News

News

Saturday
May, 18

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) တီႉၺွပ်းၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႊဝဵင်းမၢႆ(9) တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

By SSPP/SSA

ဝၼ်းထီႉ – 23/05/2020

ဝၼ်းထီႉ – 22/05/2020 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဢိူင်ႇပႃႇၵၢင်း၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢၼ်း၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(9) တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ-(22/05/2020)ၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၸၢႆး(9)ၵေႃႉ၊ ယိင်း(2)ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ(11)ၵေႃႉၼႆယူႇ။ ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်(11)ၼၼ်ႉ-

(1) ပႃႈငူၺ်ႇၼူႉ၊ ဢႃႇယူႉ(40)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- ၶိင်းၸၢႆး+ၼၢႆးၼူၼ်း၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈပၢၼ်း၊ ၸုမ်း(2)၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢၼ်း၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(9) တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ(29)မဵတ်ႉ။

(2) လုင်းထွၼ်း၊ ဢႃႇယူႉ(50)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- ၶိင်းသေႃး+ၼၢႆးၵျွင်း၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ဢုၼ်ႇ၊ ၸုမ်း(1) ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢၼ်း၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(9) တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ(132)မဵတ်ႉ။

(3) သၢင်ႇဢွင်ႇ၊ ဢႃႇယူႉ(36)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- လုင်းယုင်း+ပႃႈလီ၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈပၢင်ၸူင်၊ ၸုမ်း(1)၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢၼ်း၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(9) တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ(138)မဵတ်ႉ။

(4) ၼၢင်းလႃႉၵီႇ၊ ဢႃႇယူႉ(32)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- လုင်းသူႉ+ပႃႈၼုမ်ႇ၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈပၢင်ၸူင်၊ ၸုမ်း(1)၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈပၢၼ်း၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(9) တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ(325)မဵတ်ႉ။

(5) ၸၢႆးၵူမ်း၊ ဢႃႇယူႉ(30)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- လုင်းပၢၼ်း+ပႃႈလီ၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်း၊ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ(25)မဵတ်ႉ၊

(6) ၸၢႆးၶမ်းၽိတ်ႈ၊ ဢႃႇယူႉ(25)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- လုင်းၸၢႆး+ပႃႈၸၢမ်ႇ၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်း၊ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ(27)မဵတ်ႉ၊ ယႃႈၽိူၵ်ႇ(1)တဝ်ႈ၊ မၢၵ်ႇပွမ်းၶွၼ်ႉသၵ်ႉ(1)လုၵ်ႈ။

(7) လုင်းပပိုၵ်ႉ၊ ဢႃႇယူႉ(40)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- ၶိင်းဝီႉလူး+ၼၢႆးၵျွင်း၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈပႃႇၵၢင်း၊ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ(5)မဵတ်ႉ၊ ယႃႈၽိူၵ်ႇ(5)လွတ်ႇ။

(8) ၸၢႆးၵၢင်၊ ဢႃႇယူႉ(32)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- လုင်းတုမ်ႇ+ပႃႈသွမ်ႇ၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလိၼ်းလူင်၊ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈၽိူၵ်ႇ(1)လွတ်ႇ။

(9) လုင်းမွင်ႇ၊ ဢႃႇယူႉ-(40)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- ပူႇမွၵ်ႇငိုၼ်း+ၼၢႆးမွၵ်ႇငိုၼ်း၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလၢၼ်း၊ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈၽိူၵ်ႇ(1)တဝ်ႈ။

(10) သြႃႇဝုၼ်ႇသေႃး၊ ဢႃႇယူႉ(57)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- ပူႇလႃႉ+ၼၢႆးၶမ်း၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉ လၢၼ်း၊ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးယႃႈၽိူၵ်ႇ(1)တဝ်ႈ။

(11) သၢင်ႇလဵၵ်ႉ၊ ဢႃႇယူႉ(30)ပီႊ၊ ၸိုဝ်ႈဢူႈ/မႄႈ- လုင်းထုၼ်း+ပႃႈၽွင်၊ တီႈယူႇ- ဝၢၼ်ႈၸၢင်ႉ၊ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ(123)မဵတ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ(11)ၵေႃႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ-(22/05/2020)ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈတီႉၺွပ်း ပၼ်တၢင်းၽိတ်း ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး တေမူၼ်ႉမႄးပၼ်ပႃး ၾိင်ႈယၢမ်ႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးလႄႈ ပိုင်ႈဢိင်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ” ဝႃႈၼႆ။လွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉမႃး ၵူႈတႃႇသေႇသေဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူႈတီႈတီႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်ၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ၵၢင်းယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တေတိူဝ်းၶိုၼ်ႈၵေးတမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းၼႆယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(2)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ် ၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈႁူင်းႁေႃးလူင်ၼွင်ငိုၼ်း ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ် April 22...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းမႂ်ႇ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(35) လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ (15) ၼၼ်ႉ လူႇတၢၼ်း...

SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၽူႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ယူႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း (989) ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(9) သေ မီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈဝဵင်းမူႇၸေႈ လႄႈ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၊ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၊...

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ( SNLD) ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်(PNLO) နှင့် တအာင်းတပ်မတော် PSLF/TNLA တို့မှ...

https://ssppssa.org/2024/04/%e1%80%95%e1%80%a1%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9d%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80%a1%e1%80%99%e1%80%bb%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9e%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%9c%e1%80%bd%e1%80%90%e1%80%ba%e1%80%99%e1%80%bc-3/ #shanstatearmy #SSPPinfo #ရှမ်းပြည်တပ်မတေည်နေ့