News

News

Monday
June, 17

ပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(62)ပီႊ

 ၶၢဝ်ႇ-SSPP info

May 21, 2020

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆး လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး မီးၵူၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸမ်ႁဵင် တီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဝၢၼ်ႈႁႆး တူင်ႇဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးၵွၼ်ၵၢင်။

ဝၼ်းထီႉ 21.5.2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် (6:45)မူင်း တေႃႇထိုင် (7:48)မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈထူၼ်ႈ(62)ပီ၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၼ်ႁႅင်း 800 ပၢႆ သေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈလႄႈၶူၼ်ႉၶႆႈၼႂ်း ပိုၼ်းၸႅၼ်ႇ ပဵၼ်မႃး လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး လၢတ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉလုၵ်ႈတပ်ႉဝႃႈ“ပေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ မိူၼ်ပပ်ႉပိုၼ်းႁဝ်းႁၢႆၼိုင်ႈပပ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်း ႁႂ်ႈမိူၼ်ၼင်ႇပႃလႄႈၼမ်ႉ၊ တႃႇႁႂ်ႈတႆးႁဝ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈၽၢၼ်ႇသၢင်းၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းတေ ၵႂႃႇထႅင်ႈၶၢဝ်းႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉလႆႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလႄႈတပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်း လူဝ်ႇၽွမ်ႉ သဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်သေ တေႃႇသူႈၽူႈၶဵၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇ၊ ယႃႇလိုမ်းဝႃႈႁဝ်းပဵၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ” ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ“ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19(Covid-19) သေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင် တေႃႉတႄႉႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မၢႆတွင်း ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းလူင်လိုမ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း”ဝႃႈၼႆ။ တီႈၼင်ႈၵူၼ်းၶိုၼ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ယၢၼ်ၵၼ် 3 ထတ်း၊ ၸႅၵ်ႇပႃး ၽႅၼ်ႇတူမ်း သူပ်း၊ တမ်းပႃးၼမ်ႉလၢင်ႉမိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လႆႈတႄႇမႃးမိူဝ်ႈ 1958 ၼီႈ လိူၼ်မေႇ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉသေ သိုပ်ႇဝၢၼ်ႇၸိူဝ်ႉၽၼ်း ပူၵ်းတင်ႈလႆႈမႃး တပ်ႉၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃ ၸိုင်ႈတႆး၊ သိုပ်ႇပူၵ်းတင်ႈလႆႈမႃး တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ၸိုင်ႈတႆး(SSIA)၊ တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး(SNUF)၊ သွင်တပ်ႉ SSIA လႄႈSNUF ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈပႃးတပ်ႉၸဝ်ႈၾႃႉၵူဝ်းၵၢင်ႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပူၵ်းတင်ႈလႆႈမႃး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSA) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ24.4.1964ၼီႈ၊ ထိုင်မႃးပီႊ 1971 ၼီႈၼၼ်ႉ ပူၵ်းတင်ႈလႆႈမႃး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိုင်ႈတႆး May 21, ဝၼ်းၼႆႉ ဝၢၼ်ႇပိုၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႃးၼႆ ၽႂ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈထဵင်။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...