News

News

Thursday
September, 28

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆလႄႈ ၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉ ဢိၵ်ႇႁွင်ႈမိုင်ၼႃး ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်မႂ်ႇသုင် တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

April 12,2020
By – SSPP/ SSA
ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈယၼ်ႇ ဝႆႉတူဝ်ငိုၼ်း တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမွၵ်ႈ(10,000)သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ငိုၼ်းတႃႇ ပူၵ်းပွင်ၸွႆႈထႅမ်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼၼ်ႉ လႆႈယၼ်ႇဝႆႉမွၵ်ႈ(5,000)သႅၼ်ပျႃး ယူႇ။
ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼမ်ႉ၊ ၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉလႄႈ ႁွင်ႈမိုင်ၼႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼီႊ တေႃႇထိုင် ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၶွၼ်ႈဢဝ် ႁႅင်းၵူၼ်း၊ ႁႅင်းငိုၼ်း၊ ႁႅင်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ႁႅင်းလူင်(3)ႁႅင်းသေ လႆႈတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ တွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်မႂ်ႇသုင် တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းမႃးၶပ်ႉၶပ်ႉတၢမ်းတၢမ်းယူႇ။
ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ တေႃႇထိုင် လိူၼ်မၢတ်ႉ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ငဝ်ႈ ငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ် တီႈမႄႈၼမ်ႉ သႃႈ တၢင်းယၢဝ်းမီးမွၵ်ႈ(116)ထတ်း၊ တၢင်းလိုၵ်ႉပိုၼ်ႉၽၢႆလႄႈ တၢင်းသုင်ၽၢႆႁူမ်ႈၵၼ်မီးမွၵ်ႈ(16) ထတ်းသေ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈပႃးၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉမႂ်ႇ(1)လင်ယူႇ။
ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႇပီႇ 10 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢေႇပီႇ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်မႂ်ႇသုင် ပေႃးတေၸၢင်ႈမႄႇၶႂၢၵ်ႈတိူဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလႆႈလီၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇသၢင်ႈၶုတ်းႁွင်ႈမိုင်ၼႃး တၢင်းယၢဝ်းၵႆမီးမွၵ်ႈ(1)လၵ်း၊ တၢင်းလိုၵ်ႉမီးမွၵ်ႈ(8)ထတ်း သေ တၢင်းၵႂၢင်းမီးမွၵ်ႈ(4)ထတ်း ၼႆယူႇ။
ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းႁူဝ်ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈၶုတ်းႁွင်ႈမိုင်ၼႃး တၢင်းယၢဝ်းၵႆမီးမွၵ်ႈ(1) လၵ်း၊ တၢင်းၵႂၢင်း မီး(4)ထတ်းလႄႈ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉ(1)လင် ဢိၵ်ႇၵူင်းၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉၼမ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇ သင်ႇၶႃႇရႁၢၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မႂ်ႇသုင် မႃးယူႇ။
ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ၊ ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလႄႈ ယွင်ၼမ်ႉ ဢိၵ်ႇၾႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ်မႄႈၼမ်ႉသႃႈ ပီႊ 2020 ၼီႊ
ဝၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ – 20.1.2020 တေႃႇထိုင် 6.3.2020
တၢင်းယၢဝ်းၽၢႆ – 116 ထတ်း
တၢင်းလိုၵ်ႉပိုၼ်ႉၽၢႆႁူမ်ႈတၢင်းသုင်ၽၢႆ – 16 ထတ်း
ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း
တွၼ်ႈမၢႆ(1) မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ်မႄႈၼမ်ႉသႃႈ

တွၼ်ႈမၢႆ(2) ၽၢႆႁိၼ်မႄႈၼမ်ႉသႃႈ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉ ပီႊ 2020 ၼီႊ
ဝၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ – 20.1.2020 တေႃႇထိုင် 6.3.2020
ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း
တွၼ်ႈမၢႆ(1) မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈ ၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုၼ်ႉၼမ်ႉ

တွၼ်ႈမၢႆ(2) ၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁွင်ႈမိုင်ၼႃး ပီႊ 2020 ၼီႊ
ဝၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ – 10.4.2020 တေႃႇထိုင် 12.4.2020
တၢင်းယၢဝ်းၵႆ – 1 လၵ်း
တၢင်းၵႂၢင်း – 4 ထတ်း
တၢင်းလိုၵ်ႉ – 8 ထတ်း
ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း
တွၼ်ႈမၢႆ(1) မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၶုတ်းႁွင်ႈမိုင်ၼႃး

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉလႄႈ ႁွင်ႈမိုင်ၼႃး ပီႊ 2019 ၼီႊ
ဝၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ – ပီႊ 2019 ၼီႊ
တၢင်းယၢဝ်းႁွင်ႈမိုင် – 1 လၵ်း
တၢင်းၵႂၢင်းႁွင်ႈမိုင် – 4 ထတ်း
ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း
တွၼ်ႈမၢႆ(1) ၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉလႄႈ ႁွင်ႈမိုင်ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

SSPPInfo27-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 27-09-2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(16)ၵေႃႉ...

ၸုမ်းၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

SSPPInfo27/09/2023 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ ငိုၼ်း တႃႇၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵေႃႊပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈတႆး SSYCBC လႆႈဢွၼ် ၵၼ်လူင်း...

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇSSPP/SSA ဢွၼ် ႁူဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းမႄးသိူဝ်ႇတၢင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ

SSPPInfo26-09-2023 ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၾၢႆႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် မႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ် သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ပဵၼ်ၵူမ်ႇပဵၼ်ဢုင် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ၼႃႇၼႆလႄႈ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

SSPPInfo25/09/2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢႇပၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23/09/2023 ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

SSPPInfo25-09-2023ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်း ဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး ၼၼ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ24-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း (8)ၵေႃႉၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈတေႃႉသၢႆးသိူဝ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

SSPPInfo24-09-2023 ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23-09-2023ၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁႅင်းၵူၼ်းသိုၵ်း(7)ၵေႃႉထေႃႈ(1) လမ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈတၢင်ႇသၢႆးသိူဝ်ႇသၢႆး...