News

News

Tuesday
September, 26

ၶၢဝ်ႇပွႆးတိုၵ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

August 6,2019

By – SSPP/ SSA

ဢိင်ၼိူဝ်ေၶႃႈတႅပ်းတတ်းငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)မီးႄလႈ ၸွမ်းၼင်ႇေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၽၢႆႇတပ်ႉ၊ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မီးၼၼ်ႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈတွၼ်ႈလိၼ် ဢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸုိင်ႈ တႆး(SSPP/ SSA) တူင်ႉၼိုင်ယိုၼ်းထိုင်လႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႄတႇတမ်းၽႅၼ် တူင်ႉၼုိင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၵူတ်ႇယဵဝ်ႈ၊ တီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်၊ မူၼ်ႉႄမးပၢႆးတူဝ်ပၢႆးၸႂ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈမႃးယူႇ။

မႅၼ်ႈၽွင်းတပ်ႉတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ(SSPP/ SSA) လူင်းၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈေၸႈဝဵင်း မၢႆ(1)ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းယူႇၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ(127)ႄလႈ ၶမယ(523) ငႃးသိုၵ်း 2 သၢႆသိုၵ်း ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ပျႍႇႁႃႇတၢင်ႉယၢၼ်း တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ(ရမၶ)လႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်း ၵၼ်တီႈၵုင်းလွႆ ေၵႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၼႃးပဵင်း ၸုမ်း(2)ႄလႈ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ဝႅတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူဝ်မင်း ေၸႈဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်းၼၼ်ႉမႃး ဝၼ်းလဵဝ်(2)ပွၵ်ႈယူႇ။ ပၢင်တိုၵ်းႄတႇၶၢဝ်းယၢမ်း 2:30 မူင်း ေတႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်း 5:15 မူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိုင်ပၢင်တိုၵ်းမီးမွၵ်ႈ(2:45)မူင်း ယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လတ်းထိူၼ်ႇၶဝ်ႈၸူး တပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၼႂ်းထိူၼ်ႇႄလႈ ၸင်ႇလႆႈမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တိုၵ်းေတႃးၵၼ် ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 7 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉေၵႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၶွၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၸႅၵ်ႇ ပဵၼ်သၢႆသိုၵ်း(4)သၢႆသိုၵ်းေသ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼွင်ၶမ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉပၢတ်ႈ၊ ၼႃႈတီႈၶွပ်ႈလႅၼ် လွႆ ေၸး၊ တပ်ႉၵွင်ႈလူင် ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ(50)ပၢႆ တူင်ႉၼုိင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼွင်ၽႆႇ၊ ၼႃႈတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်မိူင်း ေၸႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈေသ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းေတႃႇၵၼ် လူၺ်ႈၵၢၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo26/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇ ၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 22:15...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo20/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20/09/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10:55 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo19/09/2023ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19/09/2023 မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8:57 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

SSPPInfo18/09/2023 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ဢိူင်ႇပၢင်ႇၶမ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18/09/2023 တေႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 15:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ၊ ဢိူင်ႇၸေႈလၢၼ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29/08/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈသၼ်လွႆ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းဢိူင်ႇၼမ်ႉဢုမ် ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(32) ၸေႈဝဵင်းမူႇၸေႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ...