News

News

Wednesday
April, 24

ၶၢဝ်ႇပွႆးတိုၵ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

August 6,2019

By – SSPP/ SSA

ဢိင်ၼိူဝ်ေၶႃႈတႅပ်းတတ်းငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)မီးႄလႈ ၸွမ်းၼင်ႇေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၽၢႆႇတပ်ႉ၊ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မီးၼၼ်ႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈတွၼ်ႈလိၼ် ဢၼ်ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸုိင်ႈ တႆး(SSPP/ SSA) တူင်ႉၼိုင်ယိုၼ်းထိုင်လႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႄတႇတမ်းၽႅၼ် တူင်ႉၼုိင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၵူတ်ႇယဵဝ်ႈ၊ တီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်၊ မူၼ်ႉႄမးပၢႆးတူဝ်ပၢႆးၸႂ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈမႃးယူႇ။

မႅၼ်ႈၽွင်းတပ်ႉတူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ(SSPP/ SSA) လူင်းၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈေၸႈဝဵင်း မၢႆ(1)ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းယူႇၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ(127)ႄလႈ ၶမယ(523) ငႃးသိုၵ်း 2 သၢႆသိုၵ်း ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ပျႍႇႁႃႇတၢင်ႉယၢၼ်း တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ(ရမၶ)လႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တုိၵ်း ၵၼ်တီႈၵုင်းလွႆ ေၵႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၼႃးပဵင်း ၸုမ်း(2)ႄလႈ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ဝႅတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူဝ်မင်း ေၸႈဝဵင်းတၢင်ႉ ယၢၼ်းၼၼ်ႉမႃး ဝၼ်းလဵဝ်(2)ပွၵ်ႈယူႇ။ ပၢင်တိုၵ်းႄတႇၶၢဝ်းယၢမ်း 2:30 မူင်း ေတႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်း 5:15 မူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိုင်ပၢင်တိုၵ်းမီးမွၵ်ႈ(2:45)မူင်း ယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လတ်းထိူၼ်ႇၶဝ်ႈၸူး တပ်ႉပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၼႂ်းထိူၼ်ႇႄလႈ ၸင်ႇလႆႈမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တိုၵ်းေတႃးၵၼ် ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ်ေဢႃးၵၢတ်ႉ 7 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉေၵႃႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈၶွၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၸႅၵ်ႇ ပဵၼ်သၢႆသိုၵ်း(4)သၢႆသိုၵ်းေသ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼွင်ၶမ်း ၽၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉပၢတ်ႈ၊ ၼႃႈတီႈၶွပ်ႈလႅၼ် လွႆ ေၸး၊ တပ်ႉၵွင်ႈလူင် ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ(50)ပၢႆ တူင်ႉၼုိင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼွင်ၽႆႇ၊ ၼႃႈတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼွင်မိူင်း ေၸႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈေသ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းေတႃႇၵၼ် လူၺ်ႈၵၢၼ် ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၼႃႈတီႈယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ပိူဝ်ႈတႃႇယွၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉထူပ်းၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီးသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်(March) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵွၼ်းဢိူင်ႇ...