News

News

Thursday
February, 22

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တီး တၢႆ(3)ၵေႃႉ လူၺ်ႈဢၼ်မီးၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info

May, 11,2020

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တီး ဢိူင်ႇမိူင်းလႃ ၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ(8) SSPP/SSA တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လူႉတၢႆထပ်းၵၼ်(3)ၵေႃႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းလဵဝ် လူၺ်ႈလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19(COVID-19) ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10.05.2020 ၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းၵႂႃႇမိူင်းၶေႇပွၵ်ႈမႃး သေ လႆႈတၢင်းပဵၼ်မႃးၽႄႈတိူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းယဝ်ႉ လႆႈတၢႆထပ်းၵၼ်(3)ၵေႃႉၼႆလႄႈ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်တီး ဢိူင်ႇမိူင်းလႃ ၼႃႁိူၼ်းလုင်းလႃႉ ထုၼ်း+ပႃႈၸိင်ႇထုၼ်းၶဝ်သေ လႆႈႁူႉဝႃႈလုၵ်ႈယိင်းၵေႃႉမၢႆ(3) လႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶေႇ ပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်တီး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16.02.2020 ၼၼ်ႉ ၼၢဝ်၊ ဢႆ၊ ၶေႃးၸိပ်း၊ ထူၺ်ၸႂ်ၵပ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇၽႅဝ်ၶိုၼ်းႁိူၼ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉၸိူဝ်းပဵၼ် ၼၢင်းၶမ်းၶိင်ႇ ဢႃႇယူႉ(10)ၶူပ်ႇ တၢႆမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06. 05.2020 ယၢမ်း 10:00 မူင်းၵၢင်ၼႂ်၊ ၼၢင်းလၢဝ်ငိုၼ်း ဢႃႇယူႉ(3)ၶူပ်ႇ တၢႆဝၼ်းထီႉ 10.05.2020 ယၢမ်း(06:00)မူင်းၵၢင်ၼႂ်၊ ၸၢႆးၸၢမ်ႇဢွင်ႇ ဢႃႇယူႉ(1)ၶူပ်ႇ တၢႆဝၼ်းထီႉ 10.05.2020 ယၢမ်း(17:15)မူင်း ၼၼ်ႉ ပိူင်ၽၢင်ႁၢင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19(COVID-19) တဵမ်ထူၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇယူႇလီ တူဝ်ၼၢင်းၶမ်းၼူႉ ဢႃႇယူႉ(17)ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶေႇ ပွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉလႄႈ ၸၢႆးမွင်ႇ ဢႃႇယူႉ(8)ၶူပ်ႇ ၵေႃႈမီးပိူင်ၽၢင်ႁၢင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19ဝႆႉလႄႈ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၵႅတ်ႇၶေပၼ်ပိုၼ်းႁူႉ တၢင်းပဵၼ်ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၵပ်းသၢၼ်တင်းမေႃယႃ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ ဝၼ်းထီႉ 11. 05.2020 တေႁပ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တီး ဢိူင်ႇမိူင်းလႃ လႆႈထၢင်ႇထိူမ်တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ၼႆႉပဵၼ် ၽွၼ်းယွၼ်ႈ လွင်ႈဢမ်သိူင်ႇလပ်ႉ ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶေႇ မိူင်းထႆးပွၵ်ႈမႃးႁိူၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ တၢင်ႇဝၢၼ်ႈ တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇၸေႈဝဵင်းၵေႃႈ တေၸၢင်ႈမီးထႅင်းတၢင်း ၼမ်ယူႇ ၵူၺ်းတၢင်းပဵၼ်မၼ်း ပႆႇပေႃၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ၊ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်တီး မိူင်းလႃၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈ သွၼ်မၼ်းယဝ်ႉ”ဝႃႈၼႆ။

ၼႃႈႁိူၼ်းလုင်းလႃႉထုၼ်း+ပႃႈၸိင်ႇထုၼ်းၶဝ်ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈလၢင်း(9)ၵေႃႉ ယိင်း(6)ၵေႃႉ ၸၢႆး(3)ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ ၵူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19သေတၢႆၵႂႃႇ ယိင်း(2)ၵေႃႉ ၸၢႆး(1)ၵေႃႉ ယဝ်ႉလႄႈ ၸိူဝ်းၵူၼ်းၼႂ်းႁေႃႁိူၼ်းတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵူႈၵေႃႉသေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ/ လုမ်းလႃး မိူဝ်ႈမီးၵူၼ်းသဵင်းၵၢမ်ႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ယဝ်ႉလႄႈ ယူႇတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(5) ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(8) လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တီးဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် မႄႈ/လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃးၵူၼ်းထဝ်ႈသႅၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႈတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1) ၵုၼ်ပၢင်ၵုၼ်ၶူင်း...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ...