News

News

Wednesday
April, 24

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶမ်းဢွၼ်ႇ သုမ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info

June 29, 2020

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶမ်းဢွၼ်ႇ ဢိူင်ႇၸေႈဢူ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(16) SSPP/SSA တူင်ႇဝဵင်း သႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 27.6.2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း11 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လုင်းလွႆၸၢႆး ဢႃႇယူႉ(69)ၶူပ်ႇ၊ ၼၢႆးလွႆသႂ် ဢႃႇယူႉ(70)ၶူပ်ႇ ယူႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶမ်းဢွၼ်ႇ ဢိူင်ႇၸေႈဢူႈၼၼ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၾႆး လူတ်ႉၶိူင်ႈ(3)လမ်း၊ ၽုၼ်ႇထၢတ်ႈ(5)ထူင်၊ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ(3)ထူင်၊ ၸၢၵ်ႈလိူဝ်ႈမႆႉ(1)လုၵ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈ ႁူတ်းယိူဝ်ႈ(1)လုၵ်ႈ၊ ၸၢၵ်ႈတီႇယိူဝ်ႈ(1)လုၵ်ႈ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်လႄႈၶူဝ်းႁိူၼ်းၽိူၼ်ဝၢၼ်ႇ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ သင် ၵႃႈၶၼ်ဢၼ်လႆႈသုမ်း ၸွမ်းၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်း(200)သႅၼ် လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“လွင်ႈၾႆးလႆႈမႆႈႁိူၼ်းပူႇလွႆၸၢႆးၶဝ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၾႆးၾႃႉသွတ်ႉသေ တႅၵ်ႇ လၢမ်းမႆႈပႃးပုင်းၼမ်ႉမၼ်းထၢတ်ႈလႄႈလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ လၢမ်းမႆႈႁိူၼ်း၊ ၾႆးၾႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ် ၵုမ်ႇမၼီႊ(JICS) Japan ၶဝ်မႃးၸွႆႈထႅမ် ပူၼ်ႉမႃး(2)ပၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉမႆႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၸဝ်ႈ ႁိူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းသင်”ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းထီႉ 28.6.2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း(9)မူင်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈတၢင်တူဝ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ လုင်းၸၢႆးၵျေႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇ၊ ၵေႃႇမတီႇၸုမ်းလႄႈ ၵေႃႇမတီႇဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၽဵဝ်ႈပတ်းၸိူဝ်းၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း(3)မူင်းၶိုင်ႈ၊ ယူႇတီႈၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(16)သႅၼ်ဝီၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈသၢၼ်(2) ထူင်လႄႈငိုၼ်း 100000(ၼိုင်ႈသႅၼ်)ပျႃး ယူႇယဝ်ႉ။ႁိူၼ်းပူႇလွႆၸၢႆး+ၼၢႆးလွႆသႂ်ၼႆႉ ႁဵတ်းယဝ်ႉဢမ်ႇပႆႇပေႃးႁိုင် တၢမ်တူဝ်(2)ထဝ်ႈ ထွၵ်ႇႁႅင်းလိူဝ်ႈမႆႉႁင်း ၵူၺ်းသေ မီးလၢၼ်ၸၢႆးၶႃ ၸၢႆးၵျေႃႇလူၼ်း ဢႃႇယူႉ(20)ၶူပ်ႇ ယူႇၸွမ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းႁိူၼ်း(3)ၵေႃႉယူႇ ၸွမ်းၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...