News

News

Sunday
October, 1

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းမၢႆ(9) တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

By SSPP/SSA

ဝၼ်းထီႉ – 23/05/2020

ဝၼ်းထီႉ – 22/05/2020 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇပႃႇၵၢင်း၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢၼ်း၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(9) တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ-(22/05/2020)ၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၸၢႆး(9)ၵေႃႉ၊ ယိင်း(2)ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ(11)ၵေႃႉၼႆယူႇ။ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်(11)ၼၼ်ႉ-

(1) ပႃႈငူၺ်ႇၼူႉ၊ ဢႃႇယူႉ(40)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- ၶိင်းၸၢႆး+ၼၢႆးၼူၼ်း၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈပၢၼ်း၊ ၸုမ်း(2)၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢၼ်း၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(9) တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ(29)မဵတ်ႉ။

(2) လုင်းထွၼ်း၊ ဢႃႇယူႉ(50)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- ၶိင်းသေႃး+ၼၢႆးၵျွင်း၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ဢုၼ်ႇ၊ ၸုမ်း(1) ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢၼ်း၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(9) တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ(132)မဵတ်ႉ။

(3) သၢင်ႇဢွင်ႇ၊ ဢႃႇယူႉ(36)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- လုင်းယုင်း+ပႃႈလီ၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈပၢင်ၸူင်၊ ၸုမ်း(1)၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢၼ်း၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(9) တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ(138)မဵတ်ႉ။

(4) ၼၢင်းလႃႉၵီႇ၊ ဢႃႇယူႉ(32)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- လုင်းသူႉ+ပႃႈၼုမ်ႇ၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈပၢင်ၸူင်၊ ၸုမ်း(1)၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢၼ်း၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(9) တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ(325)မဵတ်ႉ။

(5) ၸၢႆးၵူမ်း၊ ဢႃႇယူႉ(30)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- လုင်းပၢၼ်း+ပႃႈလီ၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်း၊ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ(25)မဵတ်ႉ၊

(6) ၸၢႆးၶမ်းၽိတ်ႈ၊ ဢႃႇယူႉ(25)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- လုင်းၸၢႆး+ပႃႈၸၢမ်ႇ၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်း၊ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ(27)မဵတ်ႉ၊ ယႃႈၽိူၵ်ႇ(1)တဝ်ႈ၊ မၢၵ်ႇပွမ်းၶွၼ်ႉသၵ်ႉ(1)လုၵ်ႈ။

(7) လုင်းပပိုၵ်ႉ၊ ဢႃႇယူႉ(40)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- ၶိင်းဝီႉလူး+ၼၢႆးၵျွင်း၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်း၊ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ(5)မဵတ်ႉ၊ ယႃႈၽိူၵ်ႇ(5)လွတ်ႇ။

(8) ၸၢႆးၵၢင်၊ ဢႃႇယူႉ(32)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- လုင်းတုမ်ႇ+ပႃႈသွမ်ႇ၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းလူင်၊ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈၽိူၵ်ႇ(1)လွတ်ႇ။

(9) လုင်းမွင်ႇ၊ ဢႃႇယူႉ-(40)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- ပူႇမွၵ်ႇငိုၼ်း+ၼၢႆးမွၵ်ႇငိုၼ်း၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလၢၼ်း၊ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈၽိူၵ်ႇ(1)တဝ်ႈ။

(10) သြႃႇဝုၼ်ႇသေႃး၊ ဢႃႇယူႉ(57)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- ပူႇလႃႉ+ၼၢႆးၶမ်း၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ လၢၼ်း၊ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးယႃႈၽိူၵ်ႇ(1)တဝ်ႈ။

(11) သၢင်ႇလဵၵ်ႉ၊ ဢႃႇယူႉ(30)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- လုင်းထုၼ်း+ပႃႈၽွင်၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉ၊ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ(123)မဵတ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ(11)ၵေႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-(22/05/2020)ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈတီႉၺွပ်း ပၼ်တၢင်းၽိတ်း ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး တေမူၼ်ႉမႄးပၼ်ပႃး ၾိင်ႈယၢမ်ႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးလႄႈ ပိုင်ႈဢိင်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ” ဝႃႈၼႆ။လွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉမႃး ၵူႈတႃႇသေႇသေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈတီႈတီႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်ၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ၵၢင်းယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တေတိူဝ်းၶိုၼ်ႈၵေးတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းၼႆယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသူႇ၊သမ်း၊ ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်း သူႇသမ်း ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၸူးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး လႄႈ မၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်းၼမ်

 2021-09-17 ssppssa တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းၵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈမႄႈဢၢႆႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီႈၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉပၢႆႉလႅၼ်လိၼ်ထႆးၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်​​သေ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 11 လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...