News

News

Tuesday
September, 26

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ထဵင်မေႃးၽိတ်းၵၼ်ထိုင်တီႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇႁိူၼ်း

ၶၢဝ်ႇ – ssppssa

August 26, 2020

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ သႅၼ်းဢႃႇယူႉ 30 ပၢႆ ၊ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉမႃႉ မွၵ်ႇတွင်း ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ထဵင်မေႃးၵၼ်သေ ထိုင်တီႈလႆႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵၼ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 26 ဝၼ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 11:30 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၸၢႆးၵျေႃႇ လႄႈ ၸၢႆးပုၼ်ႉ တီႈယူႇဝၢၼ်ႈလူင် ၼမ်ႉမႃႉ ၊ ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ ၵႂႃႇၽၼ်းမႆႉ တႃႇႁဵတ်းၽၵ်းတူၵျွင်းမူႇၵျႃဝ်ႇသေ ထဵင်မေႃးၵၼ် မိူဝ်ႈၽွင်းၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးထိုင်တီႈၵျွင်းမူႇၵျူဝ်ႇ ၼၼ်ႉၼႆယူႇ။  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸၢႆးပုၼ်ႉ (ၵေႃႉထုၵ်ႇၺႃးၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်း) လၢတ်ႈဝႃႈ  

 “ ဢၼ်ၵႂႃႇၽၼ်းမႆႉၵျွင်းၼႆႉ မီးႁဝ်းသၢမ်ႁိူၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ၊ ၶႃႈဝႃႈႁင်းမၼ်း မႂ်းလႃႈလီၽၼ်းမႆႉမႃး ၵူဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉလႆႈ ၵူဝ်ပူႇၵေႇဢမ်ႇလွတ်ႈလႃႇႁႃး ၶႃႈဝႃႈၼႆ ႁင်းမၼ်းၶႃႈဢေႃႈ ၊ မၼ်းသမ်ႉမႃးပၢၼ်း ၽိတ်းၶႃႈဢွၼ်ႈတၢင်းသေ ဢဝ်လၢင်ႉၵၢင်ႉလမ်းၶႃႈ ၊ မၼ်းဢၢပ်ႈမဝ်းလဝ်ႈဝႆႉလႄႈ ၶႃႈၵေႃႈၵူဝ်သေ လႅၼ်ႈမိူဝ်းပႅပ်ႉၼႂ်းသွင်ႇၾႆးပီႈၼၢင်းႁဝ်းၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၊ မၼ်းမိူဝ်းဢဝ်တႃမိုဝ်းထုပ်ႉသႂ်ႇႁူဝ်ၶႃႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ ပေႃးႁႃႇဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ ဝႆႉၶႃႈဢေႃး ၊ ပေႃးမၼ်းထုပ်ႉၶႃႈသေဢွၵ်ႇၵႂႃႇထၢၼ်ႇထၢၼ်ႇၵေႃႈ လုင်းမႃႇလႃႇ လႅၼ်ႈမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၶႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ “ ဝႃႈၼႆယူႇ ။ ႁိူၼ်းၸၢႆးပုၼ်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်း ၽၢၵ်ႈမုင်းၶႃး ၊ ႁိူၼ်းတိၼ်တႅမ်  ယွၼ်ႉၶေႇၾႆးလႆႈၶိုတ်းတၼ်းလႄႈ ၶူဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်းတေႉဢမ်ႇလူႇသုမ်းသင် ၾႆးမႆႈၶႃႈမုင်းဝႆႉၼိူဝ် ၸွမ်ႁိူၼ်း ၶိုင်ႈၼိုင်ႈၼႆယူႇၶႃႈ။

ၸၢႆးၵျေႃႇၼႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇတၢင်း ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၵုင်းပဝ်း ၼႃးၶူၵ်ႉ ၼႆႉသေ ၶၢႆႉမႃးယူႇ တီႈဝၢၼ်ႈလူင် ၼႂ်းပီ 2020 မွၵ်ႈႁၢင်လိူၼ် January ၼၼ်ႉၵူၺ်း ထိုင်တီႈလႆႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ လွင်ႈၼႆႉ လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ် ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ တၢင်းၽိတ်းမီးၼၼ်ႉ ၼႆယူႇၶႃႈ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယွင်း ထုၵ်ႈၺႃး ၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် သုမ်းၶမ်း မွၵ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်း...

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28.06.2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 1:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ် လၢၼ်ႉၶမ်း တမႃႇတီႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႃးၶႃႇႁွင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် ၸူၼ်လႆႈၵႂႃႇ...

ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇၶဝ်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလူႉတၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 15/လိူၼ်ၵျူၼ်ႇ/2023 မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၽၢႆႇ 3 ၵေႃႉၶီႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ မႃးႁွင်ႉၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၶီႇၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇႁွင်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း လႄႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ-“ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ထဵင်ၵၼ်ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လိၼ်လူမ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇၺႃး ႁိူၼ်း တၢႆ (4 ) ၊ မၢတ်ႇ...

ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ဢူၼ်ႈ လိၼ်ယူတ်ႇ ႁူဝ်ႉဢုတ်ႇၵူၼ်ႇလူမ်ႉသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင် ၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ (4) ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (1) ၵေႃႉ ၼႂ်ၸေႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ...