News

News

Wednesday
April, 24

တွပ်ႇၵေႈလွင်ႈဢဝ်ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉတၢင်ႇသေ သေႉသွမ်း

ၸုမ်းၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ- SSPP info

September 22, 2020

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20.9.2020 ၼၼ်ႉ ႁၼ်မႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၾဵတ်ႉပူၵ်ႉ Syama putta kusala ဢဝ်ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် (Video)ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၼႂ်းတပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တၢင်ႇၶိုၼ်ႈ လွင်ႈပၼ်သ ၽေႃးတြႃးတပ်ႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႂ်းၵေႈၵၢင်တႆးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်လွင်ႈသေႇ ယူင်းႁႂ်ႈတႆးၼင်ႇၵၼ်ပႅင်းၸင်းၵၼ်တိူဝ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်(Video)ဢၼ် ၸိုဝ်ႈၾဵတ်ႉ Syama putta kusala သႂ်ႇဝႆႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈမုၼ်၊ ငဝ်းလႅင်း ႁုၼ်ႈမႂ်ႇ(Ngao Leng Hun Mai)ၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇထႅင်ႈ၊ တီႈYoutube ၸိုဝ်ႈ(Hsur Heng Mai) ၵႆႉတၢင်ႇလၢႆးၵၢၼ်မႄးႁၵ်ႉ ၽွမ်ႉၸွႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈၵေႃႈႁၼ်ယူႇ ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်(Video)ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်း ပၢတ်ႈ(9)လိူၼ်ပီႊ 2018 ၼီႈ ၽွင်းပၢင် တိုၵ်းထုင်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ တူၼ်ႈၵႅင်း ဝၢႆးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၽၢႆႇ SSPP/SSA လုၵ်ႉၼႃႈသိုၵ်းပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်း RCSS ပႂ်ႉမူၵ်းယိုဝ်း တီႈၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈႁူဝ် ၼႃးၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈၶိုၼ်းမႃးပၼ် သၽေႃးတြႃးတပ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလီႉသေႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸွင်ႇ ႁႃထႆႇပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်လိူၼ်ပၢႆဢမ်ႇ ၸႂ်ႈ(တိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ)ၼႆ ၶႂ်ႈတွပ်ႇၵေႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၽၢႆႇ SSPP/SSA ၵေႃႉၼိုင်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၽွင်းငဝ်းလၢႆးပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၽၢႆႇလႂ်ၵေႃႈလီ တိုၼ်းတေပၼ်သၽေႃးတြႃးလုၵ်ႈတပ်ႉၸိူင်ႉ ၼၼ်ၵူၺ်းၼႆ ၸိူဝ်းမီးပၢႆးဝူၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႄႉ တိုၼ်းတေပွင်ႇၸႂ်ယူႇ။ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆး မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းလူင်သွင်ၽၢႆႇ ၶတ်းၸႂ်ပိၼ်ႇပႆႇၶဝ်ႈႁႃၵၼ်ယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီႁႃသဵၼ်ႈႁႃႁွႆး ႁႂ်ႈပဵၼ် ပၼ်ႁႃၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး မိူၼ်ၼင်ႇၵႂၢမ်းတႆးမီးဝႃႈ“ၶူၼ်ႉတိူၵ်ႇၼႃးယိူဝ်ႈၼဝ်ႈ ၶူၼ်ႉၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၽိတ်းၵၼ်” ဢၼ်ပူၼ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ် ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ လူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ်ၵၢၼ်ဢွၼ် ထူပ်းမိုဝ်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ ႁဵတ်းၵေႃႈႁဵတ်း ၼင်ႇဢၼ်လၢတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်(Video)ၼႆႉသေ ပၼ်ႁႃၼႂ်းတႆးတေႃႇတႆးၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးပေႃးၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၶွင် ၾဵတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ တိူၼ်းလူဝ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႈလိတ်ႈၵႂႃႇၼႆ လိုၼ်းသုတ်းၶႂ်ႈမီးၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇၼင်ႇၼႆ ယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...