News

News

Tuesday
February, 27

ပွႆးတၢင်ႇၸွင်ႈပီသႅင် ၵွင်းမူးထၢတ်ႈသပ်ႉပိင်ႇၺုၸုမ်ႈမိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းၶျၢမ်းသႃႇ ဢိူင်ႇၼႃးၶႃႇ တူင်ႇဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

February 23,2020

By – SSPP/ SSA

လိူၼ်သၢမ်ၵတ်းၸီႈၸီႈ လိူၼ်သီႇၵတ်းငႅၼ်းငႅၼ်း ၼၢႆးဢမ်ႇတူၵ်းၵေႃႈ လူမ်းယဵၼ်ထွင်းၽိဝ်ႉၽိဝ်ႉ မႅၼ်ႈၽွင်းထိူၼ်ႇၶိူဝ်းၶဵဝ် ထႆႇလၢႆႈသီယွတ်ႈၼုမ်ႇၼေႃႇပူင်ႇ မွၵ်ႇသဵဝ်ႈၶၢဝ်ၵီႈပူင်းၸွတ်ႇၼိူဝ်တူၼ်း လုၵ်ႈသၼ်လွႆလၢၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉသၢပ်ႇလွႆၶူင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပွင်သၢင်ႈ ႁဵတ်းပဵၼ်ပွႆးလၢမ်း လူႇတၢၼ်းဝႆႈသႃတမ်ႈတီႈ ထၢတ်ႈတေႃႇလူင်လွႆလၢၼ်းမႃးယူႇ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် တေႃႇထိုင်ဝၼ်း ၶၢဝ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

Photo By – Drone ပွႆးတၢင်ႇၸွင်ႈပီသႅင်ၵွင်းမူးထၢတ်ႈလွႆလၢၼ်း(ႁိုဝ်)လွႆသၢင်ႇၵၢၼ်းၶမ်း

တေးႁူတ်ႈသၼ်လွႆလၢၼ်းလူင်ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၼႃႈမိူင်းၽၢႆႇႁွင်ႇ ဝၢင်းႁူဝ်မွၼ်ယင်ႇႁၢၵ်ႈ ယၼ်တိၼ် ၸူးၼႃႈမိူင်းတၢင်းၸၢၼ်းသေ ၼွၼ်းၶၢင်းဢိူမ်ႈၸမ် မႄႈၼမ်ႉၶူင်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈမိုဝ်ႉသိုၼ်းၵွၼ်ႇ ပိုၼ်းတႅမ်ႈဝႆႉ ၽႂ်ႁိုဝ်ႁွၼ်ႇႁတ်းထဵင်။

သင်ဝႃႈယူႇတီႈၼိူဝ်သၼ်လွႆလၢၼ်း မုင်ႈဝၢႆႇၸူးၽၢႆႇဢွၵ်ႇ သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၸိုင် တေလႆႈႁၼ်မႄႈၼမ်ႉ ၶူင်းလႄႈ တေးႁူတ်ႈသၼ်လွႆပေ ဢိၵ်ႇတင်းဝဵင်းပၢင်ၵၢဝ်၊ ဝဵင်းပၢင်ယၢင်း တီႈယၢမ်ႈပူၵ်းတင်ႈႁေႃ ၶမ်းၵဝ်ႇ ၸဝ်ႈၾႃႉမင်းလိူၼ်း၊ သင်ဝၢႆႇၸူးၼႃႈမိူင်းၽၢႆႇႁွင်ႇၸိုင် တေလႆႈႁၼ်သၼ်လွႆၸေး၊ မႄႈၼမ်ႉမင်း၊ မႄႈၼမ်ႉၵေႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ သင်ဝၢႆႇ ၼႃႈၸူးၼႃႈမိူင်းတၢင်းၸၢၼ်းၸိုင် တေလႆႈ ႁၼ်မႅၼ်ႈ လွႆၽႃလႅင်၊ လွႆၶဵဝ်၊ လွႆပူၵ်းတုင်း၊ လွႆႁူဝ်မေႃႈ၊ လွႆပၢင်ႁုင်း မုင်ႈတိူၵ်ႈထိုင်လွႆသွင်ထဝ်ႈ လွႆသႅင်မိူင်းသူႈ ယူႇယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇတူၵ်းလွႆလၢၼ်းလူင်ၼႆႉ မီးဝႆႉၵေးၼမ်ႉသႃႈလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၸိုၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈသႅင်ႁွင်း ဢိၵ်ႇတင်းလွႆမၢၵ်ႇၼိမ်းလၢင်ႈ၊ လွႆမေႃႈ၊ လွႆငွမ်း၊ လွႆၵုမ်ႇၵႆႇ၊ လွႆပၢင်ဝူဝ်း၊ လွႆသၢမ်ၼႃႈ၊ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးဝႆႉၸၢၵ်ႈတေႃႇ၊ မူၺ်ႇတေႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လၢႆလၢႆတီႈသေ တူၼ်းလုၵ်ႈသၼ်လွႆ လၢၼ်းလူင် ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉၵေႃႈ မီးဝႆႉၸၢၵ်ႈတေႃႇ ႁၢင်ႊပၼ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ(4)သူႇ ၸဝ်ႈၵေႃးၵသၼ်ႇ၊ ၸဝ်ႈၵေႃးၼၵုင်ႇ၊ ၸဝ်ႈၵတ်ႉသပ်ႉပ၊ ၸဝ်ႈ ၵေႃးတမၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶဝ်ႈပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ဢူမုၼ်ၽုင်းယႂ်ႇဝႆႉတေႉတေႉ။  ပိုၼ်းတႅမ်ႈမီး ဝႆႉဝႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃးတမ လုၵ်ႉတီႈလွႆဢၢင်းဝိၼ်း ၽၢႆႇဢွၵ်ႇမႄႈၼမ်ႉၶူင်း လႆလေႃႇလူင်းၸွမ်း မႄႈ ၼမ်ႉၶူင်းသေ မႃးယင်ၽႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်း ၶဝ်ႈသိမ်ႇတီႈလွႆလၢၼ်းလူင်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁိၵ်းႁွင်ႉဝႃႈ “ လွႆလၢၼ်း – လွႆသၢင်ႇၵၢၼ်းၶမ်း – လွႆသိမ်ႇၶမ်း” ၼႆယူႇ။ မႄႈၼမ်ႉမင်း၊ မႄႈၼမ်ႉၵေႃႇ၊ မႄႈၼမ်ႉ သႃႈ(3)မႄႈၼမ်ႉ လႆႈၽွမ်ႉၵၼ်ႁွပ်ႇဝႆႉလွႆလၢၼ်းသေ လွႆၶွၵ်ႈ၊ လွႆရႃႇၸႃႇ ဝၢင်ႇ၊ လွႆၸၢင်ႉ၊ လွႆႁွၼ်ၵႆႇ၊ လွႆဢိူၵ်ႇၸၢင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈပဵၼ်လွႆၵႅမ်လွႆၼေႃႇ ဢၼ်ၵမ်ႉယၼ်ပၼ် တေးႁူတ်ႈသၼ်လွႆ လၢၼ်းလူင်ယူႇယဝ်ႉ။

Photo By – Camera သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် (SSPP/ SSA)သေ ယၢတ်ႇၼမ်ႉလဵပ်ႈၵွင်းမူးထၢတ်ႈလွႆလၢၼ်း

ပေႃးထိုင်မႃးၶၢဝ်း လိူၼ်သီႇၵူႊပီႊပီႊၸိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၸိူဝ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မႅၼ်း၊ ၸၢဝ်း ၶိူဝ်းလီႇသူး၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႉ၊ ၸၢဝ်း ၶိူဝ်းလႃးႁူႇ လၢႆလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈသၢပ်ႇလွႆၶူင်း ဢိၵ်ႇပီႈၼွင်ႉတီႈၵႆ လႆႈၽွမ်ႉၵၼ်တဝ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈၸၢၵ်ႇတေႃႇလွႆ လၢၼ်းသေ ႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၵၼ်ႇတေႃး ၸၢၵ်ႈတေႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈမႃးၵူႊပီႊပီႊယူႇ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇပႆႇသိူၵ်ႈထိုင်တီႈၸၢၵ်ႈတေႃႇလွႆလၢၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉတီႈတိၼ်လွႆ ပႆတၢင်းတႆႇၶိုၼ်ႈၸွမ်းပဵမ်ႉလွႆ တေႃႇပေႃးႁွတ်ႈၽႅဝ် ထိုင်တမ်ႈတီႈၸိၵ်းလွႆၸၢၵ်ႈတေႃးလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၶၢၼ်ၸႂ်ႁိူဝ်ႉၼူၼ်း ဢူၼ်ႈတူဝ်ၸႂ်ဝႆႉယူႇႁင်းၽႂ် မၼ်းယဝ်ႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းလႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ ၼႂ်းပီႊ 2017 ၼီႊၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)သေ ၶွၼ်ႈဢဝ်ႁႅင်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ ႁႅင်းၵူၼ်း၊ ႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းလူင်(3)ပိူင်ၼႆႉသေ ၵေႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ၶိုၼ်ႈၽႅဝ်တီႈၸိၵ်းလွႆ ၸၢၵ်ႈတေႃႇလွႆလၢၼ်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။


Photo By – Camera Phone သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ပူင်ၵႂၢမ်းၽွၼ်း တႃႇၽီသၢင်ႇသတ်းၵူၼ်း တမ်ႈတီႈၵွင်းမူးထၢတ်ႈလွႆလၢၼ်း

ၼႂ်းပီႊ 2018 ၼီႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၶိုၼ်းၵေႃႈသၢင်ႈယွင်ၼမ်ႉ တီႈၼိူဝ်လွႆလၢၼ်း(1)လုၵ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈမႅတ်ႉတႃႇ ၸဝ်ႈ ပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉသေ ၼႂ်းလိူၼ်မေႇ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၵၢင် ဝၼ်းၽုတ်း ဢွၵ်ႇလွႆမႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၺႃႇၼေႃး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ဢိၵ်ႇတင်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တေႇႁႅၵ်ႈၶုတ်းတိၼ်သဝ် ထႃႇပၼႃႇၵွင်းမူးၸၢၵ်ႈတေႃႇလွႆလၢၼ်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ၼႂ်းပီႊၶရဵတ်ႉ 2020 ၼီႊ လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 23 ဝၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၺႃႇၼေႃး ဢိၵ်ႇတင်းသင်ႇၶႃႈၸဝ်ႈ(113)ပႃး (20)ၵျွင်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉ၊ ၸွမ်ႁၢၼ်ၶုၼ်သႅင်၊ ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ တၢင်ႇၸွင်ႈပီသႅင်ၵွင်းမူးၸၢၵ်ႈတေႃႇလွႆလၢၼ်းလႄႈ တၢင်ႇ ဢၼေႇၵၸႃႇလီငၢမ်းယူႇ။

ယၢမ်း 8:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်(SSPP/ SSA)လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၵၼ်ႇတေႃးဝႆႈသႃၵၢပ်ႈၶူဝ်းလူႇသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈသေ လူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉတမ်ႈတီႈ “ၵွင်းမူႇၸၢၵ်ႈ တေႃႇၸုမ်ႈသႅင်မိူင်း သၼ်လွႆလၢၼ်း(ႁိုဝ်)သၼ်လွႆသၢင်ႇၵၢၼ်းၶမ်း” ၼၼ်ႉၵႂႃႇလီငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈတေႇတင်ႈၵွင်းမူးၸၢၵ်ႈတေႃႇၸုမ်ႈသႅင်မိူင်း တႃႇႁႂ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ် လွတ်ႈ ၽေးၶဵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇပုၼ်ႈပၢင်ႈၽွၼ်းလီသုၼ်ႇတူဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး(SSPP/ SSA) ဢၼ်လဵဝ် ပဵၼ်ၶေႃႈမႅတ်ႉတႃႇၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဝူၺ်ႇဝၢၵ်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်လီတႃႇၽီသၢင်သတ်းၵူၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

SSPP/SSA လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်း တႃႇၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း တီႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸေႈဝဵင်းမၢႆ (18) ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇလူႇတၢၼ်း ဝုတ်ႉထုငိုၼ်း တႃႇၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း ၼႂ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉၵျွင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး လူႇတၢၼ်းႁိူဝ်း လႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ ဢွၼ်ႁူဝ် လုၵ်ႈ ၼွင်ႉတပေး သေ လူတၢၼ်းႁိူဝ်း ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း လႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ တီႈပၢင်ပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈ...