News

News

Monday
June, 17

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

May 05, 2020

By SSPP/SSA

ဝၼ်းထီႉ – (04/05/2020) ၶၢဝ်းယၢမ်း(10:30)မူင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႁၢၼ်/ၶမ်းတႆး ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႊတွၼ်ႈ မၢႆ(10) လႆႈတၢင်တူဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၵႂႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလီ၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(16) တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ႁိူၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉသေ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ-(17/04/2020) ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ(17:00)မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်း လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉ ႁႅင်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်တူင်ႈ၊ ၼမ်ႉမေႃႇႁဵၵ်ႇ၊ ပၢင်ႇၶမ်း၊ ၼႃးၵေး၊ ၼႃးသေႃႉလႄႈ ပၢင်ၽၢတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းလီ၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(16)၊ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉၵွႆ ၵႂႃႇတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး သၽႃႇဝ ဢၼ်လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး-တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း(50)သႅၼ် တႃႇလင်ႁိူၼ်း (37)လင် ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ႁိူၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉသေ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထူပ်းၽေးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးၵွႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈ ၸႂ်ထိုင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ၶႃႈ။ ၾူၼ်ၵေႃႈတူၵ်းယူႇၵူႈပီႊ၊ လူမ်းၵေႃႈႁႅင်းယူႇ လွင်ႈလူႉသုမ်းၵေႃႈမီးယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီႊၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ႁိုဝ်ႉၵူၺ်း ၾူၼ်လူမ်းပေႃးႁႅင်းၼႃႇသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းပိဝ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈႁိူၼ်းၵူၼ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ သိုင်ႇၵူၼ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လဵၵ်းမုင်းလၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆပိဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းဢၼ်မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးၸွႆႈထႅမ်၊ မႃးၵဵပ်း သဵၼ်ႈမၢႆၵႂႃႇလၢႆလၢႆၵူၺ်း၊ ပီႊၼႆႉတႄႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ မႃးၸွႆႈထႅမ် ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းတႄႉတႄႉ”ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ႁိူၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉသေ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လူႉသုမ်းၼမ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းဢမ်ႇပေႃးၼမ် ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈလူႉသုမ်းသေ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸွႆႈ ထႅမ်ၵႂႃႇ။ လွင်ႈၽေးသၽႃႇဝၼႆႉ တေပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၼႆ ၽႂ်ဢမ်ႇၼပ်ႉသၢင်ႈႁူႉၸွမ်းလႆႈ။ ပေႃးပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵေႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယဝ်ႉ။ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ၶႃႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈပေႃႈႁႆႊမႄႈၼႃး/ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးၵူၺ်း”ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – မိူဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

မၼ်းၸဝ်ႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “လွင်ႈၽေးသၽႃႇဝၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသၽႃႇဝႁဝ်းလူႉ၊ တူၼ်ႈမႆႉ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇႁဝ်းဢေႇလႄႈပဵၼ်မႃး၊ လွင်ႈထိင်းသိမ်းသၽႃႇဝ ထိူၼ်ႇၶိူဝ်းၽိူဝ်မႆႉၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇသေ ႁေႉၵင်ႈထိင်းသိမ်းၵႂႃႇ။ ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ တူၼ်ႈမႆႉၵိင်ႇမႆႉလူင် ဢၼ်တေ ၸၢင်ႈလူမ်ႉတဵင်ႁိူၼ်း၊ ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး လူမ်ႉတဵင်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လီႁႃလၢႆးတၢင်းၵႅတ်ႇၶႄ ႁေႉၵင်ႈလူင်ႈၼႃႈၵႂႃႇ၊ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ” ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝႆႉပဵၼ်ပိူင် လူင်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၵူႈတႃႇသေႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ-(26/04/2020)ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်လူင်တူၵ်း လူမ်းလူင်ၽတ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးလူႉလႅဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇသၢႆး တူင်ႇဝဵင်းၵေႇသီႇၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်မိူၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...