေႃႉ ၽူဝ်မေးၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်တႄႉ ၺႃးၽၼ်းတီႈ ႁူဝ်မႃႇသေ ၶႅၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်မေးသမ်ႉ ၺႃးၸဵပ်းမၢတ်ႇၸွမ်းၶႅၼ်ၽွင်ႈ ၸွမ်းၼႃႈဢူၵ်းၽွင်ႈ (ဢမ်ႇ လႆႈမႆႈၸႂ်) ၼႆ၊ ၵေႃႉထုၵ်ႇၺႃးၽၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၢႆႈဢုင်ႇ+ဢေးၼုမ်ႇ၊ ၵေႃႉၽၼ်းသမ်ႉပဵၼ် သၢင်ႇထုၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး သၢင်ႇထုၼ်းၼႆႉ သမ်ႉပဵၼ်ထႅင်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ဢေးၼုမ်ႇ ၶဝ် ထႅင်ႈၵွၼ်ႇ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။
ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02.09.2020 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း)ၼၼ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၢႆး ၼႂ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ပဵၼ်ၽုင်ပဵၼ်ၵေ ၽိတ်းမေႃးပေႃႉႁႅမ်ၵၼ် ၸွမ်းၽင်ႇၼွင် ၶုၼ်သႃႇ(ၼွင်သွင် လုၵ်ႈ)သေ ထိုင်တီႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈပွၵ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၽၢႆႇပရိၵ်ႈၶဝ် ပေႃးလႆႈမႃးထိင်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...