News

News

Tuesday
September, 26

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼမ်ႉပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉ တူင်ႇဝဵင်းၵေႇသီႇ

April, 27 ဝၼ်း

By SSPP/SSA

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လႄႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း၊ ၽၢႆ၊ ယွင်ၼမ်ႉလႄႈ ၾႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

ဝၼ်းထီႉ- 23/04/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ- 25/04/2020 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်/ၸၢႆးသႅင် ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးမိူင်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း798 ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ တႃႇလဵင်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းမွၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶၢႆးလူင်၊ ဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉ၊ ၸေႊဝဵင်းၵေႇသီႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – မိူဝ်ႈၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းသိုၵ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶၢႆးလူင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၽၢႆဢၼ်ၼႆႉ ႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ၊ ႁဝ်းၶႃႈမီး တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း/ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇတေသိုဝ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်၊ သၢႆး၊ လိၼ်ယၢင်၊  ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈတိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းပဵၼ်သေပွၵ်ႈ။ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်/ ၸၢႆးသႅင် ၽူႈၵွၼ်းပၢႆးမိူင်း တပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း798ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်မႃးဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်ၽၢႆၼမ်ႉ တႃႇလဵင်ႉလုၵ်ႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်း သူၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယူႇၶႃႈ”ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆဢၼ်ၼႆႉ တႄႇဝၼ်းထီႉ – 23/04/2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ-25/04/2020 ၼႆႉ လႆႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ။ ၼိုင်ႈဝၼ်းႁႅင်းၵူၼ်း ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆဢၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်မီးယူႇ(60)ပၢႆ” ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ- မိူဝ်ႈၽွင်းၵူၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆ

မၼ်းၸဝ်ႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆဢၼ်ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း တေဢမ်ႇထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼမ်ႉႁႅင်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼမ်ႉတေဢမ်ႇႁႅင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇႁိမ်းႁွမ်းၽၢႆဝႆႉ  မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၺ်ႈ(80)တူၼ်ႈလႄႈ မႆႉၶႆႉ၊ မႆႉတွင်း၊ မႆႉလိူဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ (200) တူၼ်ႈပၢႆ။ ၽၢႆၼမ်ႉဢၼ်ၼႆႉ တႃႇလဵင်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းမွၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၶၢႆးလူင်”ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – ၽၢႆဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ

တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆဢၼ်ၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း- မၢၵ်ႇဢုတ်ႇ(1000)လုၵ်ႈ၊ သၢႆးၼမ်ႉ(5)လမ်း၊ လိၼ်ယၢင် (100)ထူင်၊ မၢၵ်ႇႁိၼ်(5)လမ်း၊ မႆႉလၵ်းႁူဝ်ႉ တႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉၽၢႆ(40)လႅမ်ႈ၊ ၸိူၵ်ႈလဵၵ်းတႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉ (10)ၵဵၼ်လႄႈ ၸရိၵ်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း(3,340,000)ၵျၢပ်ႈ ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႊ – လွတ်ႇၼမ်ႉဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၽၢႆသေ တႃႇဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ

ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈတမ်းဝၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးယူႇၵူႈပီႊပီႊ။ တႃႇၼႂ်းပီႊ2020ၼီႊၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈယၼ်ႇဝႆႉငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ (10,000)သႅၼ်ၵျၢပ်ႈလႄႈ တႃႇပူၵ်းပွင်းၽဝၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်(5,000)သႅၼ်ၵျၢပ်ႈ ၼႆယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇSSPP/SSA ဢွၼ် ႁူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႄးသိူဝ်ႇတၢင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

SSPPInfo26-09-2023 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်ဢုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၼႃႇၼႆလႄႈ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

SSPPInfo25/09/2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢႇပၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

SSPPInfo25-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ24-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)ၵေႃႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈတေႃႉသၢႆးသိူဝ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

SSPPInfo24-09-2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(7)ၵေႃႉထေႃႈ(1) လမ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈတၢင်ႇသၢႆးသိူဝ်ႇသၢႆး...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းလူင် ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး

SSPPInfo23-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်း သဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းလူင် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ21-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

SSPPInfo20-09-2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈ ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19-09-2023ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:15 မူင်းတေႃႇထိုင် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4:00မူင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉ ႁၢၼ်...