News

News

Friday
September, 29

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈၵဵပ်းၵၢင်ၸႂ် လွၵ်းလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ ႁႃၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢိူင်ႇ

SSPP/SSA
2019 July(7)

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၸေႈဝဵင်းမၢႆ(25) SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တၢင်ႇၽူႈ ၵွၼ်းဢိူင်ႇ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ်သီႇထွၵ်ႈ ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဝၼ်းထီႉ 6.7.2019 ယၢမ်း(10:00)ၵၢင်ၼႂ် တေႃႇယၢမ်း(04:00)မူင်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႇမတီႇဝၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်း၊ ဢိူင်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ဢွၼ် ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တၢင်ႇၽူႈၵွၼ်း ဢိူင်ႇ၊ မီးၽူႈၶၢမ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ(9)ၵေႃႉ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈတင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇ လႆႈပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၸဵမ်ယိင်းၸဵမ်ၸၢႆး(789)ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼၼ်ႉ လုင်းၵႃႇလိင်ႇ ဝၢၼ်ႈၵိုတ်ႈ လႆႈမၢႆဝၢၵ်ႈ(285)ဝၢၵ်ႈ လႆႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ၊ လုင်းသႃႇဢေး ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူၵ်း လႆႈမၢႆဝၢၵ်ႈ(227)ဝၢၵ်ႈ လႆႈၼမ်ထီႉ(2)ပဵၼ်ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်း ဢိူင်ႇ၊ ပဵၼ်မၢႆထွၼ်(2)ၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇ တႃႇဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တၢင်ႇၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၼႆႉသေ လုင်းၵႃႇလိင်ႇၵေႃႉထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၽူႈၸတ်း ၵၢၼ်ဢိူင်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ“ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ မိူၼ်လၢႆးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ႁဵတ်း ၼၼ်ႉယူႇ၊ မီးပုင်းၵဝ်ႈပုင်း ၶႃႈတႄႉဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇတူၺ်း၊ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်လိူၵ်ႈတၢင်ႇၶႃႈ ႁဝ်းလႄႈ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈတေၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵႂႃႇယူႇ၊ သင်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ဢမ်ႇၵိုင်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းတေထွႆတူဝ်လီလီၵူၺ်း”လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆယူႇ။

လွင်ႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဝၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်း၊ ဢိူင်ႇၼႆႉ တီႈၼႂ်းပိူင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၼႄဝႃႈ “ၸူဝ်ႈၶူပ်ႇ(ဢႃႇယူႉ)ၵေႃႇမတီႇဢိူင်ႇၼႆႉ တႄႇႁႅၵ်ႈဝၼ်း လိူၼ်၊ ပီႊ ဢၼ်လိူၵ်ႈတၢင်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇသေ ပေႃးၸူဝ်ႈၶူပ်ႇ(ဢႃႇယူႉ)တဵမ် ၼိုင်ႈပီႊယဝ်ႉ တေလႆႈၶိုၼ်းလိူၵ်ႈၵဵပ်းထႅင်ႈ”ၼႆယူႇယဝ်ႉ။၊

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶႄႇ-ရၢတ်ႉသျႃး လူတ်းယွမ်းလူင်း

ဝၢႆး‌သေ ရၢတ်ႉသျႃး တေႇၶဝ်ႈတိုၵ်း ယူႇၶရဵင်ႊ တၢင်းႁိူင် ၸမ်ၼိူင်ႈပီႊ ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇဝႃႈ မိူင်း ၶႄႇ တေၶိုၼ်းမႄး ၼမ်ႉသၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ် ...

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ လွင်ႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ၸွင်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ထုၼ်းမိၼ်းလၢတ်ႉ ၽူႈၵႃႉၶၢႆၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈလွင်ႈၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်ပႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ႈသွၵ်ႈ တီႈႁူင်းသဝ်း ၽူႈမီးတၢင်းၽိတ်း ၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶေႃႈမုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ...

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုမ်းၽၢႆႇမၢၼ်ႈ ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆႁိူၼ်း တႃႇထတ်းႁူဝ်ၵူၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ၸုမ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းလုမ်း ၽၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၵ်ႇတူင်ႉၼိုင် ၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁူႉႁူဝ်ၵူၼ်း တႃႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ။ ပူၼ်ႉမႃ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07-လိူၼ်ၵျူၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ ပီႊ 2023...