News

News

Wednesday
April, 24

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း/ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸုပ်ႈထီႉ(1) တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း

December 20,2019
By – SSPP/ SSA
ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း တေႃႇထိုင် 9:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈဢွၼ် ႁူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း(370)ၵေႃႉသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၽၢႆႇသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၸုပ်ႈထီႉ(11) ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၵႂႃႇယူႇ။


တီႈၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိၵ်ႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်တၵ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ် ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၸွမ်ပိဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)သေ ႁူမ်ႈတိူင်ႇၵၢဝ်ႇ ၵတိသတ်ႉၸႃႇ(4)ၶေႃႈၵႂႃႇယူႇ။
ၸွမ်သိုၵ်း/ ၶိူဝ်းတႆး ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈထီႉ(1) SSPP/ SSA မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသူင်ႇသင်ႇပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၵႂႃႇဝႃႈ “ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးဝႆႉသိုၵ်း(3) ထၢၼ်ႈ။ သိုၵ်းထႃႇဝႃႇရ၊ သိုၵ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း။ သိုၵ်း(3)ထၢၼ်ႈၼႆႉ ၽႂ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၶႃႈ ၽႂ်။ တေလႆႈပိၼ်ႇပၢႆႇၸွႆႈ ထႅမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ။ ယူႇတႂ်ႈၸွမ်ပိဝ်ဢၼ်လဵဝ်၊ ၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းမိၵ်ႈမၢႆမိူၼ်ၵၼ် တေလႆႈၽွမ်ႉသဵင်ပႅင်းပၵ်ႇၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူႊ လွင်ႈလွင်ႈတေတဵမ်ၶၢပ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႆႈၶတ်းၸႂ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ၵႂႃႇ။ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် ပွင်ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵႂႃႇ။ ယႃႇၽႃႈဝၢင်းပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ ၵွင်လင်တေႃႇၸိူဝ်ႉ ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ တႃႇတေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပႅတ်ႈဢႃႇၼႃႇၽူႈမိူၵ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးၽႃႉပႃးပႅမ်းသေ တေႃႇ သူႈဢမ်ႇလႆႈ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ တေႃႇသူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄ ဝၢၼ်ႈ မိူင်း၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် ၶဝ်ႈသိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တေႃႇသူႈၽူႈၶဵၼ်ၵႂႃႇ။ သိုၵ်း(3)ထၢၼ်ႈ တေလႆႈမႅတ်ႇပႅင်းမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းသေ ထိင်းသိမ်း လုမ်းလႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇၶူဝ်းလဵင်းသိုၵ်းၵႂႃႇ။ ၵွင်ႈမႂ်ႇယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵွင်ႈၵဝ်ႇ၊ ၵွင်ႈၵဝ်ႇယႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၵွင်းယွၵ်း။ ၵွင်ႈယွၵ်းၵွင်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးၵွင်ႈမႂ်ႇ” ၼႆယူႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီ တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈထီႉ(11)


ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း တေႃႇထိုင် 8:35 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း/ ၸၢႆးသူႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း(2) ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈယိုၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶႅပ်းဝႂ်လူင်းပၢင်သွၼ် လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇသေ သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိၵ်ႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် လႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်းၵႂႃႇယူႇ။
တီႈၼႂ်းပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈသုမ်လီၵၼ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း/ ၸၢႆးသူႉ သူင်ႇသင်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်းထိုင်ၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ဝႃႈ “ ၵူႊၵေႃႉလူဝ်ႇလႆႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼသေ ႁၵ်ႉႁွမ်ၵၼ်။ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈႁဝ်းဢမ်ႇမႃးၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းလႆႈ လိူဝ်သေၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၼင်ႇၵၼ်” ၼႆယဝ်ႉ။
ၼႂ်းပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၽၢႆႇသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸုပ်ႈထီႉ(11)ၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် မီး(360)ၵေႃႉသေ လႆႈတေႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းလိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 3 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် လိူၼ် တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 20 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ၶၢဝ်းတၢင်း(48)ဝၼ်းတဵမ်တဵမ်ၼႆယူႇ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/03/2024 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း...