News

News

Tuesday
September, 26

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶမ်းဢွၼ်ႇ သုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info

June 29, 2020

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶမ်းဢွၼ်ႇ ဢိူင်ႇၸေႈဢူ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(16) SSPP/SSA တူင်ႇဝဵင်း သႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 27.6.2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း11 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လုင်းလွႆၸၢႆး ဢႃႇယူႉ(69)ၶူပ်ႇ၊ ၼၢႆးလွႆသႂ် ဢႃႇယူႉ(70)ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶမ်းဢွၼ်ႇ ဢိူင်ႇၸေႈဢူႈၼၼ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၾႆး လူတ်ႉၶိူင်ႈ(3)လမ်း၊ ၽုၼ်ႇထၢတ်ႈ(5)ထူင်၊ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ(3)ထူင်၊ ၸၢၵ်ႈလိူဝ်ႈမႆႉ(1)လုၵ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈ ႁူတ်းယိူဝ်ႈ(1)လုၵ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈတီႇယိူဝ်ႈ(1)လုၵ်ႈ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်လႄႈၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ သင် ၵႃႈၶၼ်ဢၼ်လႆႈသုမ်း ၸွမ်းၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်း(200)သႅၼ် လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“လွင်ႈၾႆးလႆႈမႆႈႁိူၼ်းပူႇလွႆၸၢႆးၶဝ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၾႆးၾႃႉသွတ်ႉသေ တႅၵ်ႇ လၢမ်းမႆႈပႃးပုင်းၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈလႄႈလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ လၢမ်းမႆႈႁိူၼ်း၊ ၾႆးၾႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ် ၵုမ်ႇမၼီႊ(JICS) Japan ၶဝ်မႃးၸွႆႈထႅမ် ပူၼ်ႉမႃး(2)ပၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉမႆႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၸဝ်ႈ ႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းသင်”ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းထီႉ 28.6.2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း(9)မူင်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈတၢင်တူဝ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ လုင်းၸၢႆးၵျေႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇ၊ ၵေႃႇမတီႇၸုမ်းလႄႈ ၵေႃႇမတီႇဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၽဵဝ်ႈပတ်းၸိူဝ်းၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း(3)မူင်းၶိုင်ႈ၊ ယူႇတီႈၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(16)သႅၼ်ဝီၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ်(2) ထူင်လႄႈငိုၼ်း 100000(ၼိုင်ႈသႅၼ်)ပျႃး ယူႇယဝ်ႉ။ႁိူၼ်းပူႇလွႆၸၢႆး+ၼၢႆးလွႆသႂ်ၼႆႉ ႁဵတ်းယဝ်ႉဢမ်ႇပႆႇပေႃးႁိုင် တၢမ်တူဝ်(2)ထဝ်ႈ ထွၵ်ႇႁႅင်းလိူဝ်ႈမႆႉႁင်း ၵူၺ်းသေ မီးလၢၼ်ၸၢႆးၶႃ ၸၢႆးၵျေႃႇလူၼ်း ဢႃႇယူႉ(20)ၶူပ်ႇ ယူႇၸွမ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း(3)ၵေႃႉယူႇ ၸွမ်းၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇSSPP/SSA ဢွၼ် ႁူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႄးသိူဝ်ႇတၢင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

SSPPInfo26-09-2023 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်ဢုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၼႃႇၼႆလႄႈ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

SSPPInfo25/09/2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢႇပၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

SSPPInfo25-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ24-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)ၵေႃႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈတေႃႉသၢႆးသိူဝ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

SSPPInfo24-09-2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(7)ၵေႃႉထေႃႈ(1) လမ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈတၢင်ႇသၢႆးသိူဝ်ႇသၢႆး...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းလူင် ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး

SSPPInfo23-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်း သဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းလူင် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ21-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

SSPPInfo20-09-2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19-09-2023ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:15 မူင်းတေႃႇထိုင် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4:00မူင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉ ႁၢၼ်...