News

News

Wednesday
July, 17

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(73)ပီႊတဵမ်

Featured in:

February,7.2020

By – SSPP/ SSA

ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈငဝ်ႈငႃႇ လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ပီႊ 1947 ၼီႊၼၼ်ႉသေ ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ် ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ၵူႊပီႊပီႊၼႆၸိုင် တႆးၵူႈၵေႃႉတႆးၵူႈတီႈ၊  မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇတႆးၵူႈတီႈ ဢိၵ်ႇတင်းၸုမ်းတႆးၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵူႈၸုမ်း၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆးၵူႈပႃႇတီႇ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ဝၼ်း ၶိူဝ်းတႆးမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်း ၶၢဝ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်း(SSPP/ SSA) ႁူမ်ႈတၵ်ႉယၼ်ၸွမ်ပိဝ်ၸိုင်ႈတႆး၊ ၸွမ်ပိဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ ၸွမ်ပိဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဝၼ်းထီႉ-7.2.2020

ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:30 မူင်း တေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)ၵေႃႈ လႆႈၽိတ်ႈ ပၢင်းဢဝ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ (73)ပီႊတဵမ် ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း(SSPP/ SSA)ၵႂႃႇယူႇ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ သင်ႇၶႃႈၸဝ်ႈ(6)တူၼ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းလႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်(SSPP/SSA) ၶဝ်ႈပႃးပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝႃႉ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈ သေႃႉ၊ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး၊ ဢိူင်ႇၵဵင်းလိူၼ်၊ ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင်၊ ဢိူင်ႇႁၢႆးပႃ၊ ဢိူင်ႇႁႃႈဝၢၼ်ႈ၊ ဢိူင်ႇၶွၵ်ႈၸၢင်ႉ၊ ဢိူင်ႇ ၽႃယႃႉ၊ ဢိူင်ႇလွႆတင်ႈ၊ ဢိူင်ႇၽၵ်းၼၢမ် ၼႂ်း(9)ဢိူင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းငဝ်ႈ ငုၼ်း(SSPP/ SSA)လႄႈ  လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ  ႁူမ်ႈသဵင်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမွၵ်ႈ(2429) ၵေႃ သေ ၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(73)ပီႊ ၵႂႃႇယူႇ။

ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:45 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈတၢင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႈသႃၵၼ်ႇတေႃး သင်ႇၶႃႇ ၸဝ်ႈ(16)တူၼ်သေ သိုပ်ႇၼၼ်ႉၸဝ်ႈၶူးၼႃႇရၢတ်ႉတႃႉ လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းၽွၼ်းဢေႃးဝႃႇတႃႉပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ “ လွင်ႈသင်ၵေႃႈ မီးဢၼ်ႁၢႆႉလႄႈ ဢၼ် လီယဝ်ႉ။ လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်းတပ်ႉသိုၵ်း (3)ၶႃၵဵင်း ပဵၼ် ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်” ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း(9)ဢိူင်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(73) ပီႊ ဝၼ်းထီႉ – 7.2.2020

ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈတၢင်သဵင်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတၢင်ႇ ၸွမ်ပိဝ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး၊ တၵ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး၊ ၸွမ်ပိဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၸွမ်ပိဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တၵ်ႉယမ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈလူႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ ႁူမ်ႈတိူင်ႇၵၢဝ်ႇၵတိသတ်ႉၸႃႇ(4)ၶေႃႈ ၵႂႃႇယူႇ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼၢမ်းၼႃႈထီႉ(1) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA) လႆႈၶူၼ်ႉၶႆႈၼႄ သိူၵ်ႈပိုၼ်းပိူင်ပဵၼ်ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၵႂႃႇယူႇ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ တေႇမၵ်းမၼ်ႈၵၼ်မႃး ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇ ဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ပီႊ 1947 ၼီႊသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် တႃႇဢဝ်လွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ၵိုၵ်းၵၼ်တင်းမိူင်းမၢၼ်ႈမႃးၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၸွမ်ပိဝ်ၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸွမ်ပိဝ် ၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၵၼ်မႃးၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်” ၼႆယူႇ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း သႅင်ႁၢၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်းလႆႈ လူဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၵေႃႇ မတီႇငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယိုၼ်ႈထိုင်ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၶွပ်ႈ ၶူပ်ႇ(73)ပီႊၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းငဝ်ႈငုၼ်း(SSPP/ SSA)လႄႈ သၢႆသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း(SSPP/ SSA) ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(73)ပီႊ

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽုင်းႁၢၼ် လႆႈသိုပ်ႇဢဝ်ပုၼ်ၽွၼ်ႈ လူဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်း ဢူး ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး(SNLD) ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းၼႃႈၵေႃႁူမ်ႈ သၢင်ႈၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး(CSSU) တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇထိုင် ပၢင် ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး(ႁိုဝ်)ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(73)ပီႊ ၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ပႃႉထုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း(3) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း လူႇဢၢၼ်ႇတၢင်ႇၼႄ ၽိုၼ်လိၵ်ႈလုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် တီႇမူဝ်ႇၶ ရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး(ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ) သူင်ႇယိုၼ်ႈထိုင် ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (73)ပီႊၵႂႃႇသေ လုင်းၸရေးၵေႃးသႃႇလ လႆႈတၢင်တူဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း လူပ်းလင်ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇယူႇ။

ၼႂ်းၶပ်ႉမၢႆလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ သၢႆသိုၵ်း(SSPP/ SSA) လႆႈၼႄၽၢင်ႁၢင်ႊသိုၵ်း ယွင်ႈယေႃးဝၼ်း ၶိူဝ်းတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(73)ပီႊၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

7 ဝၼ်း ၾႅပ်ႉဝႃႇရီႇ ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းယႂ်ႇဝၼ်းလူင် တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး(ဢမ်ႇၼၼ်) ၵူႊၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ဝၼ်းၼႆႉ လိူၼ်ၼႆႉ ပီႊၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃး ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး မီးသေ မိူဝ်းၼႃႈပီႊလိုၼ်းမႃးၵေႃႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) တေ သိုပ်ႇၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵႅဝႅႈမၢႆတွင်းဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ယႃႈမိူဝ်ႇသႂ်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉၵိၼ်

SSPP/SSA 07.10.2021 ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢၼ်ယူႇတင်းၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ယႃမိူဝ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 07-10-2021 ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉသေ လႆႈႁၼ်ၼမ်ႉၼႂ်းယွင်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးသီမူၼ်ႇ...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵၢတ်ႇမႂ်ႇ တီႈတၢတ်ႇလူင်ႁၢႆးပႃး

February,5.2020 By – SSPP/ SSA ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 4 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း...

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ

August 12,2019 By – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်း တေႃႇထိုင် 9 မူင်းၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း(Headquater’s Computer Department )လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸတ်းပၢင်ပွႆးပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်

ၢဝ်ႇ-SSPP/SSA2019 July (26) ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပဵၼ်လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်သေ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈ မိူင်းၶေႇ။ ဝၼ်းထီႉ 25.7.2019 ယၢမ်း12:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႁၢၼ် ၼုမ်ႇသႅင် ...