News

News

Thursday
February, 22

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်း လိုဝ်ႈပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(10) ပီႊ 2020 ၼီႊ

February 9,2020

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 10 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:50 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸုပ်ႈထီႉ(10) ပီႊ 2020 ၼီႊ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉငဝ်ႈငုၼ်းၵႂႃႇယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(1) SSPP/ SSA မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(10) တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း ဝၼ်းထီႉ-10.2.2020

ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး ၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(1) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး(SSPP/ SSA) ဢွၼ်ႁူဝ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်း(12)ၵေႃႉ ၶဝ်ႈပႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း(4)ၵေႃႉလႄႈ ၸုမ်းၼၢင်း ယိင်းငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/ SSA (34)ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်းၽူႈၶပ်းပၢင်(2)ၵေႃႉ ႁူမ်ႈႁဵင်းၵူၼ်း (113)ၵေႃႉသေ ၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇယူႇ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်း ၶိူဝ်းတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ “ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပဵၼ်ပၢၼ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ပၢႆးၸၢင်ႊ။ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်းတိတ်းတေႃႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်း မိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈဝႆႉမႃႇၼ။ မႃႇၼၼႆႉ ၸၢင်ႈမေႃဢဝ်တႆးၵေႃႉ၊ သူၺ်ႇပီႈမဵဝ်းၼွင်ႉလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းတႅၵ်ႇယၢႆႈ။ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၵႂႃႇ။ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ် ၶဵၼ်လူင် ၼႃႈႁိူၼ်း၊ မူႇဝၢၼ်ႈ၊ မုၵ်ႉၸုမ်း တေႃႇထိုင် ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်း ၵမ်ၼႆႉၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သင်ႇၶႃႇရႁၢၼ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းမႃးတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ႁဝ်းၶႃႈယူႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ဢဝ်လၢႆးၵျၢမ်းၼႃႇၽႅဝ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ မုၵ်ႉၸုမ်း လႄႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈၽူင်ႉယၢႆႈၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း။ ၼင်ႇၵႃႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ လူဝ်ႇလႆႈလိူၵ်ႈႁႃလၢႆးတၢင်း ဢၼ်တေသင်ႇထုၵ်ႇသေ ႁႄႉႁၢမ်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇ” ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်လူင်းပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸုပ်ႈထီႉ(10) ဝၼ်းထီႉ – 10.2.2020

ယၢမ်း 9:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ လႆႈတၢင်တူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း(SSPP/ SSA)သေ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၶႅပ်းဝႂ်လူင်းပၢင်သွၼ်လႄႈ တွၼ်ႈသူးယုၵ်ႉယွင်ႈတၢင်းၶတ်းၸႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၸၢႆးသၢင်ႇဢေႃး လႆႈတၢင်တူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းၵႂႃႇဝႃႈ “ ပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(10) ပီႊ 2020 ၼီႊ ဢၼ်ၽူႈ ယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶၢမ်ႇယၢပ်ႇၶၢမ်ႇၽိုတ်ႇသေ ၸတ်းႁဵတ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် ၵၢၼ်လီတႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းလႄႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတေႉတေႉ။ ပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ ယုၵ်ႉမုၼ်းပၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ပၢႆးႁူႉပၢႆးႁၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇသႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇတေႉတေႉ။ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၶူးပူင်သွၼ်ႁဝ်းၶႃႈတၢင်းသဵင်ႈယူႇၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လဵပ်းႁဵၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(10) ပီႊ 2020 ၼီႊ ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း (SSPP/ SSA) လႆႈတေႇၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ဝၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း(33)ဝၼ်းသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမီးယူႇ(65)ၵေႃႉ ၶူးပူင်သွၼ်မီးမွၵ်ႈ(10) ၵေႃႉ၊ ၽႃႇသႃႇၵၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်မီး(8)ၽႃႇသႃႇ ၼႆယူႇ။

ယၢမ်း 9:40 မူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉ သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသူင်ႇသင်ႇထိုင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇဝႃႈ “ ၵၢၼ်သ ၽေႃးတြႃးလႄႈ ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း လူဝ်ႇလႆႈၽၼ်ႈႁွမ်းၵၼ်။ လဵပ်းႁဵၼ်းၵၢၼ်သၽေႃးတြႃးယဝ်ႉ ၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈလူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း။ မိူဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇပေလိူဝ်သေႁဵတ်း၊ ယႃႇပေယွမ်းသေႁဵတ်း၊ ယႃႇပေလၢမ်းသေႁဵတ်း လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းမူႇပိူင်” ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸွမ်ႁၢၼ် သၢႆၾႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသူင်ႇသင်ႇထိုင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸုပ်ႈထီႉ(10) ဝၼ်းထီႉ-10.2.2020

ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်၊ တႃႇႁႂ်ႈၽူႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ(SSPP/ SSA) ႁူႉပွင်ႇလွင်ႈၸဵပ်းသၢင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆ လႄႈ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင် လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႂႃႇပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်ၸုပ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ-NCOTၸုပ်ႈ ထီႉ (1)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပိုတ်ႇ ၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ (NCOT) ၸုပ်ႈထီႉ(1) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၾၢႆႇဢုပ်ႉ ပိူင်ႇ တိုင်းလဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ၸေႈဝဵင်းဝၢၼ်ႈႁႆး...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပီႇတုၸိတ်ႉ PNO ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈ မၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈၸုမ်းပီႇတုၸိတ်ႉ PNO သၢင်ႈႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းပွမ် သေ ၸႂ်ႉၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇၸွမ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်း မိူင်း လႆႈလူႉၵွႆ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

SSPP/SSA ဌာနချုပ်မှာ လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်နှင့် တွေ့ဆုံဂါရဝပြု...

ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဝမ်ဟိုင်းမြို့သစ် SSPP/SSA ဌာနချုပ်က တိန်းလိန်းခန်းမဆောင် မှာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီအချိန် လားဟူ ၊ လီဆူး ယဉ်ကျေးမူ...

ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်လႆႈတိုၵ်း​​ဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်း​​ဢေႇလႆႈတိုၵ်းၼမ် ၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်းၵမ် ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉဝႆး​​သေ ၼင်ႇႁိိုဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း​​ ပေႃး​​တေမီးႁႅင်း ၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်လႆႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူႈၼႃႈတီႈ ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼႆ လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈမုင်ႈမွင်းပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ​​ၵေႃႉႁၢၼ် တႃႇႁၢပ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ ။#shanstateprogressparty #shanstatearmy #SSPPInfo #ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ