News

News

Thursday
February, 22

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

May 05, 2020

By SSPP/SSA

ဝၼ်းထီႉ – (04/05/2020) ၶၢဝ်းယၢမ်း(10:30)မူင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႁၢၼ်/ၶမ်းတႆး ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸေႊတွၼ်ႈ မၢႆ(10) လႆႈတၢင်တူဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၵႂႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းလီ၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(16) တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ႁိူၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉသေ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ-(17/04/2020) ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ(17:00)မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်း လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉ ႁႅင်းလႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်တူင်ႈ၊ ၼမ်ႉမေႃႇႁဵၵ်ႇ၊ ပၢင်ႇၶမ်း၊ ၼႃးၵေး၊ ၼႃးသေႃႉလႄႈ ပၢင်ၽၢတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းလီ၊ ၸေႊဝဵင်းမၢႆ(16)၊ တူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉၵွႆ ၵႂႃႇတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆ။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေး သၽႃႇဝ ဢၼ်လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး-တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း(50)သႅၼ် တႃႇလင်ႁိူၼ်း (37)လင် ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ႁိူၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉသေ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထူပ်းၽေးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉႁိူၼ်းယေးၵွႆၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈ ၸႂ်ထိုင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ၶႃႈ။ ၾူၼ်ၵေႃႈတူၵ်းယူႇၵူႈပီႊ၊ လူမ်းၵေႃႈႁႅင်းယူႇ လွင်ႈလူႉသုမ်းၵေႃႈမီးယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီႊၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ႁိုဝ်ႉၵူၺ်း ၾူၼ်လူမ်းပေႃးႁႅင်းၼႃႇသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လဵၵ်းမုင်းႁိူၼ်းပိဝ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈႁိူၼ်းၵူၼ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ သိုင်ႇၵူၼ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လဵၵ်းမုင်းလၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆပိဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းဢၼ်မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးၸွႆႈထႅမ်၊ မႃးၵဵပ်း သဵၼ်ႈမၢႆၵႂႃႇလၢႆလၢႆၵူၺ်း၊ ပီႊၼႆႉတႄႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ မႃးၸွႆႈထႅမ် ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းတႄႉတႄႉ”ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ႁိူၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးလူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉသေ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လူႉသုမ်းၼမ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈလူႉသုမ်းဢမ်ႇပေႃးၼမ် ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈလူႉသုမ်းသေ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸွႆႈ ထႅမ်ၵႂႃႇ။ လွင်ႈၽေးသၽႃႇဝၼႆႉ တေပဵၼ်မိူဝ်ႈလႂ်ၼႆ ၽႂ်ဢမ်ႇၼပ်ႉသၢင်ႈႁူႉၸွမ်းလႆႈ။ ပေႃးပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းႁဝ်းၶႃႈ တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵေႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယဝ်ႉ။ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ၶႃႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈပေႃႈႁႆႊမႄႈၼႃး/ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးၵူၺ်း”ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – မိူဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

မၼ်းၸဝ်ႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “လွင်ႈၽေးသၽႃႇဝၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသၽႃႇဝႁဝ်းလူႉ၊ တူၼ်ႈမႆႉ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇႁဝ်းဢေႇလႄႈပဵၼ်မႃး၊ လွင်ႈထိင်းသိမ်းသၽႃႇဝ ထိူၼ်ႇၶိူဝ်းၽိူဝ်မႆႉၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇသေ ႁေႉၵင်ႈထိင်းသိမ်းၵႂႃႇ။ ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ တူၼ်ႈမႆႉၵိင်ႇမႆႉလူင် ဢၼ်တေ ၸၢင်ႈလူမ်ႉတဵင်ႁိူၼ်း၊ ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေး လူမ်ႉတဵင်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လီႁႃလၢႆးတၢင်းၵႅတ်ႇၶႄ ႁေႉၵင်ႈလူင်ႈၼႃႈၵႂႃႇ၊ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ” ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝႆႉပဵၼ်ပိူင် လူင်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၵူႈတႃႇသေႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ-(26/04/2020)ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်လူင်တူၵ်း လူမ်းလူင်ၽတ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးလူႉလႅဝ် တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇသၢႆး တူင်ႇဝဵင်းၵေႇသီႇၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈၸွႆႈထႅမ်မိူၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး/ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (07:00)မူင်းတေႃႇထိုင်ဝၢႆးဝၼ်း (15:00) မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉ...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇ တႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈလၢတ်ႈပႃးၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်း

ဢိင်ဢဝ်ၼိူဝ် မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် မတ်ႉတႃ (6) တႃႇႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13/02/2024 ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၽွတ်ႈ ႁႅၼ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၾၢႆႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ လၢတ်ႈပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇတေ...