News

News

Tuesday
July, 16

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်မေႃသွၼ် ပီႊ 2019 ၼီႊ

December 31,2019
By – SSPP/ SSA
ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 31 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်း 10:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSP/ SSA) ၸတ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်မေႃသွၼ် ပီႊ 2019 ၼီႊ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်မေႃသွၼ်ၼႆႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 29 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ် တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 31 ဝၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း(3)ဝၼ်းသေ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၼႆႉ မေႃသွၼ်ၸၢႆးလႄႈယိင်း ၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈ(107)ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။
ပၢင်ၵုမ်လူင်မေႃသွၼ် ပီႊ 2019 ၼီႊ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ပီႊသုတ်းလႄႈ မေႃသွၼ်းၸၢႆးလႄႈယိင်း ၸိူဝ်း ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼပ်ႉသၢင်ႈထတ်းသၢင် လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၼႂ်းပီႊ 2019 ၼီႊသေဢမ်ႇၵႃး လႆႈႁူမ်ႈ ၵၼ်ၼပ်ႉသၢင်ႈပႃးငဝ်းလၢႆးပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇတင်းငဝ်းလၢႆးႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ လွၵ်းလၢႆးပူင်သွၼ်၊ တႃႇၽိူမ်ႉထႅမ်ပိင်ႇၺႃႇတၢင်းမေႃၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ သုင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။
လိူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ တႃႇ သူၼ်းတုမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆး၊ တႃႇၽိူမ်ႉထႅမ် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်ၵုမ်လူင်မေႃသွၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်တႆး(SSPP/ SSA)


ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 31 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸွမ်ႁၢၼ်/ ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(2) ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၶဝ်ႈ ႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်မေႃသွၼ်သေ မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသူင်ႇသင်ႇပၼ်ႁႅင်း ၸႂ် မေႃသွၼ်ၵႂႃႇယူႇ။
ၸၢႆးႁိၼ်သႅင် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႇပီႊ 2014 ၼီႊ တေႃႇထိုင် ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1,3,5,8) ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၶပ်ႉၶပ်ႉ တၢမ်းတၢမ်းသေ ဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ် ၸၢႆးယိင်း ဢၼ်လႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝႆႉမီးယူႇမွၵ်ႈ(107)ၵေႃႉသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉမေႃသွၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းလမ်ၵေႃႈ ပႃးဝႆႉမွၵ်ႈ(10)ၵေႃႉပၢႆ။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈလူင်မူႉ၊ ဝၢၼ်ႈလွႆလွမ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၵဵင် ၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈပိင်ႈ ၸေႈဝဵင်းၵေး သီးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸွႆႈၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းမေႃသွၼ်မႃးယူႇၶႃႈ။ ပၢင်ၵုမ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်း မႃးၶၢဝ်းတၢင်း(3)ဝၼ်းသေ မေႃသွၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၼပ်ႉသၢင်ႈတီႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ တီႈယူပ်ႈယွမ်း၊ တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈလႄႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၸႅၵ်ႇမႅင်ႇ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်တႃႇမေႃသွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ” ၼႆ ယူႇ။
ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 31 ဝၼ်း ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:00 မူင်းၼႆႉ ၸုမ်းမေႃသွၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) တေမီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီႁပ်ႉတွၼ်ႈပီႊမႂ်ႇလုမ်ႈၾႃႉ 2020 ၼီႊၵႂႃႇယူႇ။
ႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(1,3,5,8) ဢၼ်လႆႈတေႇပိုတ်ႇမႃးၼႂ်းပီႊ 2016 ၼီႊ တေႃႇထိုင် ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ မီးဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း တႆး၊ ယၢင်းလမ်၊ လႃးႁူႇ၊ မႅၼ်း၊ ၶၢင်၊ လွႆ(ပလွင်ႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပေႃႇတေၶိုတ်းၸၼ်ႉထၢၼ်ႈသုင်မႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၽေႃႇၼႄတူဝ်ၵႂႃႇ ပဵၼ်ၶၵ်ႉပဵၼ်တွၼ်ႈယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ရှမ်းမြောက် မိုင်းရယ်မြို့ကို SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ထောင်နှင့်ချီ ဝင်ရောက် တပ်စွဲ

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ် အတွင်း ဒေသတည် ငြိမ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော်သည် ယမန်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့...

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်...

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈ သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွၼ်းၸၢၼ်း

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇၵေႃႉ သိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း...

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼွင်

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း မိူင်းၼွင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ၸုမ်း RCSS ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ၸွမ်းတၢင်း လႄႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး သေ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇဝႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ် ၵျုၼ်ႇလၢႆႇ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA ႁူမ်ႈ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ မေႃသွၼ် လႄႈ...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်း ၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး...

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ SSPP/SSA လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူမ်ႈတင်း ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈ ၸၼ်ႉ ၸၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈမၢႆ(15) လူင်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...