News

News

Wednesday
February, 28

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆလႄႈ ၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉ ဢိၵ်ႇႁွင်ႈမိုင်ၼႃး ပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်မႂ်ႇသုင် တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

April 12,2020
By – SSPP/ SSA
ၼႂ်းပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈယၼ်ႇ ဝႆႉတူဝ်ငိုၼ်း တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမွၵ်ႈ(10,000)သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ငိုၼ်းတႃႇ ပူၵ်းပွင်ၸွႆႈထႅမ်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼၼ်ႉ လႆႈယၼ်ႇဝႆႉမွၵ်ႈ(5,000)သႅၼ်ပျႃး ယူႇ။
ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆၼမ်ႉ၊ ၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉလႄႈ ႁွင်ႈမိုင်ၼႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ ၼႂ်းပီႊ 2019 ၼီႊ တေႃႇထိုင် ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၶွၼ်ႈဢဝ် ႁႅင်းၵူၼ်း၊ ႁႅင်းငိုၼ်း၊ ႁႅင်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ႁႅင်းလူင်(3)ႁႅင်းသေ လႆႈတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ တွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်မႂ်ႇသုင် တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းမႃးၶပ်ႉၶပ်ႉတၢမ်းတၢမ်းယူႇ။
ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ တေႃႇထိုင် လိူၼ်မၢတ်ႉ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼၼ်ႉ ငဝ်ႈ ငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ် တီႈမႄႈၼမ်ႉ သႃႈ တၢင်းယၢဝ်းမီးမွၵ်ႈ(116)ထတ်း၊ တၢင်းလိုၵ်ႉပိုၼ်ႉၽၢႆလႄႈ တၢင်းသုင်ၽၢႆႁူမ်ႈၵၼ်မီးမွၵ်ႈ(16) ထတ်းသေ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈပႃးၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉမႂ်ႇ(1)လင်ယူႇ။
ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႇပီႇ 10 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ဢေႇပီႇ 12 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊၼႆႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်မႂ်ႇသုင် ပေႃးတေၸၢင်ႈမႄႇၶႂၢၵ်ႈတိူဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉလႆႈလီၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇသၢင်ႈၶုတ်းႁွင်ႈမိုင်ၼႃး တၢင်းယၢဝ်းၵႆမီးမွၵ်ႈ(1)လၵ်း၊ တၢင်းလိုၵ်ႉမီးမွၵ်ႈ(8)ထတ်း သေ တၢင်းၵႂၢင်းမီးမွၵ်ႈ(4)ထတ်း ၼႆယူႇ။
ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းႁူဝ်ပီႊ 2019 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈၶုတ်းႁွင်ႈမိုင်ၼႃး တၢင်းယၢဝ်းၵႆမီးမွၵ်ႈ(1) လၵ်း၊ တၢင်းၵႂၢင်း မီး(4)ထတ်းလႄႈ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉ(1)လင် ဢိၵ်ႇၵူင်းၸၢၵ်ႈၾႆးၾႃႉၼမ်ႉ ပုၼ်ႈတႃႇ သင်ႇၶႃႇရႁၢၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မႂ်ႇသုင် မႃးယူႇ။
ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈတွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ၊ ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းလႄႈ ယွင်ၼမ်ႉ ဢိၵ်ႇၾႆးၾႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ်မႄႈၼမ်ႉသႃႈ ပီႊ 2020 ၼီႊ
ဝၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ – 20.1.2020 တေႃႇထိုင် 6.3.2020
တၢင်းယၢဝ်းၽၢႆ – 116 ထတ်း
တၢင်းလိုၵ်ႉပိုၼ်ႉၽၢႆႁူမ်ႈတၢင်းသုင်ၽၢႆ – 16 ထတ်း
ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း
တွၼ်ႈမၢႆ(1) မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈၽၢႆႁိၼ်မႄႈၼမ်ႉသႃႈ

တွၼ်ႈမၢႆ(2) ၽၢႆႁိၼ်မႄႈၼမ်ႉသႃႈ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉ ပီႊ 2020 ၼီႊ
ဝၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ – 20.1.2020 တေႃႇထိုင် 6.3.2020
ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း
တွၼ်ႈမၢႆ(1) မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈ ၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုၼ်ႉၼမ်ႉ

တွၼ်ႈမၢႆ(2) ၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉ ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁွင်ႈမိုင်ၼႃး ပီႊ 2020 ၼီႊ
ဝၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ – 10.4.2020 တေႃႇထိုင် 12.4.2020
တၢင်းယၢဝ်းၵႆ – 1 လၵ်း
တၢင်းၵႂၢင်း – 4 ထတ်း
တၢင်းလိုၵ်ႉ – 8 ထတ်း
ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း
တွၼ်ႈမၢႆ(1) မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၶုတ်းႁွင်ႈမိုင်ၼႃး

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉလႄႈ ႁွင်ႈမိုင်ၼႃး ပီႊ 2019 ၼီႊ
ဝၼ်းၵေႃႇသၢင်ႈ – ပီႊ 2019 ၼီႊ
တၢင်းယၢဝ်းႁွင်ႈမိုင် – 1 လၵ်း
တၢင်းၵႂၢင်းႁွင်ႈမိုင် – 4 ထတ်း
ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း
တွၼ်ႈမၢႆ(1) ၵူင်းၸၢၵ်ႈတိုတ်ႉၼမ်ႉလႄႈ ႁွင်ႈမိုင်ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ် ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈၵၢၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26/02/2024...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(18)ၼမ်ႉတူႈ ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(8) ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20-21/02/2024 ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း ၼၼ်ႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ် ႁဵတ်းပၼ်ယွင်ၼမ်ႉ ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ၊ တႃႇပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (20) ၵျွၵ်ႉမႄး ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(11) ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸွႆႈထႅမ်ႁဵတ်းယွင်ၼမ်ႉ၊...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...