News

News

Tuesday
September, 26

တၢင်းCOVID – 19 ၵိူင့်ၵၢင့်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးႁႅင်းလႄႈလၢၼ်ႈၵိၵ့်ၵႃးႁပ့်ၸၢင်ႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းတီႈၵႆ တေပိၵ့်ဢိုတ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

September 3,2020

By – SSPP/ SSA

ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ့်တိမ်ႇပႃႇ 2 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ့် တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵိုင့်ၵၢင့်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး ႁၢဝ့်ႁႅင်းႄလႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မွၵ်ႈ(995)ၵေႃ့၊ တၢႆ(6)ၵေႃ့ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၵိၵ့်လၢၼ်ႇၵႃးႁပ့်ၸၢင်ႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းတီႈၵႆ SCANIA

ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ပေႃးတေဢမ်ႇသိုပ်ႇၽေႈလၢမ်း ၸွတ်ႈတူဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇၼၼ့် ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းလိူၼ်သႅပ့်တိမ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆ့ လၢၼ်ႇၵိၵ့်ၵႃးႁပ့်ၸၢင်ႈတေႃ့ တၢင်ႇသူင်ႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတီႈၶၢဝ်းတၢင်းတီႈၵႆ တေပိၵ့်ဢိုတ်းၵႂႃႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆယူႇ။လၢၼ်ႇၵိၵ့်ၵႃးႁပ့်ၸၢင်ႈတေႃ့တၢင်ႇသူင်ႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းတီႈၵႆ ၸိူဝ်းတေပိၵ့်ဢိုတ်းၵႂႃႇၼၼ့် ၶဝ်ႈပႃးလူမ်ႊပၼ်ႇၼီႊ Lubini Express ၊ မၢၼ်ႊရႃႇၸႃႇ၊ မျႅတ့်မၢၼ်ႇလႃႇထုၼ်း၊ သူၺ်ႇတွင်ႇယူဝ်ႊ၊ တႅတ့်လၢၼ်း၊ သူၺ်ႇမၢၼ်ႊလႃႇ၊ သူၺ်ႇလုၼ်ႊပျႅၼ်ႇ၊ သူၺ်ႇမၢၼ်းလေး(တႃႈၵုင်ႈ-မၢၼ်းတလေး)၊ သူၺ်ႇၸိၼ်ႇၸိၼ်ႇၵျႃႊ(တႃႈၵုင်ႈ-မၢၼ်းတလေး၊၊ GI Group Express၊ JJ Express(တႃႈၵုင်ႈ-မၢၼ်းတလေး)၊ ၶၢႆႇမၢၼ်းတလေး(တႃႈၵုင်ႈ-မၢၼ်းတလေး၊ ၸေႈၵႅင်း၊ ပၢင်ႇဢူးလူင်၊ ၵျွၵ့်ပတွင်း၊ ပူးၵမ်ႇ-ၺွင်ႇဢူး၊ ပၶူၵ့်ၵူႇ)၊ ၶၢႆႇမၢၼ်းတလေး(တႃႈၵုင်ႈ-တွင်ႇတုၼ်း ၵျီး)၊ ၶၢႆႇမၢၼ်းတလေး(တႃႈၵုင်ႈ-မျိတ့်) ၊ ၼိဝ်ႊမၢၼ်ႇလႃႇထုၼ်း၊ ဢၢၼ်ႇတီႇဝိၼ်း၊ သူၺ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သူၺ်ႇမျႅၼ်ႇမႃႇ၊ ငူၺ်ႇၼိၼ်း မၢၼ်ႇလႃႇ၊ မိၼ်းလႅတ့်ဝႃး၊ တူၵ့်ထဝတီႇမၢၼ်ႊ(သီႇပေႃ့-မျိတ့်ၵျီးၼႃး)၊ သူၺ်ႇၵၶျိၼ်ႇ၊ မႁႃႇ၊ ၸေႇ ယႃႊမျႅင်ႇၵျီး ၼႆယဝ့်။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100)...

SSPP/SSA 29.09.2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း...