News

News

Tuesday
September, 26

တွပ်ႇၵေႈလွင်ႈဢဝ်ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉတၢင်ႇသေ သေႉသွမ်း

ၸုမ်းၽူႈထတ်းလိၵ်ႈ- SSPP info

September 22, 2020

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20.9.2020 ၼၼ်ႉ ႁၼ်မႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၾဵတ်ႉပူၵ်ႉ Syama putta kusala ဢဝ်ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် (Video)ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၼႂ်းတပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တၢင်ႇၶိုၼ်ႈ လွင်ႈပၼ်သ ၽေႃးတြႃးတပ်ႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼႂ်းၵေႈၵၢင်တႆးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်လွင်ႈသေႇ ယူင်းႁႂ်ႈတႆးၼင်ႇၵၼ်ပႅင်းၸင်းၵၼ်တိူဝ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်(Video)ဢၼ် ၸိုဝ်ႈၾဵတ်ႉ Syama putta kusala သႂ်ႇဝႆႉၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈမုၼ်၊ ငဝ်းလႅင်း ႁုၼ်ႈမႂ်ႇ(Ngao Leng Hun Mai)ၶိုၼ်းသိုပ်ႇသူင်ႇထႅင်ႈ၊ တီႈYoutube ၸိုဝ်ႈ(Hsur Heng Mai) ၵႆႉတၢင်ႇလၢႆးၵၢၼ်မႄးႁၵ်ႉ ၽွမ်ႉၸွႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈၵေႃႈႁၼ်ယူႇ ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်(Video)ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်း ပၢတ်ႈ(9)လိူၼ်ပီႊ 2018 ၼီႈ ၽွင်းပၢင် တိုၵ်းထုင်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ တူၼ်ႈၵႅင်း ဝၢႆးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၽၢႆႇ SSPP/SSA လုၵ်ႉၼႃႈသိုၵ်းပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်း RCSS ပႂ်ႉမူၵ်းယိုဝ်း တီႈၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈႁူဝ် ၼႃးၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈၶိုၼ်းမႃးပၼ် သၽေႃးတြႃးတပ်ႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလီႉသေႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸွင်ႇ ႁႃထႆႇပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်လိူၼ်ပၢႆဢမ်ႇ ၸႂ်ႈ(တိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ)ၼႆ ၶႂ်ႈတွပ်ႇၵေႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၽၢႆႇ SSPP/SSA ၵေႃႉၼိုင်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၽွင်းငဝ်းလၢႆးပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၽၢႆႇလႂ်ၵေႃႈလီ တိုၼ်းတေပၼ်သၽေႃးတြႃးလုၵ်ႈတပ်ႉၸိူင်ႉ ၼၼ်ၵူၺ်းၼႆ ၸိူဝ်းမီးပၢႆးဝူၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႄႉ တိုၼ်းတေပွင်ႇၸႂ်ယူႇ။ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆး မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းလူင်သွင်ၽၢႆႇ ၶတ်းၸႂ်ပိၼ်ႇပႆႇၶဝ်ႈႁႃၵၼ်ယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီႁႃသဵၼ်ႈႁႃႁွႆး ႁႂ်ႈပဵၼ် ပၼ်ႁႃၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး မိူၼ်ၼင်ႇၵႂၢမ်းတႆးမီးဝႃႈ“ၶူၼ်ႉတိူၵ်ႇၼႃးယိူဝ်ႈၼဝ်ႈ ၶူၼ်ႉၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၽိတ်းၵၼ်” ဢၼ်ပူၼ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ် ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ လူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ် ဢဝ်ၵၢၼ်ဢွၼ် ထူပ်းမိုဝ်းသေ ၵေႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼင်ႇၼႆ ႁဵတ်းၵေႃႈႁဵတ်း ၼင်ႇဢၼ်လၢတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်(Video)ၼႆႉသေ ပၼ်ႁႃၼႂ်းတႆးတေႃႇတႆးၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးပေႃးၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၶွင် ၾဵတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ တိူၼ်းလူဝ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႈလိတ်ႈၵႂႃႇၼႆ လိုၼ်းသုတ်းၶႂ်ႈမီးၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇၼင်ႇၼႆ ယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...