News

News

Wednesday
July, 17

ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)

December 7,2019
By – SSPP/ SSA
ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4:00 မူင်းတေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ 5:00 မူင်းပၢႆပၢႆၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး(SSPP/ SSA) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉလူင် ၵူႊတပ်ႉၵူႊႁွင်ႈၵၢၼ် ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉလူင်(SSPP/ SSA) တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း


ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆပၢင်ၵႅဝ်ႈမီးၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉလူင် ၵူႊတပ်ႉၵူႊ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တၵ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ်ၸိုင်ႈတႆး၊ ၸွမ်ပိဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၸွမ်ပိဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇတင်းႁူမ်ႈတိုင်ႇၵၢဝ်ႇၵတိသတ်ႉၸႃႇ(4)ၶေႃႈ ၵႂႃႇယူႇ။
တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်း/ ၶိၼ်ႇမိၼ်ႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၶူးပူင်သွၼ်လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ် သႅင်ဢေလူင်(3)လုၵ်ႈသေ ပွင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇ သိုဝ်ႈၽႂ်မၼ်း ၼႆယူႇ။
“ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၶူးပူင်သွၼ်လႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတၢင်း သဵင်ႈယူႇ။ ၸွမ်ႁၢၼ်/ ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(2) ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈသေတႃႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းသေ ပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႂ်းၵူႊတပ်ႉၵူႊႁွင်ႈၵၢၼ်ၵေႃႈ လႆႈ ဢွၼ် ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇသိုဝ်ႈၽႂ်မၼ်းလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းလီ ငိၼ်းၸူမ်း တေႉတေႉ” ။
“ လွင်ႈဢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸုၵ်ႈမၼ်ႈမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းၶၢဝ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈလူၺ်ႈသႅင်ဢေလူင်(3)လုၵ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇတပ်ႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း၊ လွင်ႈထွမ်ႇၶေႃႈပူင်ၶေႃႈသင်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သႅင်ဢေလူင်(3)လုၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈၶဵၼ်ၸိူဝ်းၶႂ်ႈယႃႉၵဝ်းမၼ်းၵေႃႈၼမ်ၼႃႇ။ လွင်ႈဢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈၸုၵ်ႈမၼ်ႈၶႅင်တူဝ်မႃးတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဝႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈ မီးတၢင်းႁူႉလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း။ ႁဝ်းၶႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵူၼ်းမိူင်း။ ႁဝ်းၶႃႈမီးလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်၊ ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈ တႅပ်းတတ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း။ ႁဝ်းၶႃႈမီးလွင်ႈတုင်းထွမ်ႇ ၶေႃႈပူင်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈ ၵၢၼ်” ၼႆယူႇ။
သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈ “ လွင်ႈမေႃဝႆႉၵႃႈၶၼ်သၢႆၵပ်း သိုပ်ႇၼႆႉၵေႃႈ လမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ။ ၵၢၼ်ထိင်းသိမ်းသၢႆၵပ်းသိုပ်ႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇ လီဢဝ်တွၼ်ႈ သွၼ်တီပၢင်တိုၵ်းလၢဝ်ႉၵၢႆႇ(ၵူဝ်းၵၢင်ႉ) မိူဝ်ႈပီႊ 2009 ၼီႊၼၼ်ႉယူႇ။ ၵၢၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၼႆႉ ပဵၼ်သၢႆၸႂ်လူင်တပ်ႉသိုၵ်းယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်တုင်းထွမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈပူင်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၼႆႉၵေႃႈ လမ်ႇလွင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၽႅၼ်၊ ၸတ်း၊ ထတ်း၊ မေး ၼႆႉၵေႃႈ လမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်မီးယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်း မိုဝ်း။ ပေႃးႁဵတ်းယဝ်ႉလူဝ်ႇလႆႈထတ်းသၢင်ႈလွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉ။ ပေႃးႁဵတ်းပႆႇမႅၼ်ႈၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈ မေးၶိုၼ်း။ ပေႃးဢမ်ႇမီးၽႅၼ်၊ ၸတ်း၊ ထတ်း၊ မေးၸိုင် ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွင်ႇ မၢၼ်သေ တေတူၵ်းလိုၼ်းပိူၼ်ႈ။ ဢၼ်ပႆႇမီးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ႁဝ်းၶႃႈ ၶတ်းၸႂ်ႁႃပၼ်ႁဝ်း ၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်လူဝ်ႇမေးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်မေးၵၼ်။ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇမႅတ်ႇပႅင်းထိင်းသိမ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄ ၶူဝ်း လဵင်း သိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇသိုဝ်ႈၽႂ်မၼ်း။ လွင်ႈငဝ်ႈငုၼ်းယိပ်းၵၼ်ၸိူၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈလမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးငဝ်ႈငုၼ်းယိပ်းၵမ်ၸိူၵ်ႈၵေႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈမၢင်လွင်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸိုဝ်ႈ သဵင်မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ လူႉလႅဝ်။ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶီႇႁိူဝ်းလမ်းလဵဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼပ်ႉထိုဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ။ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ယႃႇပေပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း။ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၶိင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်း” ၼႆယူႇ။
ပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉလူင် ၸုၵ်ႈထီႉ(1) ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ လႆႈတေႇၸတ်း ႁဵတ်းမႃး ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 17 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း(20) ဝၼ်းတဵမ်တဵမ်သေ ၸွမ်ႁၢၼ်/ ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(2) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸဵပ်းသၢင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး၊ လၢႆး မူၼ်ႉမႄးပၢႆးဝူၼ်ႉၽိၼ်းၽူၼ်လႄႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈၽိတ်းၽူၼ်၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ၼႂ်းတပ်ႉလႄႈ ၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵၢၼ်ပႃႇတီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ရှမ်းမြောက် မိုင်းရယ်မြို့ကို SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ထောင်နှင့်ချီ ဝင်ရောက် တပ်စွဲ

ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မိုင်းရယ်မြို့နယ် အတွင်း ဒေသတည် ငြိမ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့လုံခြုံရေး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး SSPP/SSA မှ စစ်အင်အား ၁၀၀၀ ကျော်သည် ယမန်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့...

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၸုမ်းၵေႃႊႁူမ်ႈမိုဝ်းပွင်ၵၢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNLD လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်...

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP/SSA နှင့် TNLA တို့ ၃ နေရာ တိုက်ပွဲအတွင်း နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကျဆုံးမှုရှိ

ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA အခြေချတပ်စွဲထားသည့် စခန်းများကို တအာင်း လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA က ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့တွင် ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ရာမှ အပြန်လှန် တိုက်ခိုက် မှု...

ပၢင်တိုၵ်း SSPP/SSA တင်း TNLA – 3 ဢွင်ႈတီႈ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်း

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈလုၵ်းပႃ ၽၢႆႇၸၢၼ်း တၢင်းၵႃးလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 7 လၵ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉ TNLA ၶဝ်ႈၵႂႃႇယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းပႂ်ႉၵိၵ်ႉ SSPP/SSA လႄႈ သွင်ႇၽၢႆႇလႆႈတႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်...

“ကျောက်မဲမြို့နယ်နှင့် သီပေါမြို့နယ်အတွင်း TNLA တပ်မှ SSPP တပ်ကို ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်မှုရှိ” ဆိုသည့်...

ယနေ့ ဇွန်လိုင်လ ၅ ရက် ညနေ ၅:၂၅ အချိန်မှာ SSPPInfo Facebook Page မှ "ကျောက်မဲမြို့နယ်နှင့် သီပေါမြို့နယ်အတွင်း TNLA တပ်မှ SSPP တပ်ကို...

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈ သိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွၼ်းၸၢၼ်း

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉ ၸွၵ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇၵေႃႉ သိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ဢၼ်မီးယူႇ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 2 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း...