News

News

Wednesday
April, 24

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼမ်ႉပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉ တူင်ႇဝဵင်းၵေႇသီႇ

April, 27 ဝၼ်း

By SSPP/SSA

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လႄႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း၊ ၽၢႆ၊ ယွင်ၼမ်ႉလႄႈ ၾႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

ဝၼ်းထီႉ- 23/04/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ- 25/04/2020 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်/ၸၢႆးသႅင် ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးမိူင်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း798 ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ တႃႇလဵင်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းမွၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶၢႆးလူင်၊ ဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉ၊ ၸေႊဝဵင်းၵေႇသီႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – မိူဝ်ႈၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းသိုၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶၢႆးလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၽၢႆဢၼ်ၼႆႉ ႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈမီး တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း/ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇတေသိုဝ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်၊ သၢႆး၊ လိၼ်ယၢင်၊  ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈတိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းပဵၼ်သေပွၵ်ႈ။ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်/ ၸၢႆးသႅင် ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးမိူင်း တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း798ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်မႃးဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ၽၢႆၼမ်ႉ တႃႇလဵင်ႉလုၵ်ႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်း သူၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယူႇၶႃႈ”ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆဢၼ်ၼႆႉ တႄႇဝၼ်းထီႉ – 23/04/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ-25/04/2020 ၼႆႉ လႆႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ။ ၼိုင်ႈဝၼ်းႁႅင်းၵူၼ်း ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆဢၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်မီးယူႇ(60)ပၢႆ” ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ- မိူဝ်ႈၽွင်းၵူၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ

မၼ်းၸဝ်ႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆဢၼ်ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း တေဢမ်ႇထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼမ်ႉႁႅင်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼမ်ႉတေဢမ်ႇႁႅင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇႁိမ်းႁွမ်းၽၢႆဝႆႉ  မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၺ်ႈ(80)တူၼ်ႈလႄႈ မႆႉၶႆႉ၊ မႆႉတွင်း၊ မႆႉလိူဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ (200) တူၼ်ႈပၢႆ။ ၽၢႆၼမ်ႉဢၼ်ၼႆႉ တႃႇလဵင်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းမွၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၶၢႆးလူင်”ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ၽၢႆဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ

တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆဢၼ်ၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း- မၢၵ်ႇဢုတ်ႇ(1000)လုၵ်ႈ၊ သၢႆးၼမ်ႉ(5)လမ်း၊ လိၼ်ယၢင် (100)ထူင်၊ မၢၵ်ႇႁိၼ်(5)လမ်း၊ မႆႉလၵ်းႁူဝ်ႉ တႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉၽၢႆ(40)လႅမ်ႈ၊ ၸိူၵ်ႈလဵၵ်းတႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉ (10)ၵဵၼ်လႄႈ ၸရိၵ်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း(3,340,000)ၵျၢပ်ႈ ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – လွတ်ႇၼမ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၽၢႆသေ တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈတမ်းဝၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးယူႇၵူႈပီႊပီႊ။ တႃႇၼႂ်းပီႊ2020ၼီႊၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈယၼ်ႇဝႆႉငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ (10,000)သႅၼ်ၵျၢပ်ႈလႄႈ တႃႇပူၵ်းပွင်းၽဝၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်(5,000)သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၼႆယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2)

ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင် ၽိုၵ်းလိုမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ (2) ၼႂ်းပီႊ ( 2024)ၼီႊ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ...

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်း ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမႆၢ (8) ဢိူင်ႇ မိူင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် မၢသ်ႉ...

SSPP/SSA ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ် ႁွင်ႈၼမ်ႉ/မိူင် ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ဢိင်ၼိူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃး သေ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႇသၢင်ႇၽၢႆႁိၼ် လႄႈ ႁွင်ႈမိူင် တႃႇၵႅတ်ႇၸႂ်ႉၼမ်ႉၼႃး ပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ႉၼႃး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...