News

News

Tuesday
April, 23

ေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ်ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လူင်းတူင်ႈႁၢပ်ႇၵႃႈသွမ်ႈၼႃး ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း

August 6,2019

By – သႅင်ၸိုင်ႈ

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉလိူၼ်ေဢႃးၵၢၼ်ႉ 5 ဝၼ်း ပီႊ 2109 ၼီႊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း ေတႃႇထိုင် ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 4:00 မူင်းၼၼ်ႉ ေၵႃႉႁၢၼ် ၸၢႆးဢွင်ႇသႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း(5)ေၵႃႉေသ လႆႈလူင်း တူင်ႈႁၢပ်ႇၵႃႈသွမ်ႈၼႃးၸွႆႈ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမူိင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ေၸႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဝႃႈ ၼႆ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ။ ။ ေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ် ဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သွမ်ႈၼႃးၸွႆႈထႅမ်ၸဝ်ႈၼႃး

ၼႂ်းၵၢၼ်လူင်းတူင်ႇပွၵ်ႈၼႆႉ ေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)  လႆႈႁွမ်းမိုဝ်းၵၼ်တင်းၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ(33)ေၵႃႉ ႁူမ်ႈသဵင်ႈေၵႃႉႁၢၼ် ဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း(39)ေၵႃႉ လႆႈဢဝ် ႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ်ေသ ႁၢပ်ႇၵႃႈသွမ်ႈၼႃႈၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ် ၸၢႆးၽူဝ်းဢူဝ်ႇႄလႈ ၼၢင်းေဢးထူၺ်းၶဝ်ၵႂႃႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ။ ။ ေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ် ဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ႁၢပ်ႇၵၢၼ်သွမ်ႈၼႃးၸွႆႈထႅမ်ၸဝ်ႈၼႃး

ၵၢၼ်တွၼ်ႈလိၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA)ႄလႈ ဢိၵ်ႇတင်းေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ် ၽၢႆႇတပ်ႉ၊ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ လႆႈဢွၼ် ၵၼ်တွၵ်ႇၸုမ်ႈသႂ်ႇၸႂ်ဝႃႈ “ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တွပ်ႇသၢႆႈၶိုၼ်းၵုင်ႇမုၼ်ေပႃႈႄမႈ ၵူၼ်းမိူင်းႄလႈ ၸွမ်းၼင်ႇၼမ်ႉၵတ်ႉ ပၢႆးတူဝ်ပၢႆးၸႂ်ပၢႆးဝူၼ်ႉမီးၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇ ႁႅင်းၸွႆႈထႅမ်ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမူိင်းမႃး” ၼႆယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50)

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈထီႉ (50) ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသိုၵ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 600 ၵေႃႉပၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်(April) 1 ဝၼ်း...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈထႅမ်ထုၺ်တၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်ႁဵတ်းတၢင်း / ၶႂၢၵ်ႈတၢင်းပၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...

SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ် ထုၺ်တၢင်း/ မႄးတၢင်းၸွႆႈ ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈထုၺ်တၢင်း/ၶႂၢၵ်းတၢင်း ၊ ဢဝ်သၢႆးသိူဝ်ႇတၢင်းပၼ်...

SSPP/SSA တပ်စခန်းကို ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့နယ် အတွင်းရှိ ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တပ်စခန်းတစ်ခုကို ယမန်နေ့ကစပြီး ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA က တိုက်ခိုက်ရေး ဒရုန်းဖြင့် နှစ်ကြိမ်တိုင် စ တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်SSPP/SSA

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတင်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸေႈ ဝဵင်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၵိၼ်ယမ်ႉ လဵင်ႉလူၶဝ်ႈၽၵ်း တီႈၵေႃႉသိုၵ်း ၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း တီၼိုင်ႈၼႆယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ဝၼ်းထီႉ 20 (ပီႊတႆး ႒႑႑႘ ၼီႊ...

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် SSPP/SSA ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ်

ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၾၢႆႇတပ်ႉ ၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP /SSA ၸိူဝ်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်းမၢႆ (27) ၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼၼ်ႉ ၸွႆႈႁဵတ်းတၢင်းပၼ် ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း...