News

News

Thursday
June, 20

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တီး တၢႆ(3)ၵေႃႉ လူၺ်ႈဢၼ်မီးၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info

May, 11,2020

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တီး ဢိူင်ႇမိူင်းလႃ ၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(8) SSPP/SSA တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လူႉတၢႆထပ်းၵၼ်(3)ၵေႃႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းလဵဝ် လူၺ်ႈလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19(COVID-19) ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10.05.2020 ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းၵႂႃႇမိူင်းၶေႇပွၵ်ႈမႃး သေ လႆႈတၢင်းပဵၼ်မႃးၽႄႈတိူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းယဝ်ႉ လႆႈတၢႆထပ်းၵၼ်(3)ၵေႃႉၼႆလႄႈ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်တီး ဢိူင်ႇမိူင်းလႃ ၼႃႁိူၼ်းလုင်းလႃႉ ထုၼ်း+ပႃႈၸိင်ႇထုၼ်းၶဝ်သေ လႆႈႁူႉဝႃႈလုၵ်ႈယိင်းၵေႃႉမၢႆ(3) လႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶေႇ ပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်တီး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16.02.2020 ၼၼ်ႉ ၼၢဝ်၊ ဢႆ၊ ၶေႃးၸိပ်း၊ ထူၺ်ၸႂ်ၵပ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇၽႅဝ်ၶိုၼ်းႁိူၼ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉၸိူဝ်းပဵၼ် ၼၢင်းၶမ်းၶိင်ႇ ဢႃႇယူႉ(10)ၶူပ်ႇ တၢႆမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06. 05.2020 ယၢမ်း 10:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်၊ ၼၢင်းလၢဝ်ငိုၼ်း ဢႃႇယူႉ(3)ၶူပ်ႇ တၢႆဝၼ်းထီႉ 10.05.2020 ယၢမ်း(06:00)မူင်းၵၢင်ၼႂ်၊ ၸၢႆးၸၢမ်ႇဢွင်ႇ ဢႃႇယူႉ(1)ၶူပ်ႇ တၢႆဝၼ်းထီႉ 10.05.2020 ယၢမ်း(17:15)မူင်း ၼၼ်ႉ ပိူင်ၽၢင်ႁၢင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19(COVID-19) တဵမ်ထူၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇယူႇလီ တူဝ်ၼၢင်းၶမ်းၼူႉ ဢႃႇယူႉ(17)ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶေႇ ပွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉလႄႈ ၸၢႆးမွင်ႇ ဢႃႇယူႉ(8)ၶူပ်ႇ ၵေႃႈမီးပိူင်ၽၢင်ႁၢင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19ဝႆႉလႄႈ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶေပၼ်ပိုၼ်းႁူႉ တၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵပ်းသၢၼ်တင်းမေႃယႃ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ ဝၼ်းထီႉ 11. 05.2020 တေႁပ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တီး ဢိူင်ႇမိူင်းလႃ လႆႈထၢင်ႇထိူမ်တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ၼႆႉပဵၼ် ၽွၼ်းယွၼ်ႈ လွင်ႈဢမ်သိူင်ႇလပ်ႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶေႇ မိူင်းထႆးပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈ တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇၸေႈဝဵင်းၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီးထႅင်းတၢင်း ၼမ်ယူႇ ၵူၺ်းတၢင်းပဵၼ်မၼ်း ပႆႇပေႃၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ၊ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်တီး မိူင်းလႃၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈ သွၼ်မၼ်းယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

ၼႃႈႁိူၼ်းလုင်းလႃႉထုၼ်း+ပႃႈၸိင်ႇထုၼ်းၶဝ်ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈလၢင်း(9)ၵေႃႉ ယိင်း(6)ၵေႃႉ ၸၢႆး(3)ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19သေတၢႆၵႂႃႇ ယိင်း(2)ၵေႃႉ ၸၢႆး(1)ၵေႃႉ ယဝ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းၵူၼ်းၼႂ်းႁေႃႁိူၼ်းတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵူႈၵေႃႉသေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ/ လုမ်းလႃး မိူဝ်ႈမီးၵူၼ်းသဵင်းၵၢမ်ႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(5) ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(8) လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တီးဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...

သိုၵ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇသႂ်ႇ SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႂ်းလိူၼ် ၵျူၼ်ႇ ပၢတ်ႈ(6) လိူၼ် ၼႆႉၵူၺ်း ၾၢႆႇ RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ထႅင်ႈ (4) ပွၵ်ႈ ၊ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်...