News

News

Thursday
June, 20

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆလႄႈ ၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉ ဢိၵ်ႇႁွင်ႈမိုင်ၼႃး ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်မႂ်ႇသုင် တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

April 12,2020
By – SSPP/ SSA
ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈယၼ်ႇ ဝႆႉတူဝ်ငိုၼ်း တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမွၵ်ႈ(10,000)သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ငိုၼ်းတႃႇ ပူၵ်းပွင်ၸွႆႈထႅမ်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼၼ်ႉ လႆႈယၼ်ႇဝႆႉမွၵ်ႈ(5,000)သႅၼ်ပျႃး ယူႇ။
ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼမ်ႉ၊ ၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉလႄႈ ႁွင်ႈမိုင်ၼႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼီႊ တေႃႇထိုင် ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၶွၼ်ႈဢဝ် ႁႅင်းၵူၼ်း၊ ႁႅင်းငိုၼ်း၊ ႁႅင်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ႁႅင်းလူင်(3)ႁႅင်းသေ လႆႈတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ တွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်မႂ်ႇသုင် တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းမႃးၶပ်ႉၶပ်ႉတၢမ်းတၢမ်းယူႇ။
ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ တေႃႇထိုင် လိူၼ်မၢတ်ႉ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ငဝ်ႈ ငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ် တီႈမႄႈၼမ်ႉ သႃႈ တၢင်းယၢဝ်းမီးမွၵ်ႈ(116)ထတ်း၊ တၢင်းလိုၵ်ႉပိုၼ်ႉၽၢႆလႄႈ တၢင်းသုင်ၽၢႆႁူမ်ႈၵၼ်မီးမွၵ်ႈ(16) ထတ်းသေ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈပႃးၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉမႂ်ႇ(1)လင်ယူႇ။
ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႇပီႇ 10 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢေႇပီႇ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်မႂ်ႇသုင် ပေႃးတေၸၢင်ႈမႄႇၶႂၢၵ်ႈတိူဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလႆႈလီၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇသၢင်ႈၶုတ်းႁွင်ႈမိုင်ၼႃး တၢင်းယၢဝ်းၵႆမီးမွၵ်ႈ(1)လၵ်း၊ တၢင်းလိုၵ်ႉမီးမွၵ်ႈ(8)ထတ်း သေ တၢင်းၵႂၢင်းမီးမွၵ်ႈ(4)ထတ်း ၼႆယူႇ။
ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းႁူဝ်ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈၶုတ်းႁွင်ႈမိုင်ၼႃး တၢင်းယၢဝ်းၵႆမီးမွၵ်ႈ(1) လၵ်း၊ တၢင်းၵႂၢင်း မီး(4)ထတ်းလႄႈ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉ(1)လင် ဢိၵ်ႇၵူင်းၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉၼမ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇ သင်ႇၶႃႇရႁၢၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မႂ်ႇသုင် မႃးယူႇ။
ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ၊ ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလႄႈ ယွင်ၼမ်ႉ ဢိၵ်ႇၾႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ်မႄႈၼမ်ႉသႃႈ ပီႊ 2020 ၼီႊ
ဝၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ – 20.1.2020 တေႃႇထိုင် 6.3.2020
တၢင်းယၢဝ်းၽၢႆ – 116 ထတ်း
တၢင်းလိုၵ်ႉပိုၼ်ႉၽၢႆႁူမ်ႈတၢင်းသုင်ၽၢႆ – 16 ထတ်း
ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း
တွၼ်ႈမၢႆ(1) မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ်မႄႈၼမ်ႉသႃႈ

တွၼ်ႈမၢႆ(2) ၽၢႆႁိၼ်မႄႈၼမ်ႉသႃႈ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉ ပီႊ 2020 ၼီႊ
ဝၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ – 20.1.2020 တေႃႇထိုင် 6.3.2020
ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း
တွၼ်ႈမၢႆ(1) မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈ ၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုၼ်ႉၼမ်ႉ

တွၼ်ႈမၢႆ(2) ၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁွင်ႈမိုင်ၼႃး ပီႊ 2020 ၼီႊ
ဝၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ – 10.4.2020 တေႃႇထိုင် 12.4.2020
တၢင်းယၢဝ်းၵႆ – 1 လၵ်း
တၢင်းၵႂၢင်း – 4 ထတ်း
တၢင်းလိုၵ်ႉ – 8 ထတ်း
ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း
တွၼ်ႈမၢႆ(1) မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၶုတ်းႁွင်ႈမိုင်ၼႃး

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉလႄႈ ႁွင်ႈမိုင်ၼႃး ပီႊ 2019 ၼီႊ
ဝၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ – ပီႊ 2019 ၼီႊ
တၢင်းယၢဝ်းႁွင်ႈမိုင် – 1 လၵ်း
တၢင်းၵႂၢင်းႁွင်ႈမိုင် – 4 ထတ်း
ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း
တွၼ်ႈမၢႆ(1) ၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉလႄႈ ႁွင်ႈမိုင်ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် တိုၼ်းလင်း ၵႃႈၸိူဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူၼ်ႇ 15 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:40 မူင်း...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...