News

News

Thursday
February, 22

ပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(62)ပီႊ

 ၶၢဝ်ႇ-SSPP info

May 21, 2020

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆး လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး မီးၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸမ်ႁဵင် တီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဝၢၼ်ႈႁႆး တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးၵွၼ်ၵၢင်။

ဝၼ်းထီႉ 21.5.2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (6:45)မူင်း တေႃႇထိုင် (7:48)မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(62)ပီ၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း 800 ပၢႆ သေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈလႄႈၶူၼ်ႉၶႆႈၼႂ်း ပိုၼ်းၸႅၼ်ႇ ပဵၼ်မႃး လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လၢတ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉလုၵ်ႈတပ်ႉဝႃႈ“ပေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ မိူၼ်ပပ်ႉပိုၼ်းႁဝ်းႁၢႆၼိုင်ႈပပ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်း ႁႂ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇပႃလႄႈၼမ်ႉ၊ တႃႇႁႂ်ႈတႆးႁဝ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈၽၢၼ်ႇသၢင်းၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းတေ ၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉလႆႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်း လူဝ်ႇၽွမ်ႉ သဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်သေ တေႃႇသူႈၽူႈၶဵၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇ၊ ယႃႇလိုမ်းဝႃႈႁဝ်းပဵၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ” ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19(Covid-19) သေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင် တေႃႉတႄႉႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မၢႆတွင်း ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းလူင်လိုမ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း”ဝႃႈၼႆ။ တီႈၼင်ႈၵူၼ်းၶိုၼ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ယၢၼ်ၵၼ် 3 ထတ်း၊ ၸႅၵ်ႇပႃး ၽႅၼ်ႇတူမ်း သူပ်း၊ တမ်းပႃးၼမ်ႉလၢင်ႉမိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လႆႈတႄႇမႃးမိူဝ်ႈ 1958 ၼီႈ လိူၼ်မေႇ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇဝၢၼ်ႇၸိူဝ်ႉၽၼ်း ပူၵ်းတင်ႈလႆႈမႃး တပ်ႉၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃ ၸိုင်ႈတႆး၊ သိုပ်ႇပူၵ်းတင်ႈလႆႈမႃး တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ၸိုင်ႈတႆး(SSIA)၊ တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး(SNUF)၊ သွင်တပ်ႉ SSIA လႄႈSNUF ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈပႃးတပ်ႉၸဝ်ႈၾႃႉၵူဝ်းၵၢင်ႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပူၵ်းတင်ႈလႆႈမႃး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ24.4.1964ၼီႈ၊ ထိုင်မႃးပီႊ 1971 ၼီႈၼၼ်ႉ ပူၵ်းတင်ႈလႆႈမႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိုင်ႈတႆး May 21, ဝၼ်းၼႆႉ ဝၢၼ်ႇပိုၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႃးၼႆ ၽႂ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈထဵင်။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပီႇတုၸိတ်ႉ PNO ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ PNO သၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် သေ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း လႆႈလူႉၵွႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ