News

News

Thursday
September, 28

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း/ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸုပ်ႈထီႉ(1) တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း

December 20,2019
By – SSPP/ SSA
ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း တေႃႇထိုင် 9:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈဢွၼ် ႁူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း(370)ၵေႃႉသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၽၢႆႇသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸုပ်ႈထီႉ(11) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၵႂႃႇယူႇ။


တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိၵ်ႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်တၵ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ် ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၸွမ်ပိဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)သေ ႁူမ်ႈတိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၵတိသတ်ႉၸႃႇ(4)ၶေႃႈၵႂႃႇယူႇ။
ၸွမ်သိုၵ်း/ ၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(1) SSPP/ SSA မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသူင်ႇသင်ႇပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၵႂႃႇဝႃႈ “ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးဝႆႉသိုၵ်း(3) ထၢၼ်ႈ။ သိုၵ်းထႃႇဝႃႇရ၊ သိုၵ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း။ သိုၵ်း(3)ထၢၼ်ႈၼႆႉ ၽႂ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၶႃႈ ၽႂ်။ တေလႆႈပိၼ်ႇပၢႆႇၸွႆႈ ထႅမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ။ ယူႇတႂ်ႈၸွမ်ပိဝ်ဢၼ်လဵဝ်၊ ၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းမိၵ်ႈမၢႆမိူၼ်ၵၼ် တေလႆႈၽွမ်ႉသဵင်ပႅင်းပၵ်ႇၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူႊ လွင်ႈလွင်ႈတေတဵမ်ၶၢပ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႆႈၶတ်းၸႂ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၵႂႃႇ။ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် ပွင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇ။ ယႃႇၽႃႈဝၢင်းပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၵွင်လင်တေႃႇၸိူဝ်ႉ ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ တႃႇတေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပႅတ်ႈဢႃႇၼႃႇၽူႈမိူၵ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးၽႃႉပႃးပႅမ်းသေ တေႃႇ သူႈဢမ်ႇလႆႈ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ တေႃႇသူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄ ဝၢၼ်ႈ မိူင်း၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၶဝ်ႈသိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တေႃႇသူႈၽူႈၶဵၼ်ၵႂႃႇ။ သိုၵ်း(3)ထၢၼ်ႈ တေလႆႈမႅတ်ႇပႅင်းမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းသေ ထိင်းသိမ်း လုမ်းလႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇၶူဝ်းလဵင်းသိုၵ်းၵႂႃႇ။ ၵွင်ႈမႂ်ႇယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵွင်ႈၵဝ်ႇ၊ ၵွင်ႈၵဝ်ႇယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵွင်းယွၵ်း။ ၵွင်ႈယွၵ်းၵွင်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးၵွင်ႈမႂ်ႇ” ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီ တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈထီႉ(11)


ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း တေႃႇထိုင် 8:35 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း/ ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2) ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်လူင်းပၢင်သွၼ် လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇသေ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိၵ်ႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် လႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်းၵႂႃႇယူႇ။
တီႈၼႂ်းပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း/ ၸၢႆးသူႉ သူင်ႇသင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းထိုင်ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ဝႃႈ “ ၵူႊၵေႃႉလူဝ်ႇလႆႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼသေ ႁၵ်ႉႁွမ်ၵၼ်။ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈႁဝ်းဢမ်ႇမႃးၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းလႆႈ လိူဝ်သေၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၼင်ႇၵၼ်” ၼႆယဝ်ႉ။
ၼႂ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၽၢႆႇသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸုပ်ႈထီႉ(11)ၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် မီး(360)ၵေႃႉသေ လႆႈတေႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 3 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ် တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ၶၢဝ်းတၢင်း(48)ဝၼ်းတဵမ်တဵမ်ၼႆယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...