News

News

Thursday
June, 20

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

December 5,2019
By – SSPP/ SSA
ၼႂ်းလိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:00 မူင်းတေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်းသေ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ(1009)ၵေႃႉ ၼႆယူႇ။
ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိၵ်ႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်တၵ်ႉယမ် ၸွမ်ပိဝ်ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၸွမ်ပိဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ တၵ်ႉယမ်ၽူႈႁတ်း ႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ႁူမ်ႈတိူင်ႇ ၵၢဝ်ႇၵတိသတ်ႉၸႃႇ(4)ၶေႃႈ ၵႂႃႇယူႇ။
ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼိူဝ် ပီႊ 1978 ၼီႊ လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 5 ဝၼ်း မႅၼ်ႈဝၼ်းဢၼ် ၸဝ်ႈသိူဝ် ၶၼ်ႇ(ႁွင်ႉ)ၸဝ်ႈဢုင်းပွင်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈ တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် ဝၼ်းၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းၶၢဝ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။
ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူႊတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်း၊ ၵူႊႁွင်ႈၵၢၼ် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ၵၼ်မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းမွင်ၸႂ်ၶေႃးၶူမ်လႄႈ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၼိူဝ် ၽူႈႁတ်း ႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆသေ ပူၵ်းတင်ႈၸွမ်ပိဝ်ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၸွမ်ပိဝ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ ၸွမ်ပဝ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သုတ်ႈယၢၼ်လၵ်းၸွမ်ပိဝ်(1)သွၵ်ႈယူႇယဝ်ႉ။
ၼမ်ႉတူၼ်ႈၸႂ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ “ ႁတ်းတိုၵ်း၊ ႁတ်းတၢႆ၊ ႁတ်းၶၢမ်ႇဢွင်ႇပွႆး” သေ “သိူဝ် တၢႆသိူဝ်တႅၼ်း လႅၼ်းတၢႆလႅၼ်းပုတ်ႈ” သိုပ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း“ တိုၼ်းတၼ်းတၢႆတေႃႇတဵင်ႉ” ဢမ်ႇ သုတ်ႈဢမ်ႇႁူၼ် ဢဝ်ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈတူဝ်ၸႂ်ၽဝႃႉၸၢတ်ႈပၢၼ် ၽင်သိမ်းၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင်ၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်းဝႆႉ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၸွမ်သိုၵ်းလူင်/ သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼၢမ်းၼႃႈထီႉ(1) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်/ သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းၼႃႈထီႉ(1) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၶူၼ်ႉၶႆႈၼႄ သိူၵ်ႈပိုၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၵႂႃႇ ယူႇ။
“ ပိုၼ်းၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈ။ ပေႃးဢမ်ႇႁူႉပိုၼ်း မိူၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ။ ပိုၼ်းမိူင်းတႆး၊ ပိုၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ပိုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး၊ ပိုၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လႅပ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈႁူႉႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်း။ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉၵေႃႈ မီးၵူႊ မိူင်းမိူင်းယဝ်ႉ။ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၸုၼ်ႉပွႆႇပုၼ်ႈလီသုၼ်ႇတူဝ်သေ ႁဵတ်းတႃႇၽွၼ်းလီၵူၼ်းတင်းၼမ်။ ၼႂ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵွမ်ႉဝႃႈၵူၼ်းသိုၵ်းၵူၺ်း။ ပေႃႈ မႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶၢမ်ႇၸုၼ်ႉသၢႆၸႂ်သေ ၵႅတ်ႇၶႄႇႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ” ၼႆယဝ်ႉ။
သိုပ်ႇၼၼ်ႉ “ ပေႃးၶူၼ်ႉၶႆႈၶိုၼ်းပိုၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉၸိုင် တင်ႈတေႇပီႊ 1963 ၼီႊ မႅၼ်ႈမိူဝ်ႈၼႄႇဝိၼ်းသိမ်းဢႃႇၼႃႇလႄႈ ၼႂ်းလိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် (2) ဝၼ်း ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႉၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈမီ ဢႃႇယူႉ(19) ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇလုၵ်ႈၼွင်ႉၼႄဝိၼ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ တီႈဢွင်ႈႁိူၼ်း ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင်(ၸဝ်ႈၾႃႉသီႇပေႃႉ)ၵေႃႈ ထုၵ်ႇမၢၼ်ႈ ၶဝ်တိၺွပ်း တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်း မိၼ်ႁၢႆးဝူဝ်းယဝ်ႉ ဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉတီႈၶွၵ်ႈၶင် ဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ။ သိုပ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသူၺ်ႇတႅၵ်ႈၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇတိၺွပ်းတူဝ်။ ပၢၼ်တႅပ်း(4)တႅပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈၸႅတ်ႈထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈသိုၵ်းတႆး။ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၶၢမ်ႇယၢပ်ႇၶၢမ်ႇၽိုတ်ႇသေ ၵႅတ်ႇ ၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ်ႁဝ်းၶႃႈမႃး။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်းၵုင်ႇမုၼ်ၵူၼ်းမိူင်း။ ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် တႃႇႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈသိူဝ်ဝၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈၼေႃႇမျႃႉ ၼွင်ႉၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းယႆ ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်တႆးႁဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၸဝ်ႈသိူဝ်ဝၼ်း၊ ၸဝ်ႈပူဝ်ႇတေႇဝိင်ႇ (ၼႃႈတီႈလွႆပၢင်ၽြႃး) လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶဝ်ႈသိမ်းတၢင်ႉယၢၼ်း။ မိူဝ်ႈပၢၼ် ၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၸိုင်ႈတႆး(SSIA)ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်သေ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉမိူင်းၽႅၵ်ႈ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈသူၼ်းတုမ်ၼႂ်းၵဵင်းတုင်။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမီးလုၵ်ႈၼွင်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ “ တဵင်းၽေႇ” ႁၵ်းလင်သေ လၵ်ႉသူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်မၢၼ်ႈ လႄႈ မၢၼ်ႈၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉမိူင်းၽႅၵ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ဝၼ်း လႆႈၶၢမ်ႇၼႃႈသိုၵ်းသေ မၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၶႃ မၢၵ်ႇၵွင်ႈယၢဝ်းၵေႃႈသဵင်ႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈပွတ်းၵေႃႈသဵင်ႈ။ လိုၼ်းသုတ်းၸဝ်ႈသိူဝ်ဝၼ်း လႆႈပၼ် ၶေႃႈသင်ႇ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်းၸဝ်ႈ ထွႆဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်းသေ လၢတ်ႈဝႃႈမၼ်းၸဝ်ႈတေၶၢမ်ႇၸုၼ်ႉ သၢႆၸႂ်ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆသေ တိုတ်ႉမၢၵ်ႇပွမ်ဢႅပ်ႈၸပ်းဢူၵ်းဝႆႉ။ လုၵ်ႈၼွင်ႉၵေႃႈ ပူၼ်ႉၼႃႈသိုၵ်း ယဝ်ႉသေ မၢၼ်ႈၵေႃႈမႃးဢဝ်တူဝ်လိုပ်းမၼ်းလႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈတိုတ်ႉမၢၵ်ႇပွမ်သေ လႆႈၸုၼ်ႉ သၢႆၸႂ်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇ။ ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ တီႈတေႉမၼ်း တေလႆႈ မၵ်းမၼ်ႈဝၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈသိူဝ်ဝၼ်း ၶၢမ်ႇၸုၼ်ႉသၢႆၸႂ်တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈသိူဝ်ဝၼ်း လႆႈတူၵ်းသုမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးမၢႆတွင်းဝႆႉတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ မၵ်းမၼ်ႈ။ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊ 1978 ၼီႊ လိူၼ်တီႇၸိမ်ႇပႃႇ 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈဢုင်းပွင်ႇ(ႁွင်ႉ) ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၼ်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၽီလိၼ် ဢမ်ႇပႆတၢင်းလႆႈ လႄႈ လႆႈၶီႇၼိူဝ်လင်မႃႉသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း။ ၸဝ်ႈသိူဝ်လဵၼ်း၊ ၸဝ်ႈၸၢမ်မႂ်ႇ၊ ၸဝ်ႈၵေႃးလိင်ႇတ ပႃးတင်းၵူၼ်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ(700)ၵေႃႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ လတ်းၵႂႃႇႁိမ်းလႅၼ်ဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈယူႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈဢုင်းပွင်ႇဢမ်ႇၸၢင်ႈလူင်းၼိူဝ်လင်မႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ဝႄႈ လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၺႃးတီႈႁူဝ်သေ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ။ ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼိူဝ် ဝၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈဢုင်းပွင်ႇ လႆႈတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇမိူင်းလႄႈ တင်းၶႃႈႁဝ်း လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်ဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃးယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်/ သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼၢမ်းၼႃႈထီႉ(1) ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သိုပ်ႇ ၶႆႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ “ ပီႊ 1983 ၼီႊ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၼုမ်ႇၵေႃႈ လႆႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်သေ သဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ။ ၸဝ်ႈ ၵေႃးလိင်ႇတ ၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉလူၵ်ႈၼွင်းသေ သဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ။ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇမိူင်း၊ ၸဝ်ႈပၢၼ်းဢွင်ႇ၊ ၸဝ်ႈၸၢမ်မႂ်ႇ၊ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၸိုင်ႈ၊ ၸဝ်ႈၺႅၼ်ႇဝိၼ်း ၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ တီႈမိူင်းထႆး ယွၼ်ႉၶုၼ်ၶုၼ်သႃႇႁႅမ်တၢႆ။ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇလႅၵ်း၊ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇၵႃး ၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၽူႈမိူၵ်ႈမႂ်ႇၶဝ် ၶႃႈ ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈတီႈၵိဝ်ႇႁူၵ်း/ ၶႃးႁၢၼ်။ သင်ဝႃႈၶဝ်ၸဝ်ႈတိုၵ်ႉမီးသၢႆၸႂ်သေ သိုပ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်းၵႂႃႇလႆႈ ၸိုင် မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၼႃႈလဵၵ်ႉ။ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းလႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ သၢႆၸႂ်ၵႂႃႇတၢင်းသဵင်ႈၼႆႉ ႁွင်ႉဝႃႈၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ ႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇ လူလၢႆႁၵ်းလင်တေႃႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈမႃး ပုၼ်ႈတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း။ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇလႆႈပႆ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ်ႁဝ်း” ၼႆယဝ်ႉ။
တီႈၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ၵေႃႇသၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်/ သိူဝ် ထႅၼ်ႈ လႆႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ထိုင် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢိၵ်ႇၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းပၢၼ်မႂ်ႇဝႃႈ “ ႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ တေလႆႈဝႆႉ ၼမ်ႉၸႂ်ၵႅၼ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင်ၶႅင်။၊ ၶၢမ်ႇယၢပ်ႇၶၢမ်ႇၽိုတ်ႇသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်သိူဝ်ႇမွၵ်ႇမႂ်။ ပီႊ 1959 ၼီႊ မိူဝ်ႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈတေႇၶဝ်ႈသိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသွၵ်းတိၼ်၊ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ(7)ဝၼ်းသေ လႆႈ ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းယွၼ်း။ လႆႈလတ်းပႃႇတူၼ်ႈဝၢႆသေ ၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းလႄႈ တိၼ်ၵေႃႈသိၵ်ႇဢမ်ႇ ၸၢင်ႈပႆတၢင်းလီလီ။ မိူဝ်ႈတေႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ယၢပ်ႇလိူဝ်ပၢၵ်ႇပုၼ်ႈႁဵင်ပုၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၵွင်ႈၵေႃႈ လႆႈယိပ်းၵွင်ႈ M-1 ၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ႁဝ်းၶႃႈ ၸဝ်ႈပၢင်ႇၾႃႉၵေႃႈ ၵႃႈၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၼၼ်ႉ ၼႅတ်ႈၶတ်းၸႂ် ႁႃၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်ၶိုတ်းၸၼ်ႉသေ ပၼ်ႁဝ်းယိပ်း။ ၵွင်ႈမၢင်မဵဝ်း ၶႅမ်ႉလိူဝ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်သိုဝ်ႈၽႂ်မၼ်း။ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တပ်ႉၼႆႉ တေလႆႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼိူဝ် ပၢႆးဝူၼ်ႉပၢႆးမိူင်း၊ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆ၊ ပိုၼ်ႉႁူႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇ။ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈမိူၼ်မၢၼ်ႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်သိုၵ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ။ ပေႃးႁိူဝ်ႇႁဝ်း ၶႃႈ ဢွၵ်ႇၼမ်ၵေႃႈ လိူတ်ႈႁဝ်းၶႃႈတေဢွၵ်ႇဢေႇ။ ႁဵတ်းသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ယႃႇပေဢသၢင်ႇပလၢင်ႇ သေႁဵတ်း။ ႁဵတ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇပေဢသၢင်ႇပလၢင်ႇသေႁဵတ်း၊ လူဝ်ႇလႆႈၶၢမ်ႇယၢပ်ႇ ၶၢမ်ႇၽိုတ်ႇသေႁဵတ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းမီးၸၼ်ႉလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉလၢႆးၵေႃႈ ၼမ်မႃး။ ၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇလႆႈပုတ်ႈလႅၵ်ႈမႃႇသေ ပၼ်သူၶဝ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈၵႂႃႇ။ တေလႆႈၶၢမ်ႇ ယၢပ်ႇၶၢမ်ႇၽိုတ်ႇသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၶိုၼ်ႈၼႃႈၵႂႃႇ” ၼႆယူႇ။
ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)ၼႆႉ မၵ်းမၼ်ႈတမ်းမီးဝႆႉ “ ဝၼ်းၽူႈ ႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ” လႄႈ “ ပိူင်ၵၢၼ်၊ လၢႆးၵၢၼ်ယွင်ႈယေႃးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ” ဢိၵ်ႇတင်း “ ၸၼ်ႉထီႉၽူႈႁတ်းႁၢၼ်(4)ၸၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ (1) ႁတ်းႁၢၼ် သိူဝ်ဝၼ်း၊ (2) ႁတ်းႁၢၼ် သိူဝ်ၶၼ်ႇ(ဢုင်းပွင်ႇ)၊ (3) ႁတ်းႁၢၼ် ထုၼ်းႁတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ သိုၵ်း RCSS တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

RCSS ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇယဵပ်ႇ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၺႃး ၵႂၢႆးလူႉတၢႆ (1) တူဝ်လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ...

RCSS က အကြိမ်ကြိမ် မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်နေပေမယ့် ရှမ်းလူထုအတွက် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ စိတ်ရှည်...

တည်းဖြတ် - ခမ်းစက်SSPPInfoဇွန်လ၊ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ် shanstateprogressparty shanstatearmy #SSPPInfo RCSS #မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသၢႆသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း

RCSS ပွႆႇသိုၵ်းမူၵ်းဝႆႉၼႂ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃး သၢႆသိုၵ်းၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ SSPP/SSA သေ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈ...

SSPP စစ်ကြောင်းကို RCSS က ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံးမြို့နယ် နှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်ထဲက ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA စစ်ကြောင်းကို ရှမ်းပြည်ပြန် လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ထပ်မံ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရပ်စောက်မြို့နယ် တောင်ထိပ်ကျေးရွာ(ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ)...