News

News

Sunday
October, 1

ငဝ်ႈငုၼ်းSSPP/SSA တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၵေး ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ လႄႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပူင် ဢၼ်တေလႆႈ တိုဝ်းၵမ်ၸွမ်း ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19

ၶၢဝ်ႇ- SSPP Info

ဝၼ်းထီႉ 14.09.2020

ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်းလိူဝ်ၶိုၼ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း သေ   ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၵေး ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး၊ တႅၵ်ႈပႃးလူမ်ႈမႆႈ၊ၸႂ်ႉသုၵ်ႈမိုဝ်း၊ သိတ်းပႃးၸဵမ်ၵႃးၸဵမ်ၵူၼ်း၊ ဢဝ်ပႃးၸိုဝ်ႈ၊ တီႈယူႇ၊ လုၵ်ႉလႂ်မႃး၊ မႃးႁဵတ်းသင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၵူႈသဵၼ်ႈ၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈ မႃးလိုဝ်ႈယင်ႉ၊ ၼင်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁႆး၊ လတ်း ၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃးတႄႉ ၵေႃႈ လႆႈယူႇ ၵူၺ်းတေလႆႈတိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်း ပိူင်ၵၢၼ်ႁေႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ-19 ၶွင်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးSSPP/SSA လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိူင် ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵႂႃႇ ပိူင်ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်(9)ၶေႃႈ၊ ၼႂ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းပွႆးလၢမ်း၊ သႅင်ႇၵိၼ်ယမ်ႉတၢင်းသဵင်ႈ ဢမ်ႇမီး သုၼ်ႇလႆႈၼင်ႈၵိၼ် (တေလႆႈၸွၵ်း ၵႂႃႇဢဝ်)၊ ပေႃးဢွၵ်ႇတင်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်း တေလႆႈတၢပ်ႈ ၽႅၼ်ႇတူမ်းသူမ်း (Mask)ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ သေ သင်ဝႃႈၽူႈလႂ်ၵေႃႉလႂ် ဢမ်ႇ ႁဵတ်းၸွမ်းၸိုင် တေလႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းဢဝ်လိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ-19ၼႆႉ မီး(3015)သေ ၵူၼ်း တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး(24)ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းသေ လႆႈလူင်းႁူင်းယႃ(699)ၵေႃႉသေ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶႂ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်းသဵင်ႈ ယႃႇယူႇ မဝ်ၵိၼ်မၢင်၊ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်း ဢၼ်မေႃယႃၶဝ် ၼႄဝႆႉၵၢၼ်ႁေႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်၊ မိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ပႆႇမီးၶိူင်ႈယႃဢီႈယႃသင် လိူဝ်သေ ႁေႉၵင်ႈယႃႇႁႂ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶဝ်ႈမႃးၽေႈတိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တိၵ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼမ်သေပိူၼ်ႈ

ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်တိပ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ- 19 ၼမ်ထိုင်မႃး 250 လၢၼ်ႉပၢႆ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ မီးမွၵ်ႈ 5 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မိူင်းယူးရူပ်ႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼပ်ႉသၢင်ႈဝႃႈ  ၵူၼ်းဢၼ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 သေ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ( 4)လိူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းမလေးသျႃး လူႉတၢႆ (100)...

SSPP/SSA 29.09.2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း( 4 )လိူၼ် မိူင်းမလေးသျႃးၶဝ်  ၵွပ်ႈၵူဝ်ႊဝိသ်ႉ-19 လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ယူႇတီႈမိူင်းမလေးသျႃးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆ ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ် မီးၵႂႃႇ (100) ပၢႆယဝ်ႉၼႆ  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်း...