News

News

Thursday
September, 28

ၽူႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတိူဝ်ႉယမ် တီႈပွႆးႁပ်ႉၸဵင် ၵွင်းမူးၶမ်းၵဵင်းလိူၼ်

ၶၢဝ်ႇ-SSPP info

2019 November 28,

ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸဵင်ပီမႂ်ႇတႆး ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵွင်းမူးၶမ်းၵဵင်းလိူၼ်ၼၼ်ႉ လုင်းၸရေးထမ်ႇမ ဝၢၼ်ႈၶူင်ႈလူင် ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢတ်ႈ တၢင်ႇတူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တိူဝ်ႉယၢမ်မႅၼ်ႈ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်။

တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝိႁၢရ်ႇသူၼ်မွၼ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈပိုၼ်းၽဵင်ႈၵေႃႇၸဵင်၊ ၸဝ်ႈၶူး ဝိႁၢရ်ႇ ဝူၺ်ႇ ပုင်ႇလ ဝၢၼ်ႈႁႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်း ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၵျေႃႇလႃႉ တၢင် တူဝ်ၵူၼ်းလူင် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးသေ လူဢၢၼ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယိုၼ်ႈထိုင်ဝၼ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈလႄႈ လုင်းၸရေးထမ်ႇ မ ဝၢၼ်ႈၶူင်ႈလူင် တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ“ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇသူင်ႇ ထွမ်ႇၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်ၵဝ်ႇ၊ ၵႂၢမ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽဵင်ႈဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇ မီးၵူၼ်းၶိူဝ်းလႂ်ႁဵတ်းလႆႈမိူၼ်တႆးႁဝ်း ၽဵင်ႈဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇသူင်ၸိုင် မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၽဵင်ႈဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉႁဝ်းၸၢင်ႈႁၢႆ၊ ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈႁဝ်း လုၵ်ႉမိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလူင်းမႃးႁႃပၼ် တီႈယူႇတီႈသဝ်းႁဝ်း မီးဝၢၼ်ႈမီးမိူင်း မီးတီႈၽုၵ်ႇတီႈသွမ်ႈယဝ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇႁၵ်ႉသႃ ဝႆႉပႅတ်ႈႁႄ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇမိူင်းထႆး ဢၼ်ၵႂႃႇမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ တီႈလိၼ်ၼိုင်ႈသွၵ်ႇၼိုင်ႈ ဝႃးၵေႃႈဢမ်ႇပႅင်ႇ ၵွပ်ႈၼၼ် လူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်မႃးလုမ်းလႃးပႂ်ႉပႃး ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ယဝ်ႉ၊ ပေႃးမႃးတူၺ်းႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ဢေႇမႃးတိၵ်းတိၵ်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႈ ပေႃးမီးလုၵ်ႈ 2 ၵေႃႉယဝ်ႉၵေႃႈ တတ်းပႅတ်ႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလီပဵၼ် လူဝ်ႇလႆႈမီးလုၵ်ႈလၢင်း 5 ၵေႃႉၶိုၼ်ႈ ၼိူဝ်”ၼႆ သပ်းလႅင်းၵႂႃႇၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ယူႇ။

တီႈပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸဵင် ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵွင်းမူးၶမ်းၵဵင်းလိူၼ်ၼႆႉ ၸတ်းပႃး မၢႆၵိုမ်းဝၼ်ၵိူတ်ႇ ပီ ၵွၼ်းသႅင် မေႃၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းလႄႈ ပၢင်ပွႆးၵိုၼ်းလိူဝ်တိူဝ်းၵူႈပီပူၼ်ႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ၊ လီႇသူႇ ၊ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ႇတေႃး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပီႊမႂ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 30-01-2023 ပဵၼ်ဝၼ်းပီႊမႂ်ႇပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇ လႄႈ ပီႈၼွင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လီႇသူႇ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၼ်း ၼႆသေ ယူႇတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလႃးႁူႇ ၊ လီႇသူႇ ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႅၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးသူႇၸႂ်းႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ႇတေႃး ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...