News

News

Sunday
May, 19

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ

Featured in:

August 12,2019

By – မွၵ်ႇၶမ်းၶူင်း

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 8 မူင်း တေႃႇထိုင် 9 မူင်းၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ ငဝ်ႈငုၼ်း(Headquater’s Computer Department )လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ ၸုပ်ႈထီႉ(2) တီႈငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/ SSA) ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၸၢႆးယိင်းႁူမ်ႈသဵင်ႈမီး(38)ၵေႃႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆမီး ၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တၵ်ႉယမ်ၸွမ်ပိဝ်၊ ၼပ်ႉယမ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ သိုပ်ႇမိုတ်ႈတူဝ် ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ပႃႉထုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းထီႉ(3) လႆႈၶူၼ်ႉၶႆႈၼႄ ပိုၼ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ ဢၼ်လႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တေႇပၢၼ်တပ်ႉၸုမ်း(1) တေႃႇထိုင်ယၢမ်း လဵဝ်သေ တိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၵႃႈၶၼ်ၼိူဝ် တိုဝ်ႉတၢင်းသုၼ်ႇလႆႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႁၼ်ပႃး ပိုၼ်းတႆး၊ ပိုၼ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ၊ ပိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ပိုၼ်းၸဵပ်းသၢင်ႈလူၺ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢိၵ်ႇတင်းၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်း ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ ပေႃးမေႃဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၵႃႈၶၼ်ၼိူဝ် ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသွၼ် ဢိၵ်ႇတင်းပိုၼ်းၵူႈပၢႆးပၢႆးယဝ်ႉၸင်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေပဵၼ်မႃး ၽူႈၵေႃႉဢၼ်ႁၢပ်ႇထၢမ်းၼႃႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႆႈတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ တေဢမ်ႇမိူၼ်ၵူၼ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽုင်းႁၢၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇငဝ်ႈငုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁႂ်ႈမေႃႁူႉၵႃႈၶၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ ဢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸတ်းသၢင်ႈႁဵတ်းပၼ်ပၢင်သွၼ်၊ မိူဝ်ႈပၢၼ် ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇၵေႃးလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ ပေႃးၾႆးၾႃႉမႃး ၶွမ်းဢမ်ႇလီ ပေႃးၶွမ်းလီၾႆး ၾႃႉသမ်ႉဢမ်ႇမႃး ၶိူင်ႈၵႅမ်မိုဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ လႆႈတေႃႇသူႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသေ ၵႂႃႇသွၼ် ႁဵၼ်းဢဝ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈၽွင်ႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်တိုၵ်းသူၼ်ထိုင် ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈမေႃဝႆႉၵႃႈ ၶၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ တေႃႇပၢင်သွၼ်ႁဝ်းၶႃႈပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈဢွင်ႇမၢၼ် ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းၶၢဝ်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ပူင်သွၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇသေ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈယိုၼ်ႁပ်ႉၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ဢိူမ်ႈၸမ်ငဝ်ႈငုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပိုတ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇၼႆသေတႃႉ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ယိူင်းၽႅၼ်ဝႆႉ တေယိုၼ်ႁပ်ႉႁွင်ႉဢဝ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၽၢႆႇတပ်ႉလႄႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ဢိၵ်ႇတင်းၼႂ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပိုၼ်ႇပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇယူႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢဝ်ယႃႈမိူဝ်ႇသႂ်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉၵိၼ်

SSPP/SSA 07.10.2021 ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်း RCSS ဢၼ်ယူႇတင်းၽၢႆႇၼိူဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ယႃမိူဝ်ႇ သႂ်ႇၼႂ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 07-10-2021 ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူးၵွတ်ႈ ဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉသေ လႆႈႁၼ်ၼမ်ႉၼႂ်းယွင်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးသီမူၼ်ႇ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်းဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(73)ပီႊတဵမ်

February,7.2020 By – SSPP/ SSA ၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈငဝ်ႈငႃႇ လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ပီႊ 1947 ၼီႊၼၼ်ႉသေ ပေႃးထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ် ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 7 ဝၼ်း ၵူႊပီႊပီႊၼႆၸိုင် တႆးၵူႈၵေႃႉတႆးၵူႈတီႈ၊  မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း...

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးပႃ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵၢတ်ႇမႂ်ႇ တီႈတၢတ်ႇလူင်ႁၢႆးပႃး

February,5.2020 By – SSPP/ SSA ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 4 ဝၼ်း ပီႊ 2020 ၼီႊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:00 မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းတဵင်ႈဝၼ်း...

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸတ်းပၢင်ပွႆးပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်

ၢဝ်ႇ-SSPP/SSA2019 July (26) ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇပဵၼ်လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်သေ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် တီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈ မိူင်းၶေႇ။ ဝၼ်းထီႉ 25.7.2019 ယၢမ်း12:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၶုၼ်ႁၢၼ် ၼုမ်ႇသႅင် ...