News

News

Sunday
March, 3

ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)

December 7,2019
By – SSPP/ SSA
ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4:00 မူင်းတေႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ 5:00 မူင်းပၢႆပၢႆၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး(SSPP/ SSA) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉလူင် ၵူႊတပ်ႉၵူႊႁွင်ႈၵၢၼ် ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉလူင်(SSPP/ SSA) တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း


ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆပၢင်ၵႅဝ်ႈမီးၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉလူင် ၵူႊတပ်ႉၵူႊ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တၵ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ်ၸိုင်ႈတႆး၊ ၸွမ်ပိဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၸွမ်ပိဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢိၵ်ႇတင်းႁူမ်ႈတိုင်ႇၵၢဝ်ႇၵတိသတ်ႉၸႃႇ(4)ၶေႃႈ ၵႂႃႇယူႇ။
တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်း/ ၶိၼ်ႇမိၼ်ႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၶူးပူင်သွၼ်လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ် သႅင်ဢေလူင်(3)လုၵ်ႈသေ ပွင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇ သိုဝ်ႈၽႂ်မၼ်း ၼႆယူႇ။
“ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၶူးပူင်သွၼ်လႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတၢင်း သဵင်ႈယူႇ။ ၸွမ်ႁၢၼ်/ ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(2) ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈသေတႃႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းသေ ပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႂ်းၵူႊတပ်ႉၵူႊႁွင်ႈၵၢၼ်ၵေႃႈ လႆႈ ဢွၼ် ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်းသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇသိုဝ်ႈၽႂ်မၼ်းလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းလီ ငိၼ်းၸူမ်း တေႉတေႉ” ။
“ လွင်ႈဢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸုၵ်ႈမၼ်ႈမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းၶၢဝ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈလူၺ်ႈသႅင်ဢေလူင်(3)လုၵ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇတပ်ႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း၊ လွင်ႈထွမ်ႇၶေႃႈပူင်ၶေႃႈသင်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သႅင်ဢေလူင်(3)လုၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၽူႈၶဵၼ်ၸိူဝ်းၶႂ်ႈယႃႉၵဝ်းမၼ်းၵေႃႈၼမ်ၼႃႇ။ လွင်ႈဢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈၸုၵ်ႈမၼ်ႈၶႅင်တူဝ်မႃးတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဝႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈ မီးတၢင်းႁူႉလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း။ ႁဝ်းၶႃႈၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵူၼ်းမိူင်း။ ႁဝ်းၶႃႈမီးလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်၊ ႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈ တႅပ်းတတ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း။ ႁဝ်းၶႃႈမီးလွင်ႈတုင်းထွမ်ႇ ၶေႃႈပူင်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈ ၵၢၼ်” ၼႆယူႇ။
သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈ “ လွင်ႈမေႃဝႆႉၵႃႈၶၼ်သၢႆၵပ်း သိုပ်ႇၼႆႉၵေႃႈ လမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ။ ၵၢၼ်ထိင်းသိမ်းသၢႆၵပ်းသိုပ်ႇၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈထုၵ်ႇ လီဢဝ်တွၼ်ႈ သွၼ်တီပၢင်တိုၵ်းလၢဝ်ႉၵၢႆႇ(ၵူဝ်းၵၢင်ႉ) မိူဝ်ႈပီႊ 2009 ၼီႊၼၼ်ႉယူႇ။ ၵၢၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ၼႆႉ ပဵၼ်သၢႆၸႂ်လူင်တပ်ႉသိုၵ်းယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်တုင်းထွမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈပူင်ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၼႆႉၵေႃႈ လမ်ႇလွင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၽႅၼ်၊ ၸတ်း၊ ထတ်း၊ မေး ၼႆႉၵေႃႈ လမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်မီးယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်း မိုဝ်း။ ပေႃးႁဵတ်းယဝ်ႉလူဝ်ႇလႆႈထတ်းသၢင်ႈလွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉ။ ပေႃးႁဵတ်းပႆႇမႅၼ်ႈၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈ မေးၶိုၼ်း။ ပေႃးဢမ်ႇမီးၽႅၼ်၊ ၸတ်း၊ ထတ်း၊ မေးၸိုင် ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွင်ႇ မၢၼ်သေ တေတူၵ်းလိုၼ်းပိူၼ်ႈ။ ဢၼ်ပႆႇမီးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ႁဝ်းၶႃႈ ၶတ်းၸႂ်ႁႃပၼ်ႁဝ်း ၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်လူဝ်ႇမေးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်မေးၵၼ်။ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇမႅတ်ႇပႅင်းထိင်းသိမ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄ ၶူဝ်း လဵင်း သိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇသိုဝ်ႈၽႂ်မၼ်း။ လွင်ႈငဝ်ႈငုၼ်းယိပ်းၵၼ်ၸိူၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈလမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးငဝ်ႈငုၼ်းယိပ်းၵမ်ၸိူၵ်ႈၵေႃႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈမၢင်လွင်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸိုဝ်ႈ သဵင်မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ လူႉလႅဝ်။ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶီႇႁိူဝ်းလမ်းလဵဝ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼပ်ႉထိုဝ် ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ။ ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ယႃႇပေပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း။ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းၸွမ်းၶိင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်း” ၼႆယူႇ။
ပၢင်သွၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉလူင် ၸုၵ်ႈထီႉ(1) ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ လႆႈတေႇၸတ်း ႁဵတ်းမႃး ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 17 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း(20) ဝၼ်းတဵမ်တဵမ်သေ ၸွမ်ႁၢၼ်/ ၶုၼ်သႅင် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(2) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈပူင်သွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇ ပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၸဵပ်းသၢင်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး၊ လၢႆး မူၼ်ႉမႄးပၢႆးဝူၼ်ႉၽိၼ်းၽူၼ်လႄႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈၽိတ်းၽူၼ်၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း ၼႂ်းတပ်ႉလႄႈ ၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵၢၼ်ပႃႇတီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလင်ၼိုင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး မႆႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၾႆးမူတ်း လႄႈ ဢမ်ႇ တၼ်းလႆႈဢဝ်သင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 29/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်း 16:30 ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး သႅၼ်းဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၶၢႆႉ ၸေႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ(1) ၵေႃႉ ၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၸွမ်း (4) လင် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28/02/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး လႆႈလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း (3) ၵေႃ.

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်/ၵျွၵ်ႉမႄး ၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ်မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇ ပၵ်းၶမ် လိၼ်ဝႆႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸၼ်တူၺ်း သေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး လူႉတၢႆ ထင်တီႈ(1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား စစ်ကောင်စီဘက်က အရာရှိ(၅) ဦး အပါ...

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ် မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA မှ ပအိုဝ်းဒေသ အတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းတစ်နေရာမှာ ထိုးစစ်ဆင်လာသည့် စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှင့်...

တပ်ႉသိုၵ်း ပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ႁူဝ်ပူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA တင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူမ်ႈ ပီႇတုၸိတ်ႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပျီႇတုၸိတ်ႉ PNO မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ သုမ်းပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ...

ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA နှင့် စစ်ကောင်စီ ပူးပေါင်း PNO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ၊...

မနေ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်-ဆီဆိုင်မြို့နယ် တစ်နေရာမှာ ဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင် ရာလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNLA စစ် ကြောင်းကို စစ်ကောင်စီပူးပေါင်း PNO...