News

News

Tuesday
September, 26

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်မေႃသွၼ် ပီႊ 2019 ၼီႊ

December 31,2019
By – SSPP/ SSA
ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 31 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်း 10:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSP/ SSA) ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်မေႃသွၼ် ပီႊ 2019 ၼီႊ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်မေႃသွၼ်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 29 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ် တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 31 ဝၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း(3)ဝၼ်းသေ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ မေႃသွၼ်ၸၢႆးလႄႈယိင်း ၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈ(107)ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။
ပၢင်ၵုမ်လူင်မေႃသွၼ် ပီႊ 2019 ၼီႊ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ပီႊသုတ်းလႄႈ မေႃသွၼ်းၸၢႆးလႄႈယိင်း ၸိူဝ်း ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼပ်ႉသၢင်ႈထတ်းသၢင် လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၼႂ်းပီႊ 2019 ၼီႊသေဢမ်ႇၵႃး လႆႈႁူမ်ႈ ၵၼ်ၼပ်ႉသၢင်ႈပႃးငဝ်းလၢႆးပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇတင်းငဝ်းလၢႆးႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ လွၵ်းလၢႆးပူင်သွၼ်၊ တႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်ပိင်ႇၺႃႇတၢင်းမေႃၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ သုင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။
လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ တႃႇ သူၼ်းတုမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး၊ တႃႇၽိူမ်ႉထႅမ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်ၵုမ်လူင်မေႃသွၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်တႆး(SSPP/ SSA)


ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 31 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ်/ ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(2) ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်မေႃသွၼ်သေ မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသူင်ႇသင်ႇပၼ်ႁႅင်း ၸႂ် မေႃသွၼ်ၵႂႃႇယူႇ။
ၸၢႆးႁိၼ်သႅင် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႇပီႊ 2014 ၼီႊ တေႃႇထိုင် ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1,3,5,8) ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၶပ်ႉၶပ်ႉ တၢမ်းတၢမ်းသေ ဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ် ၸၢႆးယိင်း ဢၼ်လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉမီးယူႇမွၵ်ႈ(107)ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉမေႃသွၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းလမ်ၵေႃႈ ပႃးဝႆႉမွၵ်ႈ(10)ၵေႃႉပၢႆ။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈလူင်မူႉ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆလွမ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၵဵင် ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈပိင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵေး သီးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸွႆႈၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ်မႃးယူႇၶႃႈ။ ပၢင်ၵုမ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်း မႃးၶၢဝ်းတၢင်း(3)ဝၼ်းသေ မေႃသွၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၼပ်ႉသၢင်ႈတီႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ တီႈယူပ်ႈယွမ်း၊ တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈလႄႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်တႃႇမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ” ၼႆ ယူႇ။
ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 31 ဝၼ်း ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:00 မူင်းၼႆႉ ၸုမ်းမေႃသွၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) တေမီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ 2020 ၼီႊၵႂႃႇယူႇ။
ႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1,3,5,8) ဢၼ်လႆႈတေႇပိုတ်ႇမႃးၼႂ်းပီႊ 2016 ၼီႊ တေႃႇထိုင် ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ မီးဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆး၊ ယၢင်းလမ်၊ လႃးႁူႇ၊ မႅၼ်း၊ ၶၢင်၊ လွႆ(ပလွင်ႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပေႃႇတေၶိုတ်းၸၼ်ႉထၢၼ်ႈသုင်မႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၽေႃႇၼႄတူဝ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၶေႉၶဵင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်လွမ်ႈ

SSPPInfo20/09/2023ယိူင်းဢၢၼ်း ပိူဝ်ႈတႃႇ ပၢႆးတူဝ် ၊ ပၢႆးၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းပေႃးတေၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၵၢင်းယၢၼ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ တႃႇမေႃၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်ၼႆသေ ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး...

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ မေႃသွၼ် ၸုပ်ႈထီႉ ( 13)

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21.06.2023 ၼၼ်ႉ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸုပ်ႈထီႉ (13) မေႃသွၼ် တႃႇတေပူင်သွၼ်လႆႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်တေပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၼႂ်းပီႊ 2023 ဢွင်ႈတီႈလုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ SSYCBC တင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း...

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းသေ မေႃသွၼ် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (SSYCBC) လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ...