News

News

Sunday
October, 1

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (10) ၊ SSPP/SSAA ၶိုၼ်ႈၵေးသူၼ်းတုမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

ၶၢဝ်ႇ – sspp info

March 9, 2020

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (10) ၊ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺုႇ တႃႇပူင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၽိတ်ႈပၢင်းပႃးသင်ႇၶၸဝ်ႈလၢႆႁူဝ်ၵျွင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်တၢင်း ႁၼ်ထိုင်။

ဝၼ်းတီႈ 09,03,2020  ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် (09:35) ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (10) ၊ SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ဢွင်ႈတီႈ ၵျွင်းလူင်ၼမ်ႉမႃႉ ၊ၸုမ်းမၢႆ (4) ၊ဢိူင်ႇၼႃးၼိဝ်ႉ ၊တူင်ႇဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈၽိတ်ႈပၢင်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ (35)ၵျွင်း ၊ ႁူမ်ႈပႃးမေႃသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး လႄႈ ၵေႃႇမတီႇပွင်ၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺုႇ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ (271) ၵေႃႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လူဢၢၼ်ႇသပ်းလႅင်းၼေ ပပ်ႉပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁူင်းႁဵၼ်းပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးတႆး `မ’ ႁႃႈတူဝ်ႈလႄႈ ႁူမ်ႈပႃး ႁူင်းႁဵၼ်း သႃႇသၼႃႇ (ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ) ပေႃးတေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇ လႆႈၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ သူၼ်းတုမ်ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသွၼ်ၵႂႃႇၵူႈႁူင်းႁဵၼ်း/ လုၵ်ႉတီႈလုမ်း ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (10) တေလူႇ တၢၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ပပ်ႉ ၊ၵမ်တႅမ်ႈ လႄႈၶိူင်ႈဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းပၢင်သွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၶၢဝ်းမႆႈ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺုႇၸေႈဝဵင်းမၢႆ (10) တေမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈသေ သူၼ်းတုမ်ပၼ်ႁႅင်းၵူႈႁူင်းႁဵၼ်း /လူင်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ တိုဝ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ထတ်းလွင်ႈယူႇပိူင်ၵိၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈမေႃသွၼ် ၊ ထၢင်ၽၢႆႈ ၊လွင်ႈမူတ်းသႂ် လႄႈ လူင်းမေးပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႇမတီႇႁူင်းႁဵၼ်းၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး၊  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တမ်းဝၢင်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo20/09/2023ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 13)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21.06.2023 ၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ (13) မေႃသွၼ် တႃႇတေပူင်သွၼ်လႆႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ဢွင်ႈတီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (SSYCBC) လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ...