News

News

Thursday
September, 28

ေၵႃႇမတီႇၽဵဝ်ႇမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လူင်းၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

July 29, 2019

By – သႅင်ၸုိင်ႈ

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈလိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 28 ဝၼ်း ပီႊ 2019 ၼီႊၼႆႉ ေၵႃႇမတီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တပ်ႉငဝ်ႈ သိုၵ်း(918) ပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸုိင်ႈတႆး(SSPP/ SSA) လူင်းၵူတ်ႇ ထတ်းတီႉၺွပ်းၽူႈၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းေၸႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၽၢႆႇတပ်ႉ၊ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းပိုတ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈသဵင်ႈမီးၸၢႆး(13)ေၵႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆယွင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆႄလႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းလမ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၵိၼ်ယႃႈ မဝ်းၵမ်မီး(10)ေၵႃႉ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆယွင်း ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ေၵႃႉဢၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ်မီး(1)ေၵႃႉ ႄလႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ႁီႈ(1)ေၵႃႉ ဢိၵ်ႇတင်းၵူၼ်းသိုၵ်းၼႂ်းတပ်ႉၵွင်(1)ေၵႃႉ ၼႆယူႇ။

ၽူႈၸိူဝ်းၵိၼ်ၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်တိၺွပ်းမႃးၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ်ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆးဢႃႇယု (30)ၶူပ်ႇ ေတႃႇထိုင်ဢႃႇယု(50)ၶူပ်ႇေသ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မီးၼၼ်ႉ ေတဢဝ်လိူင်ႈၵၢၼ်ပၼ်တၢမ်ႇ၊ ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ႁႂ်ႈေမႃၸႅၵ်ႇေၽ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ယႃႈမဝ်ႈၵမ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းလူၺ်ႈေၶႃႈႁွင်ႉသႅၼ်ႇလုမ်ႈၾႃႉမီးဝႆႉ “ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢမ်ႇဢွၼ်လီ ၸၢင်ႈဢဝ်ၶိူဝ်းၵူၼ်းႁၢႆ” ၼႆ ၼၼ်ႉေသ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးေၵႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႉႁႅင်း ႄႁႉႁၢမ်ႈပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်မႃး တၢင်းၼမ်ေသဢမ်ႇၵႃး လႆႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ထူပ်း မိုဝ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးေၵႃႈ မီးမႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယူႇယဝ်ႉ။

Find us on

Latest articles

- Advertisement - spot_img

Related articles

See more

SSPP/SSA ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသူႇ၊သမ်း၊ ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၾၢႆႇတပ်ႉၾၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ SSPP/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်း သူႇသမ်း ၵိၼ် ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၸူးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတေႃႉၼမ်ႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင် ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလႆႈတဵၵ်း ၼမ်ႉတေႃႉသူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇၸူင်ၼၼ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ သၢႆသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (33) ႁႅင်းၵူၼ်း (70) ၵေႃႉ...

ၽူႈၸၢႆး (5) ၵေႃႉၺႃးၶႃႈတၢႆ တီႈဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17-06-2023 မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မီးၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵိၼ်းပျႃး ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ တိူင်းၸၵႅင်း ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ-“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ...

ယွၼ်ႉၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃး မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (1)ၵေႃႉ၊ ႁၢႆဝႆႉ (25)ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 .06. 2023 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းၼီႇပေႃးပွတ်းဢွၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၸွမ်း (1)ၵေႃႉ ၊ ႁၢႆလၢႆဝႆႉမွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းSSPP/SSA

September 30,2021 ဝၼ်းထီႉ 30 ဝၼ်း လိူၼ် September ပီႊ 2021 ၼီႊ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆၸေႈဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ  ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊...

တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆး လႄႈ မၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်းၼမ်

 2021-09-17 ssppssa တီႈလႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တိတ်းၸပ်းၵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈမႄႈဢၢႆႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တီႈၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉပၢႆႉလႅၼ်လိၼ်ထႆးၶဝ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်​​သေ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 11 လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ ။ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ...